Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
12.1.2023 Oikeusuutiset

Haulikolla sai hätävarjeluna ampua asuntoon moottorisahan avulla tunkeutuvaa päihtynyttä uhkailijaa olkapäähän

KKO:2023:3 Hätävarjelu – Hätävarjelun liioittelu – Tapon yritys B oli tullut yöllä päihtyneenä A:n kerrostaloasunnon edustalle mukanaan moottorisaha ja sorkkarauta ja uhannut sanallisesti toisessa kerroksessa sijainneen asunnon parvekkeella olleita A:ta ja tämän seurustelukumppania. A oli ampunut parvekkeelta laukauksen haulikolla B:n eteen asfalttiin, josta hauleja oli kimmonnut B:n alaraajoihin. B oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/haulikolla-sai-hatavarjeluna-ampua-asuntoon-moottorisahan-avulla-tunkeutuvaa-paihtynytta-uhkailijaa-olkapaahan/
25.4.2017 Oikeusuutiset

Selvitys haalarikameroiden käyttöönotosta poliisissa

Poliisin sisäinen selvitys ei näe ongelmaa kuvaamisessa kotirauhan piirissä Selvityksessä todetaan: Kotirauhan ja julkisrauhan rikosoikeudellinen suoja ei ole täysin ongelmaton poliisin kuvaamisen kannalta. Varsinkin jos poliisi toimenpiteen aikana kuvaa tai katselee kameralla taikka muulla teknisellä laitteella, hankkii tietoa ja tallentaa tiedon tehtävän hoitamista varten. Salakatselun tunnusmerkistöön ei ole sisällytetty poliisin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/selvitys-haalarikameroiden-kayttoonotosta-poliisissa/
17.1.2017 Lausunnot

Lausunto mietinnöstä ”Luottamuksellisen viestin salaisuus – perustuslakisääntelyn tarkistaminen”

Dnro 58/2016 Lausuntopyyntönne: OM 27/41/2015, 1.11.2016 LAUSUNTO MIETINNÖSTÄ ”LUOTTAMUKSELLISEN VIESTIN SALAISUUS – PERUSTUSLAKISÄÄNTELYN TARKISTAMINEN” (OIKEUSMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 41/2016) Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuu seuraavaa: YLEISTÄ Oikeusministeriön mietinnössä tarkastellaan uudistuvan tiedustelulainsäädännön mahdollisesti luomia perustuslain muutostarpeita luottamuksellisen viestin perustuslailliseen suojaan. Lisäksi mietinnössä arvioidaan perustuslain nykyisen sanamuodon vastaavuutta suhteessa rikostutkintakäytäntöön…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/lausunto-mietinnosta-luottamuksellisen-viestin-salaisuus-perustuslakisaantelyn-tarkistaminen/
15.8.2016 Oikeusuutiset

Kotirauhaan kohdistuva rikos oikeutti kärsimyskorvaukseen, vaikka henkilö ei tapahtumahetkellä ollut kotonaan

RHO:2016:2 Va­hin­gon­kor­vaus Tu­ho­työ Kor­vat­ta­va va­hin­ko Louk­kauk­sen ai­heut­ta­ma kär­si­mys A oli tuo­mit­tu B:n ja hei­dän yh­teis­ten alai­käis­ten las­ten­sa C:n, D:n, E:n, F:n ja G:n ko­tiin koh­dis­tu­nees­ta tu­ho­työs­tä. B ja lap­set ei­vät ol­leet ol­leet ta­pah­tu­ma­pai­kal­la teon sat­tues­sa. A vel­voi­tet­tiin suo­rit­ta­maan asia­no­mis­ta­jil­le kor­vaus­ta kär­si­myk­ses­tä va­hin­gon­kor­vaus­lain 5 lu­vun 6 §:n 1 mo­men­tin 1 koh­dan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/kotirauhaan-kohdistuva-rikos-oikeutti-karsimyskorvaukseen-vaikka-henkilo-ei-tapahtumahetkella-ollut-kotonaan/
27.3.2023 Oikeusuutiset

Hovioikeus tuomitsi aihetodistelun perusteella avunannosta, kun tuomitun olemisesta rikospaikalla jäi varteenotettava epäily

Vaa­HO:2023:2 Murhan yritys – Rikokseen osallisuus – Avunanto – Todistelu-Näytön arviointi-Aihetodistelu – Rangaistuksen määrääminen-Rangaistuksen mittaaminen Hovioikeus arvioi pääosin aihetodistelusta koostuvan näytön toisin kuin käräjäoikeus ja katsoi, ettei vastaaja C:n syyllisyydestä jäänyt varteenotettavaa epäilyä. C:n katsottiin menettelyllään edistäneen asianomistaja D:hen tämän kotona kohdistunutta väkivallantekoa, ja syyllistyneen siten avunantoon murhan yritykseen ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/hovioikeus-tuomitsi-aihetodistelun-perusteella-avunannosta-kun-tuomitun-olemisesta-rikospaikalla-jai-varteenotettava-epaily/
15.3.2023 Lausunnot

Lausunto julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä

Oikeusministeriö Dnro L2023-04 Lausuntopyyntönne: VN/18255/2021, 19.01.2023 JULKISYHTEISÖN VAHINGONKORVAUSVASTUUTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTA KOSKEVA TYÖRYHMÄMIETINTÖ Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa: Ehdotusta koskevat yleiset huomiot Asianajajaliitto suhtautuu erittäin lämpimästi julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamiseen. Vahingonkorvauslain osalta mietintö on hyvin pitkälti Asianajajaliiton kannattama. Sen vuoksi tässä lausunnossa keskitytään niihin seikkoihin, jotka…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/lausunto-julkisyhteison-vahingonkorvausvastuuta-koskevan-lainsaadannon-uudistamista-koskevasta-tyoryhmamietinnosta/
17.1.2022 Lausunnot

Lausunto asianajosalaisuuden tulkinnasta valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävissä kertyvissä arkistolain perusteella pysyvästi säilytettävissä (arkistoitavissa) asiakirjatiedoissa

Lausuntopyyntönne: KA/27845/07.01.01.01.00/2021 Lausuntopyyntö asianajosalaisuuden tulkinnasta valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävissä kertyvissä arkistolain perusteella pysyvästi säilytettävissä (arkistoitavissa) asiakirjatiedoissa Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa, ja esittää pyydettynä lau­suntona seuraavaa. Yleistä asianajosalaisuudesta Asianajajista annetun lain (496/1958) 5 c §:ssä on säädetty asianajajan salassapitovelvollisuudesta eli asianajosalaisuudesta, jota on täsmennetty asianajajia edellä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-asianajosalaisuuden-tulkinnasta-valtion-oikeusapu-ja-edunvalvontapiirien-tehtavissa-kertyvissa-arkistolain-perusteella-pysyvasti-sailytettavissa-arkistoitavissa-asiakirjatiedoissa/
23.11.2021 Oikeusuutiset

Asunto-osakeyhtiön asuntoon voitiin määrätä tupakointikielto, koska muut keinot savun leviämisen estämiseksi eivät olleet onnistuneet

KHO:2021:162 Tupakointikielto – Kiellon määrääminen – Asuinhuoneiston sisätila – Tupakansavun leviäminen muihin asuintiloihin – Korjaustoimet huoneistossa – Haitan pitkäaikaisuus – Tupakoitsijan henkilökohtaiset olosuhteet Asiassa oli kysymys sen arvioimisesta, voitiinko asuinhuoneiston sisätiloihin määrätä taloyhtiön hakemuksesta tupakkalain 79 §:n 2 momentissa tarkoitettu tupakointikielto. Asunto-osakeyhtiön mukaan talossa oli ollut pitkään jatkunut tupakansavuhaitta. Asunto-osakeyhtiö…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/asunto-osakeyhtion-asuntoon-voitiin-maarata-tupakointikielto-koska-muut-keinot-savun-leviamisen-estamiseksi-eivat-olleet-onnistuneet/
18.11.2021 Oikeusuutiset

Kolme vuotta aiemmin tehdyt kaksi varkausrikosta eivät kokonaisarvioinnissa riittäneet perusteeksi käännyttää EU-kansalainen Suomesta

KHO:2021:160 Ulkomaalaisasia – Unionin kansalaisen käännyttäminen – Yleinen järjestys ja turvallisuus – Yksilön oma käyttäytyminen – Todellinen, välitön ja riittävän vakava uhka – Ajantasainen kokonaisarvio uhasta Unionin kansalainen A oli Suomessa oleskellessaan syyllistynyt maaliskuussa 2018 kahteen varkauteen, joista hänet oli tuomittu neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Varkaudet olivat kohdistuneet kahteen tyhjillään…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/kolme-vuotta-aiemmin-tehdyt-kaksi-varkausrikosta-eivat-kokonaisarvioinnissa-riittaneet-perusteeksi-kaannyttaa-eu-kansalainen-suomesta/
12.10.2021 Oikeusuutiset

Kärsimyskorvausta ei tuomittu henkilölle, joka oli oikeudettomasti tunkeutunut asuntoon, jossa asukas oli hätävarjelun liioitteluna syyllistynyt törkeään pahoinpitelyyn

Vaa­HO:2021:7 Försök till dråp – Grov misshandel – Excess i nödvärn – Ersättning för lidande Tapon yritys – Törkeä pahoinpitely – Hätävarjelun liioittelu – Kärsimyskorvaus A oli tullut B:n asuntoon keskellä yötä vasara kädessään. Hovioikeus katsoi, että A oli oikeudettomasti rikkonut B:n kotirauhaa sekä uhannut ja pahoinpidellyt B:tä. B oli…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/karsimyskorvausta-ei-tuomittu-henkilolle-joka-oli-oikeudettomasti-tunkeutunut-asuntoon-jossa-asukas-oli-hatavarjelu-liioitteluna-syyllistynyt-torkeaan-pahoinpitelyyn/