Generic filters
Exact matches only
10.7.2024 Oikeusuutiset

Tuulivoimalaa varten tehty selvitys lintujen törmäysriskistä ei ollut luotettava – kaavaa ei vahvistettu

KHO:2024:96 Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Tuulivoimala – Selvitysten riittävyys – Jätteenkäsittelyalue – Lintujen törmäysriski Asemakaavamuutos mahdollisti yhden tuulivoimalan rakentamisen jätteenkäsittelyalueella, joka näiden toimintojen vuoksi oli maakunnallisesti tärkeä lokkien esiintymispaikka niiden ruokailualueena ja jolla oli havaittu myös kierteleviä petolintuja. Tuulivoimalan sijoittamista koskeva asemakaava asetti yksityiskohtaisena suunnitelmana erityisiä vaatimuksia selvitysten…

https://asianajajaliitto.fi/2024/07/tuulivoimalaa-varten-tehty-selvitys-lintujen-tormaysriskista-ei-ollut-luotettava-kaavaa-ei-vahvistettu/
5.7.2024 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 5.7.2024: Marika Siiki laamanniksi Pohjois-Karjalaan

Tasavallan presidentti nimitti Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin virkaan käräjätuomari Marika Kristiina Siikin ajalle 1.10.2024 – 30.9.2031. Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen Tasavallan presidentti nimitti Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Helena Valkaman 1.8.2024 lukien ja Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Tapio Antero Kaarniemen 1.8.2024 lukien 1) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran…

https://asianajajaliitto.fi/2024/07/tuomarinimityksia-5-7-2024-marika-siiki-laamanniksi-pohjois-karjalaan/
1.7.2024 Oikeusuutiset

Osakeyhtiö voitiin poistaa rekisteristä, kun se ei ollut toimittanut tilinpäätösasiakirjoja rekisteröitäväksi – yhtiö ei ollut näyttänyt, että se ei ollut saanut kehotuksia

Hel­sin­gin HAO: Kaupparekisteristä poistaminen – Osakeyhtiö – Tilinpäätösasiakirjojen rekisteröimisen laiminlyönti Patentti- ja rekisterihallitus oli määrännyt, että yhtiö oli poistettava kaupparekisteristä osakeyhtiölain 20 luvun 4 §:n nojalla, koska yhtiö ei ollut ilmoittanut tilinpäätösasiakirjoja rekisteröitäväksi vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä, eikä se ollut kehotuksesta huolimatta ilmoittanut puuttuvia tilinpäätösasiakirjoja rekisteröitäväksi päätöksen antamispäivään mennessä. Yhtiö…

https://asianajajaliitto.fi/2024/07/osakeyhtio-voitiin-poistaa-rekisterista-kun-se-ei-ollut-toimittanut-tilinpaatosasiakirjoja-rekisteroitavaksi-yhtio-ei-ollut-nayttanyt-etta-se-ei-ollut-saanut-kehotuksia/
28.6.2024 Lausunnot

Lausunto HE:stä eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta koskien säilöönottoa ja maahantulokieltoa

Sisäministeriölle   Dnro L2024-35   Lausuntopyyntönne: VN/26422/2023, 17.5.2024 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA KOSKIEN SÄILÖÖNOTTOA JA MAAHANTULOKIELTOA   Lausuntonaan Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.  Lausuntopyynnöstä Asianajajaliitto toteaa, että se ei ole ollut lausuntopyynnön jakelussa. Asia on kuitenkin asianajajille merkityksellinen vahvan perus- ja ihmisoikeusliitynnän johdosta sekä ulkomaalaisasioita hoitavien asianajajien merkittävästä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/lausunto-hesta-eduskunnalle-ulkomaalaislain-muuttamisesta-koskien-sailoonottoa-ja-maahantulokieltoa/
28.6.2024 Oikeusuutiset

KHO:lta kaksi ennakkopäätöstä veronkorotuksen kohtuuttomuudesta

KHO:2024:94 Elinkeinotulon verotus – Veronkorotus – Veronkorotuksen alentaminen – Kohtuuttomuus – Liitelomake Yhtiö oli pääverolomakkeella ilmoittanut luovutustappion elinkeinotuloa vähentävänä eränä kohdassa käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappiot ja purkutappiot, vaikka luovutustappio olisi tullut ilmoittaa muuhun omaisuuteen kohdistuvana. Veroilmoituksen liitelomakkeella luovutustappio oli ilmoitettu oikein. Kun tämä ja eräs toinen yhtiön vahingokseen tekemä pääverolomakkeen virhe oli…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/kholta-kaksi-ennakkopaatosta-veronkorotuksen-kohtuuttomuudesta/
28.6.2024 Oikeusuutiset

Vaikeavammaisen hakemusta henkilökohtaiseen apuun ei ollut voitu hylätä sen vuoksi, että hänelle oli tehty erityishuollon valvottua liikkumista koskeva päätös

KHO:2024:95 Vammaispalvelu – Vaikeavammainen henkilö – Henkilökohtainen apu – Kehitysvammainen henkilö – Rajoitustoimenpiteen merkitys – Valvonnan tarve – Henkilökohtaisen avun soveltuvuus Asiassa oli kysymys siitä, millainen merkitys kehitysvammalain perusteella tehdylle valvotun liikkumisen päätökselle voitiin antaa arvioitaessa vaikeavammaisen henkilön oikeutta vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun. Ratkaistavana oli, oliko hyvinvointialue voinut hylätä A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/vaikeavammaisen-hakemusta-henkilokohtaiseen-apuun-ei-ollut-voitu-hylata-sen-vuoksi-etta-hanelle-oli-tehty-erityishuollon-valvottua-liikkumista-koskeva-paatos/
27.6.2024 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 28.6.2024: Tommi Vuorialho laamanniksi Varsinais-Suomeen

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamannin virkaan laamanni, hovioikeudenneuvos, Tommi Matti Vuorialhon ajalle 1.8.2024 – 31.7.2031 Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamannin viran (D 20) täyttäminen Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan markkinaoikeustuomari Sami Tapio Myöhäsen 1.9.2024 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Kari…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/tuomarinimityksia-28-6-2024-tommi-vuorialho-laamanniksi-varsinais-suomeen/
26.6.2024 Oikeusuutiset

KHO:n oikeusneuvos Juha Lavapuro tuomariksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvos, oikeustieteen tohtori, LL.M. Juha Lavapuro on nimitetty 26.6.2024 tuomariksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen viimeistään 1.1.2025 alkavalle yhdeksän vuoden toimikaudelle. Lavapuro seuraa tehtävässä Pauliine Koskeloa, jonka toimikausi on päättymässä. Ennen oikeusneuvoksen tehtävää Lavapuro toimi julkisoikeuden professorina Turun yliopistossa. KHO:n tiedote

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/khon-oikeusneuvos-juha-lavapuro-tuomariksi-euroopan-ihmisoikeustuomioistuimeen/
26.6.2024 Oikeusuutiset

Hallintovalituksen siirtämisestä toiseen hallinto-oikeuteen päättää alueellisesti toimivaltainen hallinto-oikeus – valitus jätettiin tutkimatta

KHO:2024:92 Toimivaltainen hallinto-oikeus – Asioiden yhdessä käsitteleminen – Valituksen vireilletulo – Myöhässä saapunut valitus – Tutkimatta jättäminen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan valitus oli tullut toimittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Yhtiö oli toimittanut valituksensa valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle. Yhtiö vaati valituksen käsittelemistä Vaasan hallinto-oikeudessa yhdessä muiden siellä vireillä olevien samaan asiakokonaisuuteen kuuluvien…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/hallintovalituksen-siirtamisesta-toiseen-hallinto-oikeuteen-paattaa-alueellisesti-toimivaltainen-hallinto-oikeus-valitus-jatettiin-tutkimatta/
20.6.2024 Oikeusuutiset

Maa-aineksen ottolupa purettiin, koska vedenottotoimintaa alueella harjoittavaa vesiosuuskuntaa ei ollut kuultu lupaa harkittaessa

KHO:2024:91 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Maa-aineslupa – Pohjavesialue – Vedenottotoiminta – Asianosainen – Lupahakemuksesta kuuleminen Kunnan lupaviranomainen oli myöntänyt A Oy:lle luvan maa-ainesten ottamiseen. Ottoalue sijaitsi pohjavesialueella, jolla vesiosuuskunta B harjoitti vedenottotoimintaa. Vesiosuuskunta haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupapäätöksen purkamista sillä perusteella, että sitä ei ollut erikseen kuultu lupahakemuksesta. Korkein hallinto-oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/maa-aineksen-ottolupa-purettiin-koska-vedenottotoimintaa-alueella-harjoittavaa-vesiosuuskuntaa-ei-ollut-kuultu-lupaa-harkittaessa/