Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
7.12.2023 Oikeusuutiset

KHO:n presidentti Kuusiniemi huolestunut laillisuusvalvontaan ja oikeuslaitokseen kohdistetusta kritiikistä

KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi Vallanjako ja oikeusvaltion puolustaminen – puhe ylituomaripäivillä Helsingissä 7.12.2023 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät ylituomaripäivien osanottajat, ärade deltagare i överdomaredagen, perinteisesti olemme ylituomaripäivillä ottaneet luvun ja katsoneet, onko joukossa tapahtunut muutoksia. Ja onhan taas yksi muutos tapahtunut ja meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Juhana Niemi.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/khon-presidentti-kuusiniemi-huolestunut-laillisuusvalvontaan-ja-oikeuslaitokseen-kohdistetusta-kritiikista/
5.12.2023 Oikeusuutiset

Pohjoismaiset ministerit: Moniääniosakkeiden hyödyntäminen turvattava listautumisessa EU:ssa

Suomen ja Ruotsin oikeusministerit sekä Tanskan elinkeinoministeri kehottavat EU-neuvoston puheenjohtajalle osoittamassaan yhteisessä kirjeessä puheenjohtajaa pitäytymään neuvoston yleisnäkemyksessä moniääniosakkeita koskevan direktiiviehdotuksen neuvotteluissa. Suomen oikeusministeri Leena Meri, Ruotsin oikeusministeri Gunnar Strömmer sekä Tanskan elinkeinoministeri Morten Bødskov ovat tänään lähettäneet EU-neuvoston puheenjohtajan edustajalle, talous- ja digitalisaatioministeri Nadia Calviñolle, yhteisen kirjeen. Kirjeessä pohjoismaiset ministerit…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/pohjoismaiset-ministerit-moniaaniosakkeiden-hyodyntaminen-turvattava-listautumisessa-eussa/
23.11.2023 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu asiassa Kopiosto v. Telia – televisiolähetysten edelleen lähettäminen – Kopioston asiavaltuus

Ennakkoratkaisupyyntö – Teollis- ja tekijänoikeudet – Direktiivi 2014/26/EU – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivinen hallinnointi – Yhteishallinnointiorganisaatio – Direktiivi 2004/48/EY – Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot – 4 artikla – Henkilöt, joilla on oikeus pyytää direktiivissä 2004/48/EY tarkoitettujen toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen soveltamista – Yhteishallinnointiorganisaatio, joka on…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/eu-tuomioistuimen-ennakkoratkaisu-asiassa-kopiosto-v-telia-televisiolahetysten-edelleen-lahettaminen-kopioston-asiavaltuus/
12.10.2023 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua alkoholin etämyyntiasiassa

Hel­sin­gin HAO: Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Valmisteverodirektiivi – Valmisteverotus – Alkoholi- ja alkoholijuomavero – Etämyynti – Myyjän osallistuminen kuljetuksen järjestämiseen Hallinto-oikeudessa vireillä olevassa asiassa oli B UG:n valituksen johdosta ratkaistavana, oliko Verohallinto voinut määrätä Saksaan sijoittautuneen B UG:n maksettavaksi alkoholi- ja alkoholijuomaveroa ja veronkorotusta katsoen, että yhtiö oli ollut Suomessa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/hallinto-oikeus-pyytaa-eu-tuomioistuimelta-ennakkoratkaisua-alkoholin-etamyyntiasiassa/
14.9.2023 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta suurten konsernien vähimmäisveroa koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiovarainministeriölle Dnro L2023-44 Lausuntopyyntönne: VN/9714/2023, 15.8.2023 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE SUURTEN KONSERNIEN VÄHIMMÄISVEROA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla on tarkoituksena saattaa voimaan neuvoston direktiivi (EU) 2022/2523 monikansallisten konsernien ja suurten kotimaisten konsernien maailmanlaajuisen vähimmäisverotason varmistamisesta unionissa. Sääntelyn tarkoitus Nyt lausunnon kohteena…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/lausunto-he-luonnoksesta-suurten-konsernien-vahimmaisveroa-koskevaksi-lainsaadannoksi/
1.8.2023 Oikeusuutiset

Kulutusluottodirektiivin tulkinnan johdosta olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa

KKO:2023:56 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Tarkistusperuste – Ennakkoratkaisuperuste – Kuluttajansuoja – Kuluttajaluotto A:n ja X Oy:n välisen kuluttajaluottosopimuksen ehtojen mukaan lainan järjestelypalkkio oli sovittu maksettavaksi laina-aikana kuukausittaisissa erissä. Lainan sopimusehtojen mukaan järjestelypalkkio tuli luoton ennenaikaisen takaisinmaksun tapauksessa maksaa kokonaisuudessaan. A oli maksanut lainan ennenaikaisesti X Oy:ltä ottamallaan uudella kuluttajaluotolla, missä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/kulutusluottodirektiivin-tulkinnan-johdosta-olisi-tullut-myontaa-jatkokasittelylupa/
5.6.2023 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta ”Sijoitusrahastojen verotuksesta ja TVL 20 a §:n sääntely”

Verohallinnolle Dnro L2023-29 Lausuntopyyntönne: VH/2777/00.01.00/2023, 12.5.2023 LAUSUNTO VEROHALLINNON OHJELUONNOKSESTA ”SIJOITUSRAHASTOJEN VEROTUKSESTA JA TVL 20 A §:N SÄÄNTELY” Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Sijoitusrahastojen verotuksesta ja TVL 20 a §:n sääntely”. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. 1 Yleistä Lausunnon kohteena olevassa ohjeluonnoksessa tullaan päivittämään aiemmin annettua Verohallinnon…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-sijoitusrahastojen-verotuksesta-ja-tvl-20-a-%c2%a7n-saantely/
1.6.2023 Oikeusuutiset

Suomi ei ole saattanut EU:hun kohdistuvien petosten torjuntaa koskevia EU:n sääntöjä osaksi kansallista lainsäädäntöä

Komissiolta Suomelle perusteltu lausunto Komissio on päättänyt lähettää Suomelle perustellun lausunnon, koska Suomi ei ole saattanut unionin talousarvioon kohdistuvien petosten torjuntaa koskevia EU:n sääntöjä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Euroopan komissio on päättänyt lähettää Suomelle perustellun lausunnon, koska se ei ole saattanut unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin koskevaa direktiiviä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/suomi-ei-ole-saattanut-euhun-kohdistuvien-petosten-torjuntaa-koskevia-eun-saantoja-osaksi-kansallista-lainsaadantoa/
29.5.2023 Oikeusuutiset

EUT:n ennakkoratkaisu pidätetyn oikeudesta saada tietoja vapaudenmenetyksensä perusteista

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 25 päivänä toukokuuta 2023 Asiassa C‑608/21, jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Sofiyski rayonen sad (Sofian piirituomioistuin, Bulgaria) on esittänyt 17.9.2021 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 29.9.2021, saadakseen ennakkoratkaisun luonteeltaan hallinnollisessa rikosoikeudellisessa asiassa, jossa vastaajana on XN Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/eutn-ennakkoratkaisu-pidatetyn-oikeudesta-saada-tietoja-vapaudenmenetyksensa-perusteista/
25.5.2023 Lausunnot

Lausunto peruspankkipalvelu- ja luottolaitoslainsäädännön muutostarpeista

Valtionvarainministeriölle    Dnro L2023-20   Lausuntopyyntönne: VN/4219/2023, 14.4.2023 LAUSUNTO PERUSPANKKIPALVELU- JA LUOTTOLAITOSLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSTARPEISTA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Yleistä   Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa osana luottolaitoslainsäädännön muutostarpeiden kartoittamiseksi ja arvioimiseksi käynnistettyä selvitystyötä (VN/4219/2023) (jäljempänä ”Arviointi”).   Arvioinnin teemoina ovat    1)…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/lausunto-peruspankkipalvelu-ja-luottolaitoslainsaadannon-muutostarpeista/