Generic filters
Exact matches only
10.4.2024 Tiedotteet

Asianajaja erotettiin Asianajajaliitosta

Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta on erottanut Jussi Laakan Asianajajaliiton jäsenyydestä. Päätös on lainvoimainen. Valvontalautakunnan täysistunnon ratkaisu, jolla Jussi Laaka on erotettu Asianajajaliitosta, on annettu 27.4.2022. Laaka valitti ratkaisusta Helsingin hovioikeuteen, joka antoi päätöksensä 9.8.2023. Hovioikeus pysytti valvontalautakunnan ratkaisun. Laaka valitti hovioikeuden ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus ei 5.4.2024 antamallaan päätöksellä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/asianajaja-on-erotettu-asianajajaliitosta/
21.8.2023 Oikeusuutiset

Rikostuomio johti asianajajan erottamiseen Asianajajaliitosta – hovioikeudesta ei muutosta

Hovioikeus oli tuominnut asianajajan kolmesta laittomasta uhkauksesta, kotirauhan rikkomisesta, ampuma-aserikoksesta sekä ampuma-aserikkomuksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Rikoksia ei voitu pitää vähäisinä, mitä osoitti myös teoista tuomittu, yhteinen neljän kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus. Valvontalautakunta piti asianajajan menettelyä erittäin moitittavana riippumatta siitä, että rikokset olivat tapahtuneet asianajotoiminnan ulkopuolella. Asianajajan menettely oli ollut omiaan alentamaan asianajajakunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/rikostuomio-johti-asianajajan-erottamiseen-asianajajaliitosta-hovioikeudesta-ei-muutosta/
18.8.2023 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta eduskunnalle laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö   Dnro L2023-37   Lausuntopyyntönne: VN/19178/2023, 16.6.2023 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VERKON VÄLITYSPALVELUJEN VALVONNASTA JA ERÄIKSI MUIKSI LAEIKSI   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    1. Yleistä   Valmisteilla olevassa sääntelyssä on kyse Euroopan parlamentin ja neuvoston digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-he-luonnoksesta-eduskunnalle-laiksi-verkon-valityspalvelujen-valvonnasta-ja-eraiksi-muiksi-laeiksi/
20.6.2023 Oikeusuutiset

Oikeusasiamies korjasi aiempaa kantaansa kotietsintään henkilön löytämiseksi

EOA Jääskeläinen: Tein 26.1.2023 päätöksen asiassa EOAK/180/2022, jossa oli kyse muun muassa Lounais-Suomen poliisilaitoksen menettelystä kotietsinnässä. Päätöksessäni katsoin poliisin menetelleen kotietsinnässä monella tapaa lainvastaisesti, muun muassa kun tosiasiallisen kotietsintäpäätöksen asiassa oli tehnyt etsinnän suorittanut poliisipartio. Yleisestä kotietsinnästä päättää pakkokeinolain 8 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan pidättämiseen oikeutettu virkamies. Käsitykseni…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/oikeusasiamies-korjasi-aiempaa-kantaansa-kotietsintaan-henkilon-loytamiseksi/
27.3.2023 Oikeusuutiset

Hovioikeus tuomitsi aihetodistelun perusteella avunannosta, kun tuomitun olemisesta rikospaikalla jäi varteenotettava epäily

Vaa­HO:2023:2 Murhan yritys – Rikokseen osallisuus – Avunanto – Todistelu-Näytön arviointi-Aihetodistelu – Rangaistuksen määrääminen-Rangaistuksen mittaaminen Hovioikeus arvioi pääosin aihetodistelusta koostuvan näytön toisin kuin käräjäoikeus ja katsoi, ettei vastaaja C:n syyllisyydestä jäänyt varteenotettavaa epäilyä. C:n katsottiin menettelyllään edistäneen asianomistaja D:hen tämän kotona kohdistunutta väkivallantekoa, ja syyllistyneen siten avunantoon murhan yritykseen ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/hovioikeus-tuomitsi-aihetodistelun-perusteella-avunannosta-kun-tuomitun-olemisesta-rikospaikalla-jai-varteenotettava-epaily/
15.3.2023 Lausunnot

Lausunto julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä

Oikeusministeriö Dnro L2023-04 Lausuntopyyntönne: VN/18255/2021, 19.01.2023 JULKISYHTEISÖN VAHINGONKORVAUSVASTUUTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTA KOSKEVA TYÖRYHMÄMIETINTÖ Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa: Ehdotusta koskevat yleiset huomiot Asianajajaliitto suhtautuu erittäin lämpimästi julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamiseen. Vahingonkorvauslain osalta mietintö on hyvin pitkälti Asianajajaliiton kannattama. Sen vuoksi tässä lausunnossa keskitytään niihin seikkoihin, jotka…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/lausunto-julkisyhteison-vahingonkorvausvastuuta-koskevan-lainsaadannon-uudistamista-koskevasta-tyoryhmamietinnosta/
12.1.2023 Oikeusuutiset

Haulikolla sai hätävarjeluna ampua asuntoon moottorisahan avulla tunkeutuvaa päihtynyttä uhkailijaa olkapäähän

KKO:2023:3 Hätävarjelu – Hätävarjelun liioittelu – Tapon yritys B oli tullut yöllä päihtyneenä A:n kerrostaloasunnon edustalle mukanaan moottorisaha ja sorkkarauta ja uhannut sanallisesti toisessa kerroksessa sijainneen asunnon parvekkeella olleita A:ta ja tämän seurustelukumppania. A oli ampunut parvekkeelta laukauksen haulikolla B:n eteen asfalttiin, josta hauleja oli kimmonnut B:n alaraajoihin. B oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/haulikolla-sai-hatavarjeluna-ampua-asuntoon-moottorisahan-avulla-tunkeutuvaa-paihtynytta-uhkailijaa-olkapaahan/
17.1.2022 Lausunnot

Lausunto asianajosalaisuuden tulkinnasta valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävissä kertyvissä arkistolain perusteella pysyvästi säilytettävissä (arkistoitavissa) asiakirjatiedoissa

Lausuntopyyntönne: KA/27845/07.01.01.01.00/2021 Lausuntopyyntö asianajosalaisuuden tulkinnasta valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävissä kertyvissä arkistolain perusteella pysyvästi säilytettävissä (arkistoitavissa) asiakirjatiedoissa Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa, ja esittää pyydettynä lau­suntona seuraavaa. Yleistä asianajosalaisuudesta Asianajajista annetun lain (496/1958) 5 c §:ssä on säädetty asianajajan salassapitovelvollisuudesta eli asianajosalaisuudesta, jota on täsmennetty asianajajia edellä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-asianajosalaisuuden-tulkinnasta-valtion-oikeusapu-ja-edunvalvontapiirien-tehtavissa-kertyvissa-arkistolain-perusteella-pysyvasti-sailytettavissa-arkistoitavissa-asiakirjatiedoissa/
25.4.2017 Oikeusuutiset

Selvitys haalarikameroiden käyttöönotosta poliisissa

Poliisin sisäinen selvitys ei näe ongelmaa kuvaamisessa kotirauhan piirissä Selvityksessä todetaan: Kotirauhan ja julkisrauhan rikosoikeudellinen suoja ei ole täysin ongelmaton poliisin kuvaamisen kannalta. Varsinkin jos poliisi toimenpiteen aikana kuvaa tai katselee kameralla taikka muulla teknisellä laitteella, hankkii tietoa ja tallentaa tiedon tehtävän hoitamista varten. Salakatselun tunnusmerkistöön ei ole sisällytetty poliisin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/selvitys-haalarikameroiden-kayttoonotosta-poliisissa/
17.1.2017 Lausunnot

Lausunto mietinnöstä “Luottamuksellisen viestin salaisuus – perustuslakisääntelyn tarkistaminen”

Dnro 58/2016 Lausuntopyyntönne: OM 27/41/2015, 1.11.2016 LAUSUNTO MIETINNÖSTÄ ”LUOTTAMUKSELLISEN VIESTIN SALAISUUS – PERUSTUSLAKISÄÄNTELYN TARKISTAMINEN” (OIKEUSMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 41/2016) Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuu seuraavaa: YLEISTÄ Oikeusministeriön mietinnössä tarkastellaan uudistuvan tiedustelulainsäädännön mahdollisesti luomia perustuslain muutostarpeita luottamuksellisen viestin perustuslailliseen suojaan. Lisäksi mietinnössä arvioidaan perustuslain nykyisen sanamuodon vastaavuutta suhteessa rikostutkintakäytäntöön…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/lausunto-mietinnosta-luottamuksellisen-viestin-salaisuus-perustuslakisaantelyn-tarkistaminen/