Markkinaoikeuden ratkaisu oikeustulkkaushankintaa koskevassa valitusasiassa

29.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

MAO: Semantix Finland Oy > Poliisihallitus
julkinen hankinta – asianosaisuus – määräaika valituksen tekemiselle – valituksen tutkiminen – hankinnasta ilmoittaminen – liitteen E mukainen palvelu – tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys – hankintapäätöksen tekemiseen liittyvät menettelytavat

Poliisihallitus (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 4.5.2022 julkaistulla ja 3.6.2022 korjatulla sosiaalipalveluja ja muita erityispalveluja koskevalla hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta liitteen E kohdan 11 mukaisesta yleiseen turvallisuuteen, lakiin ja järjestykseen liittyvästä tulkkauspalveluja koskevasta palveluhankinnasta Poliisihallitukselle, Tullille, Rajavartiolaitokselle, Tuomioistuinlaitokselle, Rikosseuraamuslaitokselle sekä oikeusministeriölle 1.7.2022 alkavalle toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen: osa-alue 1 läsnäolo- ja etätulkkaus sekä osa-alue 2 pikatulkkaus. Hankinta-asiakirjoissa on ilmoitettu, että hankinta toteutetaan hankintayksikön itsensä suunnittelemalla dynaamisella menettelyllä, johon valitaan osa-alueille kieli- ja tulkkien osaamistasokohtaisesti hinnan perusteella ranking- eli etusijajärjestyksessä toimittajiksi kaikki tarjoajat, jotka täyttävät tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut ehdot ja joiden tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

Poliisihallituksen poliisiylijohtaja on 8.–29.9.2022 tekemillään 86 eri hankintapäätöksellä valinnut tulkkauspalveluiden toimittajat liitteessä 1 mainituissa hankinnan kohteissa osa-alueelle 1 kielten sekä tulkkien osaamistasojen (rekisteröidyt oikeustulkit / asioimistulkit / muu tulkkina käytettävä henkilö) perusteella ja osa-alueelle 2 kielten perusteella (markkinaoikeuden asiat diaarinumerot 404–489/2022).

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 16.816.000 euroa.

Semantix Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaiset hankintapäätökset, kieltää hankintayksikköä panemasta kyseisiä hankintapäätöksiä täytäntöön ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen ja määrää hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun tai vaihtoehtona tehottomuusseuraamukselle lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 52.639,96 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä viivästyskorkoineen.

– – –

Edellä esitetyin tavoin hankintailmoitus on julkaistu 4.5.2023, missä yhteydessä myös tarjouspyyntö on asetettu saataville. Valittaja on markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 465–489/2022, joita koskevissa hankinnan kohteissa valittaja ei ole tehnyt tarjousta, saattanut väitteensä hankintasäännösten vastaisena pitämästään tarjouspyynnöstä markkinaoikeuden tutkittavaksi vasta 13.10.2022 eli lähes puoli vuotta hankintailmoituksen julkaisemisen ja noin neljä kuukautta tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen.

Kun otetaan huomioon tavoite tehokkaasta ja nopeasta oikeussuojan hakemisesta ja valittajan muutoksenhakuun käyttämä aika, markkinaoikeus katsoo, ettei valittajan voida katsoa käyttäneen muutoksenhakukeinoja julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän vaatimalla tavalla riittävän ajoissa, jotta sitä tarjouskilpailuun osallistumattomana tahona voitaisiin pitää asianosaisena markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 465–489/2022. Valittajan olisi tullut muutoksenhakuoikeutensa mainituissa asioissa säilyttääkseen valittaa hankintasäännösten vastaisina pitämistään tarjouspyynnön ehdoista aikaisemmin kuin vasta hankintapäätösten tekemisen jälkeen.

– – –

Tarjoajille on ollut oikeussuojan tarpeensa arvioimiseksi olennaista saada tieto myös tarjoamiensa ja tulkkauspalveluja sopimuskaudella toimittavien tulkkien hylkäämisestä ja hylkäämisen syistä. Markkinaoikeus katsoo, että valittaja ei ole vielä hankintapäätösten ja perustelumuistioiden tiedoksisaamisen perusteella tullut riittävällä tavalla tietoiseksi hankintayksikön ratkaisusta. Näin ollen valittajan ei ole ainakaan ennen täydentävän kirjelmän tiedoksisaamista katsottava saaneen oikeussuojan tarpeensa ja valitusintressinsä arvioimiseksi riittäviä tietoja hankintayksikön valittajan tarjouksia koskevista ratkaisuista.

Koska edellä mainittu täydentävä kirjelmä on annettu valittajalle tiedoksi 29.9.2022, valittajan on katsottava toimittaneen edellä mainituissa hankintayksikön viittaamissa markkinaoikeuden asioissa markkinaoikeuteen 13.10.2022 virka-aikana saapuneet valituksensa määräajassa. Hankintayksikön vaatimus valitusten tutkimatta jättämisestä myöhässä saapuneina on näin ollen hylättävä.

– – –

Edellä esitetyn perusteella hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on ilmoittanut hankintailmoituksessa pääasialliseksi CPV-koodiksi 75240000 ”Yleiseen turvallisuuteen, lakiin ja järjestykseen liittyvät palvelut” ja julkaissut hankinnasta sosiaalipalveluja ja muita erityispalveluja koskevan hankintailmoituksen. Edellä mainittu CPVkoodi ei ole myöskään antanut hankintakokonaisuudesta väärää tai harhaanjohtavaa kuvaa tai estänyt potentiaalisia tarjoajia osallistumasta tarjouskilpailuun erityisesti, kun otetaan huomioon, että hankintailmoituksessa on ilmoitettu CPV-lisäkoodiksi 79540000 ”Tulkkauspalvelut”. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt kysymyksessä olevasta hankinnasta ilmoittaessaan hankintasäännösten vastaisesti.

– – –

Hankintayksikkö on esittänyt, että enimmäishinnat on asetettu harkitusti ja ne ovat olleet asianmukaisessa suhteessa kunkin osaamistason koulutusvaatimuksiin ja edellisen sopimuskauden hintoihin. Hankintayksikön mukaan valittaja ja 75 muuta tarjoajaa eivät olisi jättäneet kyseessä olevassa tarjouskilpailussa tarjouksia, jos asetetut enimmäishinnat olisivat tosiasiallisesti merkinneet tulkkien palkkion jäämistä alle Suomen vähimmäispalkkatason. – –  – Samassa kohdassa on esitetty taulukkomuodossa, mikä on läsnäolotulkkauksissa ja tilaajan tiloissa tehtävissä etätulkkauksissa sekä tulkin tiloista tehtävissä etätulkkauksissa vähimmäisveloitus eri tilanteissa ja mikä on kunkin osaamistason tulkin osalta tuntikohtainen enimmäishinta eri tilanteissa. Viimeksi mainittujen hintojen osalta arvonlisäverottomaksi enimmäishinnaksi on rekisteröidyille oikeustulkeille ilmoitettu ”80 €/h”, asioimistulkeille ”50 €/h” ja muille tulkkina käytettäville henkilöille ”25 €/h”. Etäratkaisuna toteutetun pikatulkkauksen osalta on ilmoitettu, että aloitusmaksu sisältäen enintään kymmenen minuuttia tulkkausta voi olla enintään 20 euroa ja enimmäishinta sen jälkeen enintään kaksi euroa minuuttia kohden.- – – Edellä lausuttu huomioon ottaen ja kun otetaan huomioon hankintayksikön edellä mainittu laaja harkintavalta hankinnan kohteen ja sitä koskevien vaatimusten määrittämisessä, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt enimmäishintojen asettamisen osalta julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. 

– –  –

Lopputulos
Markkinaoikeus jättää valitukset tutkimatta markkinaoikeuden asioita diaarinumerot 465–489/2022 koskevilta osin.

Markkinaoikeus hylkää valitukset markkinaoikeuden asioita diaarinumerot 404–464/2022 koskevilta osin.

Markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 415/2023 markkinaoikeus velvoittaa Poliisihallituksen tekemään kyseessä olevasta tulkkauspalveluiden hankinnasta bengalin, serbokroatian, ukrainan, uzbekin ja tadžikin kieliä koskevan asianmukaisesti perustellun hankintamenettelyä koskevan päätöksen. Velvoitetta on noudatettava nyt asetetun 50.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus hylkää markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 404–489/2022 sekä 415/2023 Semantix Finland Oy:n ja Poliisihallituksen vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MAO:600/​2023

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments