Generic filters
Exact matches only
21.2.2024 Oikeusuutiset

Konkurssipesän hoitajan palkkio maksetaan ennen massavelkoja, esim. oikeudenkäyntimaksuja

Pesänhoitopalkkio ja tuomioistuinmaksut vähävaraisessa konkurssipesässä . . .  Vaasan hovioikeuden 2.2.2024 antama ratkaisu nro 31 asiassa S 23/208 vahvistaa konkurssiasiamiehen esittämän näkemyksen pesänhoitajan oikeudesta kohtuulliseen palkkioon ja asemasta separatistivelkojana suhteessa muihin massavelkojiin. Ratkaisussa hovioikeus toteaa, että käräjäoikeus on virheellisesti leikannut pesänhoitajan palkkiota tuomioistuinmaksujen määrällä. Koska konkurssipesä on ollut varaton ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/konkurssipesan-hoitajan-palkkio-maksetaan-ennen-massavelkoja-esim-oikeudenkayntimaksuja/
18.3.2019 Oikeusuutiset

Massavelkana maksetun veron palautusta ei voitu käyttää konkurssisaatavana olleen veron kuittaamiseen

KHO:2019:39 Veronkanto – Veronkuittaus – Konkurssi – Kiinteistöveron palautus – Konkurssisaatavat A Oy asetettiin konkurssiin 6.3.2013. A Oy:n konkurssipesä vastasi vastuuvelvollisena vuodelta 2015 määrätystä kiinteistöverosta ja maksoi sen konkurssipesän massavelkana. Konkurssipesän oikaisuvaatimuksesta mainittua veroa palautettiin. Vaikka vero-oikeudellisesti kysymyksessä oli verovelvolliselle eli A Oy:lle maksettava veronpalautus, sitä ei voitu käyttää sellaisten…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/massavelkana-maksetun-veron-palautusta-ei-voitu-kayttaa-konkurssisaatavana-olleen-veron-kuittaamiseen/
26.2.2019 Oikeusuutiset

Esitys konkurssipesän ympäristövastuusta kaatui perustuslakivaliokunnassa

Esityksessä ehdotetiin, että epäselvän oikeustilan selkeyttämiseksi konkurssilakiin otettaisiin säännökset julkisoikeudellisten ympäristövastuiden asemasta konkurssissa. Konkurssipesän julkisoikeudellista ympäristövastuuta koskevat säännökset on esityksessä sisällytetty konkurssilain (1. lakiehdotus) uuteen 16 a lukuun. Konkurssilain uuden 16 a luvun 1 §:stä ilmenisi se lähtökohta, että konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu määräytyisi konkurssilain mukaan, eikä viranomainen voi konkurssilaissa tarkoitettujen tilanteiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/esitys-konkurssipesan-ymparistovastuusta-kaatui-perustuslakivaliokunnassa/
6.11.2018 Oikeusuutiset

Konkurssipesä ei ollut massavelkana vastuussa hoitovastikkeiden maksamisesta kiinteistöosakeyhtiölle

I-SHO:2018:8 Velkomus Konkurssi – Massavelka Hotellitoimintaa harjoittanut osakeyhtiö oli omistanut kiinteistöosakeyhtiön osakkeita, jotka osakeyhtiön konkurssiin asettamisen jälkeen siirtyivät konkurssipesän hallintaan. Konkurssipesä säilytti konkurssiin asettamisen jälkeen osakeyhtiön liiketoimintaansa käyttämissä tiloissa liiketoimintaan kuulunutta irtaimistoa. Hovioikeus katsoi, ettei konkurssipesä pelkästään mainitulla tavalla menetellessään ollut konkurssilain 16 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla massavelkana…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/konkurssipesa-ei-ollut-massavelkana-vastuussa-hoitovastikkeiden-maksamisesta-kiinteistoosakeyhtiolle/
19.9.2017 Oikeusuutiset

Konkurssipesän veronpalautussaatavaa ei voitu käyttää konkurssiin menneen yhtiön verovelan kuittamiseen

Hämeenlinnan HAO: Veronkuittaus – Konkurssi – Kiinteistövero – Ennen konkurssin alkua syntynyt verovelka – Konkurssipesän saatava A Oy oli asetettu konkurssiin 6.3.2013. A Oy:n konkurssipesä oli maksanut A Oy:lle maksuunpannun, sen omistaman teollisuuskiinteistön kiinteistöveron vuodelta 2015. Vero konkurssipesän lausuman mukaan maksettiin konkurssipesään kuuluvien varojen realisoinnista saaduilla ja muilla konkurssipesän varoilla.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/konkurssipesan-veronpalautussaatavaa-ei-voitu-kayttaa-konkurssiin-menneen-yhtion-verovelan-kuittamiseen/
8.9.2016 Lausunnot

Lausunto palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Dnro 44/2016 Lausuntopyyntönne: TEM/1487/03.01.01/2016, 16.8.2016 PALKKATURVALAIN, MERIMIESTEN PALKKATURVALAIN JA HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKÖSTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMINEN Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu seuraavaa: Asianajajaliitto pitää myönteisenä mietinnössä esitettyjä muutosesityksiä. Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muutosehdotukset ovat perusteltuja. Konkurssimenettelyihin selviytymissopimukset tuovat konkurssipesien pesänhoitajina toimiville asianajajille arvioitavaksi uudentyyppisen velallisen solmiman sopimuksen,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/lausunto-palkkaturvalain-merimiesten-palkkaturvalain-ja-harmaan-talouden-selvitysyksikosta-annetun-lain-muuttamisesta/
28.12.2015 Oikeusuutiset

Golfosakkeisiin liittyvät vastikemaksut eivät olleet konkurssipesän massavelkaa

KKO:2015:103 Konkurssi – Massavelka Konkurssiin asetettu yhtiö omisti golfyhtiön osakkeita. Golfyhtiö vaati, että yhtiön konkurssipesä velvoitetaan suorittamaan golfyhtiölle konkurssiin asettamisen jälkeiseltä ajalta osakkeiden omistukseen perustuvia hoito- ja rahoitusvastikkeita sekä osuuden golfyhtiön lainanlyhennysrahastoon. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että konkurssipesä ei ollut massavelkavastuussa golfyhtiön velkomista maksuista. (Ään.) KKO:2015:103

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/golfosakkeisiin-liittyvat-vastikemaksut-eivat-olleet-konkurssipesan-massavelkaa/