Generic filters
Exact matches only
28.3.2024 Oikeusuutiset

Yrityskauppavalvonnan uusi sitoumusohje julkaistu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkaissut verkkosivuillaan ohjeen hyväksyttävistä sitoumuksista yrityskauppavalvonnassa. KKV on julkaissut verkkosivuillaan kokoelman ohjeita yrityskauppavalvonnasta. Kokoelmaan on lisätty uusi ohje hyväksyttävistä sitoumuksista yrityskauppavalvonnassa. Sitoumusohjeessa kuvataan aiempaa yksityiskohtaisemmin ehdollista yrityskauppapäätöstä edeltävien sitoumusneuvotteluiden eri vaiheita ja käytäntöjä, joita virasto noudattaa arvioidessaan sitoumusten hyväksyttävyyttä ja niiden noudattamista. Ohjeessa käsitellään tarkemmin…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/yrityskauppavalvonnan-uusi-sitoumusohje-julkaistu/
18.3.2024 Nimitysuutiset

Nimityksiä HPP Asianajotoimisto Oy:ssä

LL.M., OTM Joonas Huovinen on nimitetty Associateksi 9.1.2024 lähtien. Hän on erikoistunut kilpailu- ja EU-oikeuteen. Asianajaja Lotta Kumpuniemi on nimitetty Senior Counseliksi 7.2.2024 lähtien. Hän on erikoistunut työoikeuteen. LL.M. Pinja Illman on nimitetty Associateksi 12.2.2024 lähtien. Hän on erikoistunut energiaoikeuteen, ympäristöoikeuteen, sopimusoikeuteen ja transaktioihin. Asianajaja Daniil Levanov on nimitetty Senior…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/nimityksia-hpp-asianajotoimisto-oyssa-18/
1.3.2024 Oikeusuutiset

KKV:lle esitetään uusia EU:n digimarkkinasäädökseen liittyviä tehtäviä

Hallitus esittää Kilpailu- ja kuluttajavirastoa (KKV) keskitetyksi kansalliseksi yhteysviranomaiseksi EU:n digimarkkinasäädökseen (DMA, Digital Markets Act) liittyvissä asioissa. Lisäksi KKV:lle esitetään avustavia tehtäviä asetuksen toimeenpanossa. Jatkossa KKV voisi vastaanottaa kolmansilta osapuolilta tietoja suurten digitaalisten portinvartijayritysten käyttäytymisestä ja toimittaa tiedot tarvittaessa komissiolle. Lisäksi KKV avustaisi Euroopan komissiota asetuksen perusteella tehtävillä tarkastuksilla ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/kkvlle-esitetaan-uusia-eun-digimarkkinasaadokseen-liittyvia-tehtavia/
22.2.2024 Oikeusuutiset

KKV: Irrottaudu kartellista ja välty seuraamusmaksulta

Leniency-menettelyssä kartelliin osallinen yritys voi saada vapautuksen tai alennusta seuraamusmaksusta paljastaessaan kartellin kilpailuviranomaiselle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ottanut käyttöön sähköisen hakemuslomakkeen, jolla kartelliin osallisen yrityksen edustajat voivat jättää leniency-hakemuksen virastolle. Kartelliin osallistumisesta määrätään seuraamusmaksu, jonka suuruus voi olla enimmillään 10 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Leniency-menettelyssä salaisen kartellin ensimmäisenä KKV:lle paljastanut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kkv-irrottaudu-kartellista-ja-valty-seuraamusmaksulta/
19.1.2024 Oikeusuutiset

Kilpailuoikeus voi tietyissä tilanteissa soveltua myös yritysten menettelyihin työmarkkinoilla

Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten tuore raportti korostaa, että kilpailuoikeutta voi tietyissä tilanteissa soveltaa myös yritysten menettelyihin työmarkkinoilla. Työmarkkinat ja niillä tapahtuva toiminta on tyypillisesti rajattu kilpailulain soveltamisen ulkopuolelle. Soveltamisalan rajaus on kuitenkin kapea ja koskee ensisijaisesti työehtosopimusneuvotteluita. Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten raportti Competition and Labour Markets nostaa esiin esimerkkejä kilpailuoikeuden ja työmarkkinoiden yhtymäkohdista. Yritysten…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/kilpailuoikeus-voi-tietyissa-tilanteissa-soveltua-myos-yritysten-menettelyihin-tyomarkkinoilla/
26.12.2023 Oikeusuutiset

Jalkapalloliittojen pelien hyväksymistä koskevat säännöt EU-oikeuden vastaisia

Judgment of the Court in Case C-333/21 | European Superleague Company The FIFA and UEFA rules on prior approval of interclub football competitions, such as the Super League, are contrary to EU law They are contrary to competition law and the freedom to provide services The FIFA and UEFA rules…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/jalkapalloliittojen-pelien-hyvaksymista-koskevat-saannot-eu-oikeuden-vastaisia/
22.12.2023 Oikeusuutiset

KHO vahvisti 1,75 miljoonan euron seuraamusmaksun verkkokaupan kilpailunrajoituksesta

KHO:2023:127 Kilpailuasia – Vertikaalinen kilpailunrajoitus – Määrähinnoittelu – Sopimuksen tai yhdenmukaistetun menettelytavan osoittaminen – Yksipuolinen menettely – Kilpailu- ja kuluttajaviraston seuraamusmaksuesitys – Seuraamusmaksuesityksen perusteena oleva menettely ja tosiseikat – Seuraamusmaksuesityksen laajentaminen – Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus – Verkkokauppa 1. Sopimuksen tai yhdenmukaistetun menettelytavan osoittaminen Markkinaoikeus oli päätöksessään katsonut, että A Oy:n…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/kho-vahvisti-175-miljoonan-euron-seuraamusmaksun-verkkokaupan-kilpailunrajoituksesta/
20.12.2023 Oikeusuutiset

KKV:n tut­ki­mus va­lot­taa jul­kis­ten han­kin­to­jen heik­koa kil­pai­lu­ti­lan­net­ta

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tutkimusraportissa kartoitetaan kilpailun määrää julkisissa hankinnoissa sekä hankintoja tekevien mahdollisuuksia lisätä kilpailua. Tutkimus on tähän mennessä laajin selvitys kilpailusta julkisissa hankinnoissa Suomessa. Julkinen sektori ostaa vuosittain noin 31 miljardilla eurolla tuotteita ja palveluita yksityiseltä sektorilta. Hankinnoista noin puolet on pien- tai suorahankintoja ja toinen puoli kilpailutettuja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/kkvn-tutkimus-valottaa-julkisten-hankintojen-heikkoa-kilpailutilannetta/
22.11.2023 Oikeusuutiset

Turun seudun joukkoliikenteen kilpailutus: yhteisyritysten nimissä annettujen tarjousten katsottiin olleen omiaan rajoittamaan ja vääristämään hintakilpailua

MAO:Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Jalon Liikenne Oy, Lehtisen Linja Oy, Linjaliikenne Muurinen Oy, Linjaliikenne Nyholm Oy, LS-Liikennelinjat Oy, Savonlinja Oy ja Turun Citybus Oy horisontaalinen kilpailunrajoitus – tarjousyhteistyö – seuraamusmaksu Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin ja Liedon kaupungit sekä Ruskon kunta ovat perustaneet vuonna 2012 alueilleen yhteisen Turun seudun joukkoliikennejärjestelmän (jäljempänä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/turun-seudun-joukkoliikenteen-kilpailutus-yhteisyritysten-nimissa-annettujen-tarjousten-katsottiin-olleen-omiaan-rajoittamaan-ja-vaaristamaan-hintakilpailua/
14.9.2023 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriölle   Dnro L2023-42   Lausuntopyyntönne: VN/16274/2022, 21.07.2023 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA   Digimarkkinasäädöstä täydentävät kansalliset säädökset (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/1925)   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Johdanto   Suomen Asianajajaliitto kiittää työ-…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-kilpailu-ja-kuluttajavirastosta-annetun-lain-muuttamisesta/