Generic filters
Exact matches only
15.8.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Suomen Asianajajaliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta Lausuntonne asianajajalain ehdotetusta pykälästä 3 a Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kannattaa uuden ehdotetun 3 a §:n muotoilua sellaisenaan ja katsoo, että tutkintolautakuntaa koskeva täsmentävä sääntely sekä kirjaus muutoksenhausta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laeiksi-asianajajista-annetun-lain-ja-luvan-saaneista-oikeudenkayntiavustajista-annetun-lain-14-ja-15-%c2%a7n-muuttamisesta/
25.3.2021 Oikeusuutiset

Asianajajalle huomautus kun asiakasvaroja varten ei ollut avattu erillistä tiliä

Suomen Asianajajaliiton hallitus oli kokouksessaan joulukuussa 2020 käsitellyt asianajajan edustamassa asianajotoimistossa syyskuussa 2019 tehdystä tarkastuksesta laadittua kertomusta. Hallitus oli päättänyt käynnistää asianajajaan kohdistuvan valvonta-asian sen selvittämiseksi, oliko asianajaja menetellyt asiakasvarojen hoitoa koskevan ohjeen vastaisesti. Asianajajan edustamassa asianajotoimistossa tehdystä tarkastuksesta laaditusta tarkastuskertomuksesta ilmeni, että toimiston asiakasvaratilillä oli tarkastushetkellä ollut asiakkaan varoja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/asianajajalle-huomautus-kun-asiakasvaroja-varten-ei-ollut-avattu-erillista-tilia/
8.12.2020 Oikeusuutiset

Amerikkalaisasianajajilta avoin kirje, jossa tuomitaan Trumpin kampanjan lakimiesten toimet vaalituloksen kyseenalaistamiseksi

More than 1500 attorneys – including former ABA and state Bar presidents, retired federal judges and state Supreme Court justices, and former leaders of lawyer disciplinary bodies – have signed an Open Letter urging Bar Associations to condemn President Trump’s campaign attorneys and urging Bar disciplinary authorities to investigate the…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/amerikkalaisasianajajilta-avoin-kirje-jossa-tuomitaan-trumpin-kampanjan-lakimiesten-toimet-vaalituloksen-kyseenalaistamiseksi/
25.9.2020

Valvontalautakunnan tulevista uudistuksista

Valvontalautakunnan toimintatavat on pitkään pysyneet muuttumattomina. Viimeisin merkittävä muutos toiminnassa lienee vuodelta 2013, kun luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta tuli valvontalautakunnan tehtäväksi asianajajien ja julkisten oikeusavustajien valvonnan ohella. Valvontalautakunnan menettelytavat sen sijaan ovat pysyneet samanlaisina jo pitkään.  Asianajaja Markku Fredman on taannoin ruotinut valvontalautakunnan käytäntöä leimata asiakirjat rutiininomaisesti salaisiksi sekä lautakunnan…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/valvontalautakunnan-tulevista-uudistuksista/
29.5.2020

Lisää julkisuutta valvontaan

Asianajaja, prosessioikeuden dosentti Markku Fredman ruotii kirjoituksessaan valvontamenettelyjen julkisuutta. Esimerkiksi kaikkien valvonta-asiakirjojen rutiiniluonteiselle salaiseksi leimaamiselle ei ole hänen arvionsa mukaan perustetta. Merkittävistä valvontalautakunnan ratkaisuista olisi myös annettava tiedote heti tuoreeltaan. Valvontalautakunnan toimintaan sovelletaan julkisuuslakia. Suhtautuminen julkisuuteen on perinteisesti ollut rajoittavaa. Tämä johtunee siitä, että vuoteen 2004 asti asianajajalaissa kiellettiin ilmaisemasta,…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/lisaa-julkisuutta-valvontaan/
29.4.2019

Tapaohjeet

Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, Asianajajaliiton valtuuskunta 26.1.2023)   1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa (Laki asianajajista 5 § 1 momentti ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 33 § 1 momentti).   1.1 Hyvän asianajajatavan velvoittavuus ja lähteet Hyvä asianajajatapa ilmenee…

https://asianajajaliitto.fi/tapaohjeet/
6.2.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeus: Asianajajalle huomautus kun ei ollut palauttanut asiakkaalle alkuperäisiä asiakirjoja toimeksiannon päätyttyä

Oikeuskansleri samalla kannalla, Asianajajaliiton hallitus olisi poistanut huomautuksen Valvontalautakunta oli katsonut, että A oli menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti pitäessään hallussaan kantelijan alkuperäiset asiakirjat vielä toimeksiantosopimuksen päättymisen jälkeen. Sen sijaan valvontalautakunta oli katsonut, ettei A ollut menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti toimittaessaan hallinto-oikeudelle niin sanotun blankovalituksen, jolla A oli pyrkinyt varmistamaan sen,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/hovioikeus-asianajajalle-huomautus-kun-ei-ollut-palauttanut-asiakkaalle-alkuperaisia-asiakirjoja-toimeksiannon-paatyttya/
23.5.2018 Lausunnot

Lausunto konkurssilain tarkistamista koskevasta mietinnöstä

Dnro 24/2018   Lausuntopyyntönne: OM 25/41/2015 LAUSUNTO KONKURSSILAIN TARKISTAMISTA KOSKEVASTA TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ   1. Yleistä Työryhmän mietintö on perusteellinen ja hyvin laadittu. Työryhmä on löytänyt toimivia ja johdonmukaisia ratkaisuja niihin kysymyksiin, joihin ratkaisuja on etsitty. Työryhmän mietintö on keskittynyt oikeisiin asioihin eikä mietinnön mukaisten säädösmuutosten jälkeen ole ajankohtaisia konkurssilain muutostarpeita.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lausunto-konkurssilain-tarkistamista-koskevasta-mietinnosta/
14.9.2016 Oikeusuutiset

Asianajaja Jukka Peltoselle Matias Calonius -mitali

Valtioneuvoston oikeuskansleri luovutti myöntämänsä mitalin Jukka Peltoselle tämän pidettyä jäähyväisesitelmänsä Asianajajaoikeuden killan kokouksessa Jukka Peltosen esitelmän aiheena oli asianajajaoikeus. Käytyään läpi asianajajaoikeuden kehityskaaren 1800-luvulta Peltonen päätyi arvioimaan, että nykyisellään asianajajaoikeuden yleiset opit ovat siinä määrin epämääräiset ja systematisoimattomat, ettei kyse vielä ole itsenäisestä oikeudenalasta, joka täyttäisi oikeudenalalle asetetut oikeustieteelliset kriteerit.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/asianajaja-jukka-peltoselle-matias-calonius-mitali/
20.1.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laeiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Dnro 61/2015 Lausuntopyyntönne: OM 37/41/2015, 21.12.2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAEIKSI ULKOMAALAISLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 21.12.2015 päivätyn lausuntopyynnön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Asianajajaliitto lausuu luonnoksen johdosta seuraavaa: 1. Yleistä Hallituksen esitysluonnoksessa kiinnittävät erityisesti huomiota…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/lausunto-he-luonnoksesta-laeiksi-ulkomaalaislain-muuttamisesta/