Asunnon terveyshaittaa koskevan asian vireillepanneella asukkaalla oli oikeussuojan tarve senkin jälkeen kun hän oli muuttanut pois asunnosta

4.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:113 Terveydensuojelu – Asunnon terveyshaitta – Muuttuneet olosuhteet – Oikeusturvan tarve – Vireillepanijan asianosaisasema – Viranomaisen päätöksen lainmukaisuus – Valituksen tutkiminen

Viranomainen oli hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen hänen asuntoaan koskeneessa terveydensuojeluasiassa. Viranomaisen mukaan asunnossa ei ollut toimenpiteitä edellyttävää terveyshaittaa. A oli sittemmin muuttanut pois asunnosta. Hallinto-oikeus oli katsonut, että A:lla ei ollut näissä olosuhteissa ollut enää oikeussuojan tarvetta ja oli tällä perusteella jättänyt A:n valituksen viranomaisen päätöksestä tutkimatta.

Asiassa oli ratkaistavana, olisiko hallinto-oikeuden tullut tutkia A:n valitus siitä huolimatta, että olosuhteet olivat edellä tarkoitetulla tavalla muuttuneet.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että hallinto-oikeudessa oli ollut A:n valituksen johdosta arvioitavana kysymys siitä, oliko viranomaisen päätös perustunut asunnossa vallinneiden terveydellisten olosuhteiden suhteen riittäviin ja todennettavissa oleviin selvityksiin, ja oliko selvitysten perusteella voitu päättää, ettei toimenpiteisiin ollut ollut tarvetta ryhtyä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A:lla oli puheena olevan terveydensuojeluasian vireillepanijana ollut oikeus saada tuomioistuimen ratkaistavaksi kysymys siitä, oliko viranomaisen päätös ollut lainmukainen. A:n ei voitu katsoa menettäneen asianosaisasemaansa hallintoprosessissa sillä perusteella, että hän oli sittemmin muuttanut pois asunnosta, jota puheena oleva terveydensuojeluasia oli koskenut. Edellytyksiä jättää A:n valitus tutkimatta ei siten ollut ollut. Tämän vuoksi ja koska asian käsittely hallinto-oikeudessa ei ollut voinut mainitulla perusteella myöskään raueta, hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

KHO:2023:113

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments