Lausunto HE-luonnoksesta suurten konsernien vähimmäisveroa koskevaksi lainsäädännöksi

14.9.2023 | Lausunnot

Valtiovarainministeriölle

Dnro L2023-44

Lausuntopyyntönne: VN/9714/2023, 15.8.2023
LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE SUURTEN KONSERNIEN VÄHIMMÄISVEROA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla on tarkoituksena saattaa voimaan neuvoston direktiivi (EU) 2022/2523 monikansallisten konsernien ja suurten kotimaisten konsernien maailmanlaajuisen vähimmäisverotason varmistamisesta unionissa.

Sääntelyn tarkoitus

Nyt lausunnon kohteena olevalla esityksellä suurten konsernien vähimmäisveroa koskevaksi lainsäädännöksi (jäljempänä myös ”vähimmäisverolaki”) on tarkoitus implementoida neuvoston direktiivi (EU) 2022/2523, joka taasen voidaan nähdä lähes hiilipaperikopiona OECD:ssä valmistelluista GloBE-mallisäännöistä (Global Anti-Base Erosion Rules). Ehdotetulla vähimmäisverolailla siis implementoidaan EU-direktiivi, joka toisintaa OECD:n mallisääntöjä. Sääntelyn tausta muistuttaa OECD:n piirissä valmistellun monenkeskisen yleissopimuksen (MLI, Multilateral Instrument) implementointityötä, joka alkoi 2010-luvun lopulla ja jatkuu osittain edelleen. Siinä missä MLI muutti vain tietyissä valtiorelaatioissa sovellettavia Suomen verosopimuksia, vähimmäisverosääntely on verovelvollisten näkökulmasta uusi pakollinen verolaji. Tarkoituksena on rajoittaa kilpailua yritysten tuloveroasteista, tasata yritysten toimintaedellytyksiä maailmanlaajuisesti ja antaa lainkäyttöalueille mahdollisuus paremmin suojella veropohjiaan (direktiivin johdanto, kohta (2)).

Tutustu koko lausuntoon alla olevasta linkistä:

L2023-44 Asianajajaliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle suurten konsernien vähimmaisveroa koskevaksi lainsäädännöksi, ann. 14.9.2023