Lausunto HE:stä eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamisesta

31.1.2024 | Lausunnot

Oikeusministeriölle
 
L2023-64
 
Lausuntopyyntönne: VN/6136/2023, 18.12.2023
LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI OSAKEYHTIÖLAIN, OSUUSKUNTALAIN JA KAUPPAKAMARILAIN MUUTTAMISESTA
 
Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuu seuraavaa. 
 
Lausuntopyynnössä esitetyt kysymykset:
 
(1) Lausuntonne yleisesti esityksestä
 
Asianajajaliitto katsoo, että hallituksen esityksen luonnoksessa on valittu oikea tapa laittaa ns. kiintiödirektiivi täytäntöön, mutta uuden säätelyn soveltamisalaa olisi syytä laventaa. Tätä näkemystä perusteellaan tarkemmin seuraavaksi.
 
(2) Mitä mieltä olette soveltamisalaa koskevista ehdotuksista? (OYL 6 luvun 9 a § ja OKL 6 luvun 9 a §)
 
Asianajajaliitto toteaa, että ehdotuksessa uuden säätelyn soveltamisala on rajattu koskemaan vain pörssin suurimpia yrityksiä. Asianajajaliitto katsoo, että säätelyn tulisi koskea kaikkia listattuja yhtiöitä. Hallituksen esityksen luonnoksesta käy ilmi, että joissain vertailun kohteena olleissa valtioissa säätely on toteutettu tällä tavalla. 
 
Edelleen hallituksen esityksen luonnoksessa on viitattu tutkimuksiin, joiden mukaan monipuolisempi sukupuolijakauma yhtiöiden hallituksissa tuo useita myönteisiä vaikutuksia. Asianajajaliitto katsoo, että jo yksin tämä seikka puoltaa laveampaa soveltamisalaa säätelylle. 
 
Lisäksi Asianajajaliiton näkemyksen mukaan ei ole järkevää lisätä osakeyhtiölakiin uusia ja erilaisia raja-arvoja säännöksille. Asianajajaliitto katsoo, että pörssiyhtiöiden sääntelyn pirstominen koon mukaan monimutkaistaa tarpeettomasti lakia lisäten sen pituutta ja vaikeuttaen lain luettavuutta ja sovellettavuutta.
 
(3) Mitä mieltä olette ehdotetusta kiintiötavoitteesta? (OYL 6 luvun 9 a § ja OKL 6 luvun 9 a §)
 
Asianajajaliitto kannattaa ehdotettua säätelyvalintaa.
 
(4) Mitä mieltä olette ehdotetusta raportoinnista? (VMA 7 §:n 5 kohta)
 
Asianajajaliitto katsoo, että ehdotettu raportointi sopii hyvin Finanssivalvonnan tehtäviin.
 
(5) Mitä mieltä olette ehdotetusta sukupuolten tasapuolista edustusta pörssiyhtiöissä edistävästä toimielimestä? (Kauppakamarilaki 2 § 3 mom. 5 kohta)
 
Asianajajaliiton mielestä Keskuskauppakamari on sopiva taho edistämään tätä asiaa.
 
(6) Mitä mieltä olette direktiivin sisältyvien jäsenvaltio-optioiden käyttämisestä?
 
Asianajajaliitto kannattaa esitystä. 
 
(7) Mitä mieltä olette rekrytointiprosessia koskevien säännösten täytäntöönpanosta? (OYL 6  luvun 9 b § ja OKL 6 luvun 9 b §)
 
Asianajajaliitolla ei ole tähän liittyen huomautettavaa. Mikäli tilanne heikkenisi nykyisestä tasosta eli aliedustetun sukupuolen edustajien määrä laskisi alle 30 %:n, niin kysymyksessä mainittu säännös tulisi voimaan valtioneuvoston asetuksen antamisella.
 
(8) Mitä mieltä olette ehdotetuista seuraamuksista?
 
Asianajajaliitto pitää ehdotettua säätelytapaa oikeana.
 
(9) Muut näkemykset direktiivin täytäntöönpanoon liittyen?
 
Asianajajaliitolla ei ole lausuttavaa muilta osin.
 
 
Helsingissä 31. päivänä tammikuuta 2024
 
SUOMEN ASIANAJAJALIITTO 
 
Niko Jakobsson
Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri
 
 
LAATI
Asianajaja Jouni Gauriloff, Helsinki
 
Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntija-ryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu Yhtiöoikeuden asiantuntijaryhmässä.