Generic filters
Exact matches only
13.5.2024 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirastolle huomautus hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) katsoi, että Tuomioistuinvirasto toimi hankintalain vastaisesti hankkiessaan suorahankintana työtuoleja Oulun oikeustalolle. Tuomioistuinvirasto havaitsi itse epäillyn hankintalain vastaisuuden toiminnassaan ja toi asian KKV:n tietoon. Tuomioistuinvirasto oli järjestänyt vuonna 2022 kilpailutuksen uuden Ouluun valmistuneen oikeustalon toimitilakalusteista dynaamisen hankintajärjestelmän kautta. Työtuolit eivät sisältyneet kilpailutukseen. Ne päätettiin hankkia suorahankintana kahdelta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/tuomioistuinvirastolle-huomautus-hankintalain-noudattamatta-jattamisesta/
9.4.2024 Tiedotteet

Asianajajat tarjoavat maksutonta oikeusneuvontaa

Asianajajien vapaaehtoistyönä useilla paikkakunnilla järjestämässä maksuttomassa asianajajapäivystyksessä neuvotaan kaikissa oikeudellisissa asioissa. Asianajaja kertoo luottamuksellisessa keskustelussa, onko asiassa tarpeen hakea oikeudellista asiantuntija-apua ja ohjaa tarvittaessa asiaan perehtyneen asianajajan tai oikean viranomaisen puoleen. Useimmat asianajajapäivystyksen kävijöistä hakevat neuvoa perhe-, perintö- ja testamenttiasioissa. Perhe- ja perintöoikeudellisten kysymysten lisäksi asianajajat neuvovat muun muassa asunto-osakeyhtiöihin…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/asianajajat-tarjoavat-maksutonta-oikeusneuvontaa/
26.3.2024 Oikeusuutiset

Konkurssiasiain neuvottelukunta on antanut suosituksen yrityssaneerausvelallisen neuvonnasta ja ohjauksesta

Tärkeä osa suositusta on sen liitteenä oleva yrityssaneerausvelalliselle annettavaksi tarkoitettu esite ”Velallisena yrityssaneerausmenettelyssä”. Suositus ja sen liite julkaistu Konkurssiasiamiehen toimiston kotisivulla. Taustana uuden suosituksen laatimiselle on se, että suositusta nro 16 selvittäjän asemasta ja tehtävistä ei ole päivitetty 1.7.2022 jälkeen, ja neuvottelukunta on päättänyt laatia yrityssaneerausmenettelyn eri aihepiireistä erilliset suositukset,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/konkurssiasiain-neuvottelukunta-on-antanut-suosituksen-yrityssaneerausvelallisen-neuvonnasta-ja-ohjauksesta/
19.2.2024 Oikeusuutiset

Digipalveluiden uudet säännökset voimaan – käyttäjän asema paranee

Helmikuun puolivälissä sovellettavaksi tuleva digipalveluasetus (DSA) pyrkii turvaamaan digipalveluiden, kuten erilaisten verkkoyhteisöjen ja markkinapaikkojen käyttäjän asemaa. Jos jatkossa teet ilmoituksen epäilemästäsi laittomasta sisällöstä, palveluntarjoajan on käsiteltävä asia ja kerrottava ratkaisustaan. Jos tuotat sisältöjä tai toimit verkkoalustan kautta myyjänä, sinulla on oikeus saada tieto ja perustelut kaikenlaisesta palvelun käytön rajoittamisesta. Digipalveluiden…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/digipalveluiden-uudet-saannokset-voimaan-kayttajan-asema-paranee/
31.1.2024 Lausunnot

Lausunto HE:stä eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamisesta

Oikeusministeriölle   L2023-64   Lausuntopyyntönne: VN/6136/2023, 18.12.2023 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI OSAKEYHTIÖLAIN, OSUUSKUNTALAIN JA KAUPPAKAMARILAIN MUUTTAMISESTA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuu seuraavaa.    Lausuntopyynnössä esitetyt kysymykset:   (1) Lausuntonne yleisesti esityksestä   Asianajajaliitto katsoo, että hallituksen esityksen luonnoksessa on valittu oikea tapa laittaa ns. kiintiödirektiivi täytäntöön,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/lausunto-hesta-eduskunnalle-laeiksi-osakeyhtiolain-osuuskuntalain-ja-kauppakamarilain-muuttamisesta/
16.1.2024 Oikeusuutiset

Di­gi­toi­mi­joil­le uusia vel­vol­li­suuk­sia ‒ ta­voit­tee­na tur­val­li­sem­mat ja avoi­mem­mat verk­ko­pal­ve­lut

Internetin verkkoalustoille ja muille digipalveluille tulee uusia velvollisuuksia, kun EU:n digipalveluasetuksen soveltaminen alkaa 17.2.2024. Uuden sääntelyn tarkoitus on vähentää laitonta sisältöä ja lisätä palveluiden avoimuutta. Digipalveluasetus sisältää laajasti uusia velvollisuuksia erilaisille verkon toimijoille aina pilvipalveluista sosiaalisen median alustoihin ja erilaisiin markkinapaikkoihin. Erilaisilla palveluntarjoajilla on eri tasoisia velvoitteita. Osa velvoitteista koskee…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/digitoimijoille-uusia-velvollisuuksia-%e2%80%92-tavoitteena-turvallisemmat-ja-avoimemmat-ver/
4.12.2023 Oikeusuutiset

KKV esit­tää Va­liol­le 900 000 eu­ron seu­raa­mus­mak­sua Hei­non Tuk­ku -yri­tys­kau­pan hy­väk­sy­mi­sek­si ase­te­tun eh­don rik­ko­mi­ses­ta

Valio ei ole noudattanut Heinon Tukun ostamisen yhteydessä antamaansa sitoumusta suojata kilpailevien valmistajien hintatiedot. KKV hyväksyi vuonna 2021 ehdollisena yrityskaupan, jossa Valio osti foodservice-tukkukauppaa harjoittavan Heinon Tukun. Yrityskauppaa ei voitu hyväksyä sellaisenaan, sillä Valiolle olisi välittynyt Heinon Tukun kautta kilpailevien elintarvikevalmistajien hinnoitteluun liittyviä tietoja, mikä olisi vaikuttanut Valion kannustimiin omassa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/kkv-esittaa-valiolle-900-000-euron-seuraamusmaksua-heinon-tukku-yrityskaupan-hyvaksymiseksi/
28.7.2023 Oikeusuutiset

AOA:n ratkaisu Follo-sovittelun asiantuntija-avustajan esteellisyydestä

Kantelija arvosteli sosiaalityöntekijä B:tä myös sen vuoksi, että tämä oli osallistunut asiantuntija-avustajana kantelijan ja hänen entisen puolisonsa väliseen tuomioistuinsovitteluun, joka koski lasten tapaamisoikeutta ja elatusapua. Kantelijan mielestä asiantuntija-avustaja toisti samoja näkemyksiä kuin käsitellessään vanhempien ja lasten asiaa lastensuojelussa. Kantelijan mielestä nuo näkemykset olivat vääriä ja puolueellisia. Apulaisoikeusasiamies Sarja: Käsitykseni mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/aoan-ratkaisu-follo-sovittelun-asiantuntija-avustajan-esteellisydesta/
16.6.2023 Oikeusuutiset

Hallitusohjelmassa ei asianajajalain uudistusta eikä perustuslain tarkistamista riippumattomuuden varmistamiseksi

Tänään julkistetussa hallitusohjelmassa on monia lupauksia oikeudenhoidon alalle. Etukäteen keskustelussa olleista asioista ohjelmaan eivät kuitenkaan päätyneet esimerkiksi perustuslain tarkistaminen oikeuslaitoksen riippumattomuuden takaamiseksi. Asianajajalain kokonaisuudistus ei kuulu hallituksen ohjelmaan, ei myöskään yksityisten avustajien oikeusapupalkkioiden korotus. Pienriitamenettely ei myöskään näy tavoitteiden joukossa, eikä julkisuuslain uudistaminen tai rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamislainsäädännön uudistaminen. Nämä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/hallitusohjelmassa-ei-asianajajalain-uudistusta-eika-perustuslain-tarkistamista-riippumattomuuden-varmistamiseksi/
24.3.2023 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta pienriitamenettelystä

Oikeusministeriölle Dnro L2023-01 Lausuntopyyntönne: VN/28937/2021, 18.1.2023 ARVIOMUISTIO PIENRIITAMENETTELYSTÄ Tulisiko pienriitamenettelystä säätää? Asianajajaliitto katsoo, että erillisestä pienriitamenettelystä ei tulisi säätää tässä vaiheessa. Sen sijaan nykyistä oikeudenkäyntimenettelyä tulisi kehittää kokonaisuudessaan nopeammaksi ja edullisemmaksi. Nykytilan suurin epäkohta ei ole liian korkea oikeudenkäyntikynnys pienissä riita-asioissa vaan liian korkea oikeudenkäyntikynnys kaikissa riita-asioissa. Nykyisen siviiliprosessin hitauden…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/lausunto-arviomuistiosta-pienriitamenettelysta/