Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.2.2021 Oikeusuutiset

Lunastusvaatimuksen esittämisaikaa koskeva asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen lauseke oli pakottavan säännöksen vastainen

KKO:2021:12 Asunto-osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyi lunastuslauseke, jonka mukaan lunastusvaatimus tuli esittää 14 päivän kuluessa siitä, kun hallitus oli ilmoittanut lunastusoikeudesta osakkeenomistajille. Korkeimman oikeuden ratkaisussa katsottiin, ettei lunastusvaatimuksen esittämisen määräaikaa voitu yhtiöjärjestyksessä määrätä alkamaan muusta ajankohdasta kuin asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 5 §:n 2 momentin 5 kohdassa (1599/2009) tarkoitetusta…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/lunastusvaatimuksen-esittamisaikaa-koskeva-asunto-osakeyhtion-yhtiojarjestyksen-lauseke-oli-pakottavan-saannoksen-vastainen/
18.8.2016 Oikeusuutiset

Asuinhuoneistonvuokralaissa oleva vakuuden määrää koskeva pakottava säännös ei rajoita ulkopuolisen takaajan vastuuta

Vaa­HO:2016:5 Huo­neen­vuok­ra Oma­vel­kai­nen ta­kaus A oli an­ta­nut vuok­ra­nan­ta­ja B:lle oma­vel­kai­sen ta­kauk­sen poi­kan­sa eli vuok­ra­lai­nen C:n ja tä­män tyt­töys­tä­vän D:n vuok­ra­suh­tee­seen pe­rus­tu­vien vel­voit­tei­den täyt­tä­mi­sen va­kuu­dek­si. Ho­vioi­keus kat­soi, et­tei asuin­huo­neis­ton vuok­rauk­ses­ta an­ne­tun lain 8 §:n 2 mo­men­tin sään­nös ra­joit­ta­nut oma­vel­kai­sen ta­kauk­sen an­ta­neen ta­kaa­jan vas­tuu­ta kol­men kuu­kau­den vuok­raa vas­taa­vaan mää­rään (ää­nes­tys). Asian ovat…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/asuinhuoneistonvuokralaissa-oleva-vakuuden-maaraa-koskeva-pakottava-saannos-ei-rajoita-ulkopuolisen-takaajan-vastuuta/
26.11.2019 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon sijoitusrahastojen verotusta koskevasta ohjeluonnoksesta

Verohallinnolle Suomen Asianajajaliitto jäljempänä (”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Sijoitusrahastojen verotuksesta ja TVL 20 a §:n sääntely”. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. Asianajajaliitto pitää sijoitusrahastojen verokohtelua koskevan Verohallinnon ohjeistuksen antamista tarpeellisena ottaen huomioon 1.1.2020 voimaan tulevat lait tuloverolain muuttamisesta (528/2019) ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/lausunto-verohallinnon-sijoitusrahastojen-verotusta-koskevasta-ohjeluonnoksesta/
16.8.2016 Lausunnot

Lausunto osakeyhtiölain muutostarpeista

Dnro 29/2016 Lausuntopyyntönne: OM 32/41/2015, 18.5.2016LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA KOSKIEN OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTARPEITA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 18.5.2016 päivätyn lausuntopyynnön koskien arviomuistiota (”Arviomuistio”) voimassa olevan osakeyhtiölain muutostarpeista. Asianajajaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu arviomuistiossa esitetyn johdosta seuraavaa. 1 YLEISKOMMENTTI ARVIOMUISTION PERUSTELUISTA Asianajajaliitto pitää Arviomuistiossa esitettyjä yleisiä perusteluita, muun muassa elinkeinoelämän ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/lausunto-osakeyhtiolain-muutostarpeista/
8.12.2014 Oikeusuutiset

Väitetyllä luotonvälityksellä ei voitu kiertää pikavippejä koskevia kuluttajansuojalain pakottavia säännöksiä

RHO:2014:7 Velkomus Korko Kuluttajansuoja Oikeudenkäyntimenettely Hovioikeus totesi, että kuluttajansuojalain 7 luvun säännökset ovat kuluttajan suojaksi pakottavaa oikeutta, joten sillä seikalla, että kantaja oli ehdoissaan määritellyt toimintansa luotonvälitykseksi luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä olevien jäsentensä välillä, jota kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n korkokattosäännös ei koske, ei ollut asiassa ratkaisevaa merkitystä. —…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/vaitetylla-luotonvalityksella-ei-voitu-kiertaa-pikavippeja-koskevia-kuluttajansuojalain-pakottavia-saannoksia/