Generic filters
Exact matches only
2.2.2022 Oikeusuutiset

KKO: Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää avustajan palkkiota koskevalle valitukselle. Asian palauttamisesta äänestettiin.

KKO:2022:3 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste – Jutun palauttaminen Oikeusapu – Avustajan palkkio Käräjäoikeus oli peruuttanut oikeusapua saavan syytetyn avustajalle annetun määräyksen ja määrännyt uudeksi avustajaksi asianajaja A:n, joka ei yleisesti hoitanut asianajotehtäviä kyseisessä käräjäoikeudessa. A oli vaatinut palkkiota muun ohella toimeksiannon vastaanottamiseen liittyneistä toimenpiteistään ja pääkäsittelyyn saapumiseen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/kko-jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-avustajan-palkkiota-koskevalle-valitukselle-asian-palauttamisesta-aanestettiin/
10.10.2018 Oikeusuutiset

Valitettaessa vain avustajan palkkiosta noudatetaan pääasialle säädettyä erityistä valituksen määräaikaa

KHO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Avustajan toimenpiteet asian käsittelyssä Maahanmuuttovirastossa – Muu kuin tuomioistuinasia – Ulkoprosessuaalinen asia – Määräaika – Tutkimatta jättäminen – Oikeudenkäyntiavustajan palkkio Turvapaikanhakijalle oli myönnetty oikeusapua kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevaan asiaan. Oikeusaputoimisto oli päätöksellään osittain hylännyt avustajan vaatimuksen palkkion maksamisesta toimenpiteistä, jotka…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/valitettaessa-vain-avustajan-palkkiosta-noudatetaan-paaasialle-saadettya-erityista-valituksen-maaraaikaa/
6.2.2014 Oikeusuutiset

HHO: Avustajan palkkio 110 euroa myös vuoden 2013 toimenpiteistä

Oikeusavun palkkioasetukseen ei sisälly voimaantulosäännöstä. Helsingin hovioikeus katsoi, että erillisen voimaantulosäännöksen puuttuessa on uuden asetuksen aikana maksettava palkkio myös ennen asetuksen voimaantuloa tehdyistä toimenpiteistä uuden asetuksen mukaisesti. Helsingin hovioikeus 6.2.2014 tuomio 14/105575

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/hho-avustajan-palkkio-110-euroa-myos-vuoden-2013-toimenpiteista/
11.1.2023 Oikeusuutiset

Tapaturmavakuutusyhtiö ei ollut vakuutusoikeudessa valittajan vastapuoli, joka voitaisiin velvoittaa korvaamaan valittajan avustajan oikeusapupalkkio valtiolle

VakO: Oikeusapu – Vastapuolen korvausvastuu Valtion varoista avustajalle maksettu palkkio arvonlisäveroineen tuli jättää valtion vahingoksi, koska julkista hallintotehtävää hoitavaa vakuutuslaitosta ei ollut pidettävä oikeusapulain 22 §:n 1 momentin mukaisena oikeusavun saajan vastapuolena. Äänestysratkaisu (28–5). VakO 1220:2022

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/tapaturmavakuutusyhtio-ei-ollut-vakuutusoikeudessa-valittajan-vastapuoli-joka-voitaisiin-velvoittaa-korvaamaan-valittajan-avustajan-oikeusapupalkkio-valtiolle/
28.6.2022 Oikeusuutiset

Avustajan vaihtuminen johti asiakohtaisen oikeusapupalkkion jakamiseen avustajien kesken

KHO:2022:82 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Oikeusapu – Asiakohtainen palkkio – Tuntiperusteinen palkkio – Avustajan vaihtaminen – Siirtymäsäännös Ulkomaalaislain mukaisessa kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa oli sen ollessa vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa vaihtunut avustaja. Ensimmäinen avustaja oli esittänyt palkkiovaatimuksen oikeusapulain 17 a §:n (650/2016) voimassa ollessa. Uusi avustaja oli samassa asiassa esittänyt…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/avustajan-vaihtuminen-johti-asiakohtaisen-oikeusapupalkkion-jakamiseen-avustajien-kesken/
10.8.2021 Oikeusuutiset

Vaikka avustajan etäosallistuminen istuntoon estyi teknisten ongelmien takia hänelle maksettiin oikeusavun vähimmäispalkkio

Hel­HO:2021:6 Avustajan palkkio – suullinen käsittely – tekninen tiedonvälitystapa – etäyhteys – Avustajan palkkio – vähimmäispalkkio Asiassa on ollut kysymys siitä, onko oikeusapulain nojalla määrätyllä avustajalla oikeus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiseen vähimmäispalkkioon tilanteessa, jossa avustajan osallistuminen teknistä tiedonvälitystapaa käyttäen toteutettuun pääkäsittelyyn on estynyt teknisessä tiedonvälityksessä ilmenneen ongelman vuoksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/vaikka-avustajan-etaosallistuminen-istuntoon-estyi-teknisten-ongelmien-takia-hanelle-maksettiin-oikeusavun-vahimmaispalkkio/
11.11.2019 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijan avustajan asiakohtaista palkkiota korotettiin kun asia oli hoidettu vieraalla kielellä

Asiassa oli muun ohella kysymys siitä, voidaanko avustajalle maksettavaa asiakohtaista palkkiota korottaa avustajan vaatimuksen mukaisesti 20 prosenttia, koska hän oli hoitanut asiaa vieraalla kielellä. Valtioneuvoston oikeusavun palkkioperusteista antaman asetuksen 8 §:n 1 kohdan mukaan avustajan palkkiota, ei kuitenkaan 7 a §:ssä tarkoitettua palkkiota, korotetaan enintään 20 prosenttia, jos tehtävä joudutaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/turvapaikanhakijan-avustajan-asiakohtaista-palkkiota-korotettiin-kun-asia-oli-hoidettu-vieraalla-kielella/
22.6.2018 Oikeusuutiset

Avustajan valitus jätettiin tutkimatta kun hän oli luopunut vaatimasta päämiestään velvoitettavaksi maksamaan oikeusapupalkkion omavastuu

KHO: Oikeusapu – Omavastuuosuus – Oikeussuojan tarve – Avustaja – Päämies – Luopuminen omavastuuosuuden vaatimisesta – Valituksen tutkiminen Hallinto-oikeudessa käsiteltävässä asiassa päämiehelle oli myönnetty oikeusapua omavastuuosuudella. Avustaja oli hallinto-oikeudelle ilmoittanut, että hän ei vaadi päämiehen velvoittamista suorittamaan omavastuuosuutta hänelle. Tämän vuoksi hallinto-oikeus ei ollut päätöksessään lausunut omavastuuosuuden suorittamisesta. Avustaja vaati…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/avustajan-valitus-jatettiin-tutkimatta-kun-han-oli-luopunut-vaatimasta-paamiestaan-velvoitettavaksi-maksamaan-oikeusapupalkkion-omavastuu/
23.3.2014 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden jaostoplenumratkaisu avustajan oikeudesta palkkioon ja kulukorvaukseen turvapaikka-asiassa

Helsingin HAO: Oikeusapu – Avustajan palkkio – Matkustamisesta syntyneet lisäkulut ja ajanhukka Oikeusaputoimisto oli hylännyt turvapaikka-asiassa avustajan matkakuluja ja matka-ajan palkkiota koskevan vaatimuksen, koska oikeusavun saajan oleskelupaikkakunnan ulkopuolella toimivan avustajan käyttämistä ei voitu pitää perusteltuna. Avustaja oli vaatinut korvattavaksi kustannukset liittyen Helsingin ja Turun välisiin matkoihin tapaamaan Turun vastaanottokeskuksessa asuvaa…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/hallinto-oikeuden-jaostoplenumratkaisu-avustajan-oikeudesta-palkkioon-ja-kulukorvaukseen-turvapaikka-asiassa/
8.2.2024 Oikeusuutiset

Jore Tilander: Oikeusavun palkkiotason korottaminen siedettävälle tasolle on Juristiliiton keskeinen edunvalvonnallinen tavoite

Juristiliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander kirjoittaa blogissaan julkisen oikeusavun palkkioista: “Yksityisille avustajille maksettavia oikeusapupalkkioita on korotettu viimeksi vuonna 2014. Palkkion suuruus on 110 euroa tunnilta. Palkkio ei ole avustajan tuntipalkka, vaan sillä katetaan lukuisat yritystoiminnan kulut. Juristiliitossa olemme toistuvasti vaatineet palkkiotason huomattavaa korottamista nykyisestä. Vain sillä tavoin oikeusapujuttujen hoitaminen on taloudellisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/jore-tilander-oikeusavun-palkkiotason-korottaminen-siedettavalle-tasolle-on-juristiliiton-keskeinen-edunvalvonnallinen-tavoite/