Generic filters
Exact matches only
14.6.2024 Oikeusuutiset

Yhtiön tilinpäätös kruunumääräinen, joten realisoitumattomat kurssivoitot euromääräisistä lainasaamisista olivat yhtiön veronalaista elinkeinotuloa ja kurssitappiot vähennyskelpoisia

KHO:2024:88 Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Menon vähennyskelpoisuus – Suomessa yleisesti verovelvollinen ulkomainen yhteisö – Ulkomaanrahan määräinen tilinpäätös – Euromääräinen saaminen – Realisoitumaton valuuttakurssivoitto tai -tappio A AB oli tosiasiallisen johtopaikan perusteella Suomessa yleisesti verovelvollinen ruotsalainen osakeyhtiö. A AB oli listattu muun muassa ruotsalaisella markkinapaikalla, ja yhtiö laati tilinpäätöksensä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/yhtion-tilinpaatos-kruunumaarainen-joten-realisoitumattomat-kurssivoitot-euromaaraisista-lainasaamisista-olivat-yhtion-veronalaista-elinkeinotuloa-ja-kurssitappiot-vahennyskelpoisia-verotettavasta-tu/
3.5.2024 Oikeusuutiset

Tuulivoimalan liittymismaksu sähköverkkoon oli verotuksessa vähennyskelpoinen tasapoistoina todennäköisenä vaikutusaikana, enintään 10 vuotena

KHO:2024:71 Elinkeinotulon verotus – Menon vähennyskelpoisuus – Menon jaksottaminen – Kulumaton käyttöomaisuus – Aineeton oikeus – Pitkävaikutteinen meno – Tuulivoimala – Liittymismaksu X Oy suunnitteli tuulivoimapuiston rakentamista määräaikaisen vuokrasopimuksen nojalla hallitsemalleen maa-alueelle. Tuotantolaitoksena toimivan tuulivoimapuiston käyttöajaksi oli arvioitu 20–30 vuotta. Tuotantolaitos oli tarkoitus liittää suurjännitteiseen sähköverkkoon sille räätälöidyn verkkoliitynnän kautta.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/tuulivoimalan-liittymismaksu-sahkoverkkoon-oli-verotuksessa-vahennyskelpoinen-tasapoistoina-todennakoisena-vaikutusaikana-enintaan-10-vuotena/
16.4.2024 Oikeusuutiset

Joukkovelkakirjalainan järjestelypalkkio oli verotuksessa vähennyskelpoinen ilman korkojen vähennysoikeutta koskevia rajoituksia

KHO:2024:58 Elinkeinotulon verotus – Korkojen vähennyskelpoisuus – Korkovähennysrajoitusten soveltaminen – Koron käsite – Rahoituksen hankinnan yhteydessä kertyvä suoritus – Joukkovelkakirjalaina – Järjestelypalkkio Asiassa oli ratkaistavana, oliko osakeyhtiöllä oikeus vähentää tuloverotuksessaan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjien veloittama järjestelypalkkio ilman elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:ssä säädettyjä korkojen vähennysoikeuden rajoituksia. A Oyj oli…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/joukkovelkakirjalainan-jarjestelypalkkio-oli-verotuksessa-vahennyskelpoinen-ilman-korkojen-vahennysoikeutta-koskevia-rajoituksia/
26.3.2024 Oikeusuutiset

KHO: Tytäryhtiön osakkeet voivat olla emoyhtiön käyttöomaisuutta – kolme vuosikirjaratkaisua

KHO:2024:41 Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Käyttöomaisuusosake – Holdingyhtiö – Tytäryhtiö – Osakevaihdolla muodostettu konsernisuhde – Konsernin hallintopalveluja tuottava emoyhtiö KHO:2024:41 KHO:2024:42 Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Käyttöomaisuusosake – Holdingyhtiö – Tytäryhtiö – Osakevaihdolla muodostettu konsernisuhde – Osakkeenomistajiensa sijoituksia hallinnoiva emoyhtiö KHO:2024:42 KHO:2024:43 Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/kho-tytaryhtion-osaakkeet-olivat-emoyhtion-kayttoomaisuutta-osakkeiden-luovutushinta-oli-verovapaata-tuloa/
29.1.2024 Oikeusuutiset

A Oy:llä ei ollut oikeutta tehdä jälleenhankintavarausta vakuutuskorvauksesta, kun sen muuhun omaisuuteen luettu rakennus on tuhoutunut tulipalossa

KHO:2024:10 Elinkeinotulon verotus – Jälleenhankintavaraus – Muu omaisuus – Rakennus – Tuhoutuminen – Vakuutuskorvaus A Oy:n omistama elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 12 a §:ssä tarkoitettuun muuhun omaisuuteen luettu rakennus oli tuhoutunut tulipalossa. Asiassa oli kysymys siitä, voiko A Oy muodostaa saamansa vakuutuskorvauksen perusteella saman lain 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/a-oylla-ei-ollut-oikeutta-tehda-jalleenhankintavarausta-vakuutuskorvauksesta-kun-sen-muuhun-omaisuuteen-luettu-rakennus-on-tuhoutunut-tulipalossa/
24.1.2024 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikirjaratkaisu yhtiön osakkeen matemaattisesta arvosta yhtiöiden sulautumistilanteessa

KHO:2024:9 Henkilökohtaisen tulon verotus – Osinko – Pääomatulo-osuus – Osakkeen matemaattinen arvo – Sulautuminen – Sulautumisvastikkeena saadut osakkeet – Jatkuvuusperiaate A omisti B Oy:n ja C Oy:n osakkeita. Kummankin yhtiön tilikausi oli kalenterivuosi. B Oy:n oli tarkoitus sulautua C Oy:öön elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 a ja 52 b §:ssä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/khon-vuosikirjaratkaisu-yhtion-osakkeen-matemaattisesta-arvosta-yhtioiden-sulautumistilanteessa/
17.1.2024 Oikeusuutiset

Osakkeet olivat yhtiön käyttöomaisuutta, mutta niiden luovutustappiota ei voinut vähentää yhtiön elinkeinotulosta

Itä-Suo­men HAO: Elinkeinotulon verotus – Käyttöomaisuusosake – Kiinteistöjen omistaminen tai hallinta – Golftoiminta – Kokonaisarviointi A Oy on tekemässään ennakkoratkaisuhakemuksessa kysynyt, ovatko B Oy:n osakkeet hakijan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 12 §:n mukaista käyttöomaisuutta vai 12 a §:n mukaista muuta omaisuutta, ja pidetäänkö B Oy:tä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/osakkeet-olivat-yhtion-kayttoomaisuutta-mutta-niiden-luovutustappiota-ei-voinut-vahentaa-yhtion-elinkeinotulosta/
31.8.2023 Oikeusuutiset

Sulautumisen katsottiin olevan taloudelliselta luonteeltaan lisäsijoituksen kaltainen – osakkeiden hankintameno ei häviä sulautumisen myötä

KHO:2023:75 Elinkeinotulon verotus – Sulautuminen – Sulautumisvastike – Vastikkeettomuus – Välillinen omistus vastaanottavassa yhtiössä – Hankintameno – Lisäsijoitus – Jatkuvuusperiaate B Oy:n oli yhdessä A Oy:n muiden osakkaiden kanssa tarkoitus perustaa Yhdysvaltoihin Y Inc -niminen yhtiö, jonka omistusrakenne olisi sama kuin A Oy:n omistusrakenne. A Oy:n oli tarkoitus sulautua Y…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/sulautumisen-katsottiin-olevan-taloudelliselta-luonteeltaan-lisasijoituksen-kaltainen-osakkeiden-hankintameno-ei-havia-sulautumisen-myota/
31.8.2023 Oikeusuutiset

B Oy:n osakkeiden EU:n ulkopuolisen yhtiön osakkeisiin vaihtamisesta kertyvää luovutusvoittoa ei ollut katsottava verovapaaksi tuloksi sijoittautumisvapauden nojalla

KHO:2023:74 Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoiton veronalaisuus – Yritysjärjestely – Osakevaihto – Kolmannessa maassa asuva hankkiva yhtiö – Sijoittautumisvapaus – Pääomien vapaa liikkuvuus A omisti noin 0,61 prosenttia B Oy:n osakekannasta. Yhdysvaltalaisen C Inc:n oli tarkoitus hankkia kaikki B Oy:n osakkeet vaihtamalla ne osakkeisiinsa. Rahavastiketta ei ollut tarkoitus antaa. Koska…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/b-oyn-osakkeiden-eun-ulkopuolisen-yhtion-osakkeisiin-vaihtamisesta-kertyvaa-luovutusvoittoa-ei-ollut-katsottava-verovapaaksi-tuloksi-sijoittautumisvapauden-nojalla/
17.4.2023 Oikeusuutiset

Verotuksen poistamisen lisäksi myös tappio tuli vahvistaa, jotta kaksinkertainen vero olisi poistettu

KHO:2023:32 Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoitteluoikaisu – Arbitraatiosopimus – Sopimusmenettelyn neuvottelutuloksen täytäntöönpano – Vastaoikaisu – Seurannaismuutos – Konserniavustus – Vähennyskelpoisuuden rajoitukset – Enimmäismäärä – Tappion vahvistaminen A Oy oli verovuonna 2010 antanut konserniavustusta toiselle kotimaiselle konserniyhtiölle. Verovuoden 2010 verotusta toimitettaessa A Oy:n elinkeinotoiminnan tulokseksi oli vahvistettu konserniavustuksen vähentämisen jälkeen nolla euroa.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/verotuksen-poistamisen-lisaksi-myos-tappio-tuli-vahvistaa-jotta-kaksinkertainen-vero-olisi-poistettu/