Asuinhuoneistonvuokralaissa oleva vakuuden määrää koskeva pakottava säännös ei rajoita ulkopuolisen takaajan vastuuta

18.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Vaa­HO:2016:5 Huo­neen­vuok­ra Oma­vel­kai­nen ta­kaus

A oli an­ta­nut vuok­ra­nan­ta­ja B:lle oma­vel­kai­sen ta­kauk­sen
poi­kan­sa eli vuok­ra­lai­nen C:n ja tä­män tyt­töys­tä­vän D:n
vuok­ra­suh­tee­seen pe­rus­tu­vien vel­voit­tei­den täyt­tä­mi­sen
va­kuu­dek­si. Ho­vioi­keus kat­soi, et­tei asuin­huo­neis­ton
vuok­rauk­ses­ta an­ne­tun lain 8 §:n 2 mo­men­tin sään­nös
ra­joit­ta­nut oma­vel­kai­sen ta­kauk­sen an­ta­neen ta­kaa­jan
vas­tuu­ta kol­men kuu­kau­den vuok­raa vas­taa­vaan mää­rään
(ää­nes­tys).

Asian ovat ho­vioi­keu­des­sa rat­kais­seet:
ho­vioi­keu­den
pre­si­dent­ti Ta­pa­ni Va­sa­ma (eri miel­tä),
ho­vioi­keu­den­laa­man­ni Ro­bert Lil­jen­feldt,
ho­vioi­keu­den­neu­vos Kai­ja Su­vi­leh­to-Nie­mi­nen (eri miel­tä),
ho­vioi­keu­den­neu­vos Pet­te­ri Kor­ho­nen, ho­vioi­keu­den­neu­vos
Kir­si Häk­ki­nen, ho­vioi­keu­den­neu­vos Ta­pio Kaar­nie­mi ja ma.
ho­vioi­keu­den­neu­vos Sa­mu­li Nyb­lom

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments