Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
10.5.2022 Oikeusuutiset

Rakennusrahastosta oli jaettava varoja kunkin sijoituksen osalta sijoitusten määrien keskinäisen suhteen mukaan, kymmenen vuoden määräaika oli laskettava varojenjakoa koskevan päätöksen tekemisestä lukien.

KHO:2022:53 Elinkeinotulon verotus – Varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta – Rakennusrahasto – Pääomansijoituksen palautus – Osinko – Veronalainen luovutus – Sijoitusten palautusjärjestys – Kymmenen vuoden määräaika – Varojen jakohetki Elinkeinoyhtymä A Ky omisti Kiinteistö Oy B:n koko osakekannan. Tarkoitus oli, että Kiinteistö Oy B jakaa A Ky:lle varoja rakennusrahastosta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/rakennusrahastosta-oli-jaettava-varoja-kunkin-sijoituksen-osalta-sijoitusten-maarien-keskinaisen-suhteen-mukaan-kymmenen-vuoden-maaraaika-oli-laskettava-varojenjakoa-koskevan-paatoksen-tekemisesta-lu/
15.12.2021 Oikeusuutiset

KHO:lta kaksi ratkaisua korkojen vähennyskelpoisuudesta yrityskauppatilanteessa

KHO:2021:179 Elinkeinotulon verotus – Korkojen vähennyskelpoisuus – Yrityskauppa – Konserniavustus – Osakeyhtiön perustaminen yrityksen ostamista varten – Holdingyhtiö – Osakkeiden hankintavelka – Veron kiertäminen KHO:2021:178 Elinkeinotulon verotus – Korkomenojen vähentäminen – Yrityskauppa – Osakeyhtiön perustaminen yrityksen ostamista varten – Konsernin sisäinen järjestely – Osakkeiden hankintavelka – Veron kiertäminen – Sijoittautumisvapaus…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/kholta-kaksi-ratkaisua-korkojen-vahennyskelpoisuudesta-yrityskauppatilanteessa/
29.10.2021 Oikeusuutiset

Yhtiöllä ollut vanhentunut osinkovelka osakkaille muodostui verotettavaksi tuloksi kun vanhentuneiden velkojen määrät kirjattiin yhtiön omaan pääomaan

KHO:2021:150 Elinkeinotulon verotus – Veronalainen tulo – Rahana tai rahanarvoisena etuutena saatu tulo – Velan vanhentuminen – Nostamaton osinko ja pääomanpalautus Osa A Oyj:n osakkeenomistajista ei ollut siirtänyt osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmään, minkä vuoksi A Oyj ei ollut voinut maksaa heille vuosina 2010–2014 pidettyjen yhtiökokouksien päätösten mukaisia osinkoja ja pääomanpalautuksia. Sanotut osinkona…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/yhtiolla-ollut-vanhentunut-osinkovelka-osakkaalle-muodostui-verotettavaksi-tuloksi-kun-velkojen-maarat-kirjattiin-yhtion-omaan-paaoman/
23.9.2021 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikirjaratkaisu osakkeiden myyntitulon verotuksesta kun osakkeet on hankittu kaksiportaisesti tytäryhtiön tytäryhtiölle.

KHO:2021:135 Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Osakkeiden myynti – Pääomasijoitustoiminta – Hankintayhtiö – Kaksiportainen hankintarakenne Pääomasijoitustoimintaa harjoittava C Oy oli B Oy:n osakkeiden hankintaa varten perustanut D Oy:n ja tämän täysin omistaman A Oyj:n, jonka omistukseen B Oy:n osakkeet tulivat. Asiassa oli kysymys siitä, oliko osakkeista saatava luovutushinta A…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/khon-vuosikirjaratkaisu-osakkeiden-myyntitulon-verotuksesta-kun-osakkeet-on-hankittu-kaksiportaisesti-tytyryhtion-tytaryhtiolle/
30.6.2021 Oikeusuutiset

Liiketominnan luovutuksen yhteydessä käyttöomaisuusosakkeista saatu hinta oli verovapaata tuloa

KHO:2021:93 Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Käyttöomaisuusosake – Omistusaika – Apporttiomaisuuden luovutuksessa saatu osakevastike – Liiketoimintasiirto A Oy oli hankkinut B Oy:n koko osakekannan vuonna 2011. Sekä A Oy että B Oy olivat harjoittaneet operatiivista liiketoimintaa. B Oy järjesti A Oy:lle suunnatun osakeannin, joka liittyi A Oy:n erään liiketoimintakokonaisuuden…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/liiketominnan-luovutuksen-yhteydessa-kayttoomaisuusosakkeista-saatu-hinta-oli-verovapaata-tuloa/
28.6.2021 Oikeusuutiset

Puutteellinen verotarkastus johti perusteettomiin verotuksen oikaisuihin – verohallinto velvoitettiin korvaamaan oikeudenkäyntikulut

KHO:2021:88 Elinkeinotulon verotus – Arvioverotuksen edellytykset – Verotarkastus – Kirjanpito – Henkilökohtainen tili – Toiminimen tili Verohallinto oli suorittanut verotarkastuksen A:n elinkeinotoimintaan ja oikaissut A:n verotusta verotarkastuskertomukseen perustuen. Oikaisupäätösten perustelujen mukaan A:n henkilökohtaiselle pankkitilille maksettuja elinkeinotoimintaan liittyviä suorituksia ei ollut kirjattu toiminimen kirjanpitoon. Asiassa sadun selvityksen mukaan mainittu verotarkastushavainto oli…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/puutteellinen-verotarkastus-johti-perusteettomiin-verotuksen-oikaisuihin-verohallinto-velvoitettiin-korvaamaan-oikeudenkayntikulut/
10.5.2021 Oikeusuutiset

Valituskelpoisen ratkaisun tiedoksiannon epäonnistumisesta tulee valittajan esittää näyttö – valitus jätettiin tutkimatta

KHO:2021:61 Elinkeinotulon verotus – Muutoksenhaku – Hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksianto – Tavallinen tiedoksianto – Asiamiehen osoitteen muutos –  Valituslupahakemuksen tutkiminen Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö oli valituksellaan hakenut muutosta Verohallinnon A Oy:lle antamaan ennakkoratkaisuun. Hallinto-oikeus oli valituksenalaisella päätöksellään 28.2.2020 hyväksynyt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen. Hallinto-oikeuden päätös oli samana päivänä annettu tiedoksi tavallisena tiedoksiantona A Oy:n…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/valituskelpoisen-ratkaisun-tiedoksiannon-epaonnistumisesta-tulee-valittajan-esittaa-naytto-valitus-jatettiin-tutkimatta/
22.12.2020 Oikeusuutiset

”Warranty & Indemnity” -vakuutuksen kulu luettiin ostettujen osakkeiden hankintamenoksi, ei ostajan vuosikuluksi

KHO:2020:152 Elinkeinotulon verotus – Menon vähennyskelpoisuus – Osakekauppa – Ostajan ottama vakuutus – Osakkeiden hankintameno – Vuosikulu A Oy oli ostanut B Oy:n osakekannan. Yrityskauppaan liittyen A Oy oli ottanut ”Warranty & Indemnity” -vakuutuksen, joka koski B Oy:n osakkeiden myyjien vakuutuksia ja erityisiä vastuita. Jos vakuutuspalvelun kohteena olevat myyjän vakuutukset…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/warranty-indemnity-vakuutuksen-kulu-luettiin-ostettujen-osakkeiden-hankintamenoksi-ei-ostajan-vuosikuluksi/
2.4.2020 Oikeusuutiset

Kaksi KHO:n ratkaisua siirtohinnoittelun vaikutuksesta elinkeinotulon verotukseen

KHO:2020:34 Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Konserni – Valmiiden tuotteiden myynti – Myyntiyhtiön toiminnan tappiollisuus – Kustannusvoittolisämenetelmä – Liiketoiminetto-marginaalimenetelmä – Testattavan yrityksen valinta   KHO:2020:34 KHO:2020:35 Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Rahoitusjärjestelyn rakenteen sivuuttaminen – Saatavien sijoittaminen apporttiomaisuutena – Rahoitusyhtiö – Liiketoimen uudelleenluonnehdinta – Liiketoimen tunnistaminen KHO:2020:35

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kaksi-khon-ratkaisua-siirtohinnoittelun-vaikutuksesta-elinkeinotulon-verotukseen/
6.5.2019 Oikeusuutiset

Messutoimintaa harjoittaneen yhtiön osakkeet olivat kustannusyhtiön elinkeinotoiminnan käyttöomaisuutta

KHO:2019:61 Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Käyttöomaisuusosake – Elinkeinotoimintaa hyödyttävä omaisuus – Messutoiminta A Oy oli pääosin kustannusalalla toimineen A-konsernin emoyhtiö. Yhtiö oli verovuonna 2014 myynyt vuodesta 1986 omistamansa noin 27 prosentin omistusosuuden B Oy:n osakekannasta. B Oy oli harjoittanut messutoimintaa. Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena oli ollut A Oy:n kotimaakunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/messutoimintaa-harjoittaneen-yhtion-osakkeet-olivat-kustannusyhtion-elinkeinotoiminnan-kayttoomaisuutta/