Näytöllisesti tulkinnanvaraisessa tilanteessa valtio ei ollut velvollinen korvaamaan ulosottovalittajien oikeudenkäyntikuluja

21.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:88 Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Oikeudenkäyntikulut – Valtion korvausvastuu – Oikeudenkäyntimenettely – Päätöksen perusteleminen

Käräjäoikeus oli kumonnut velallisen ja sivullisten ulosottovalitusten johdosta kaksi ulosmittauspäätöstä. Ulosmittaukset olivat perustuneet siihen, että sivullisten aseman ulosmitatun omaisuuden omistajana oli katsottu perustuvan ulosottokaaren 4 luvun 14 §:ssä tarkoitettuun keinotekoiseen järjestelyyn. Kun asiassa oli kysymys näytöllisesti tulkinnanvaraisista tilanteista, valtiota ei velvoitettu korvaamaan velallisen ja sivullisten oikeudenkäyntikuluja. Ks. KKO:2012:7

Kysymys myös käräjäoikeuden ja hovioikeuden päätöksen perustelemisesta ulosottoasiassa.

6. Valtion velvollisuus korvata oikeudenkäyntikuluja ulosottovalitusasiassa sivulliselle tai velalliselle edellyttää, että tuomioistuin harkitsee ulosottokaaren 11 luvun 20 §:n 2 momentissa säädettyjen edellytysten täyttyvän. Valtion korvausvastuun perusteeksi ei siten riitä yksinomaan ulosottovalituksen menestyminen.
10. Ulosottokaaren 11 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan ulosottovalitusasiassa asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan, jos sivullisen valitus hyväksytään, valtio voidaan sivullisen vaatimuksesta määrätä osittain tai kokonaan korvaamaan tämän kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jos kulujen jäämistä sivullisen vahingoksi voidaan olosuhteet huomioon ottaen pitää kohtuuttomana.

KKO:2023:88

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments