Vakuutuslautakunnalta kaksi ratkaisua oikeusturvavakuutuksiin liittyen

1.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

FINE:  Vakuutusehtojen tulkita – Vaatimuksen tutkimatta jättäminen – Kohtuuttomuus

Vakuutettu A on ollut kantajana vahingonkorvausasiaa koskevassa riidassa, jossa on ollut vastaajana X Oy. Riidassa on ollut kysymys talotekniikkaremonttia koskevasta riidasta, jossa X Oy on remontoinut A:n hallinnoimaa osakehuoneistoa osana taloyhtiön muuta remonttia. A on reklamoinut X Oy:tä remontissa tapahtuneista virheistä. A on ollut väliintulijana taloyhtiön ja X Oy:n välisessä oikeudenkäynnissä. Käräjäoikeus on antanut asiassa 1/3 päätöksen 11.1.2019, jossa se on jättänyt taloyhtiön kanteen tutkimatta ja tältä osin todennut tuomiossaan, että kanteen jäädessä tutkimatta myös väliintulohakemus jää tutkimatta. Myöhemmin myös hovioikeus jätti 4.12.2019 tutkimatta A:n valituksen käräjäoikeuden päätöksestä 1/3. Hovioikeus palautti päätökset 2/3 ja käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Palautuksen jälkeen asiaa käsiteltiin käräjäoikeudessa diaarinumerolla 3/3. Asiassa annetun tuomion mukaan taloyhtiö ja A ovat nostaneet X Oy:tä vastaan uudet kanteet, jotka johtuvat olennaisesti samasta perusteesta kuin palautetut asiat 1/3 ja 2/3 ja näin mainitut asiat ovat käsitelty yhdessä. Käräjäoikeus antoi asiassa uuden päätöksen, jonka mukaan A:n kanteet on jätettävä tutkimatta 31.5.2016 annetun käräjäoikeuden tuomion oikeusvoimavaikutuksen vuoksi.

A haki 15.7.2019 oikeusturvaetua mainittuun asiaan kotivakuutuksensa oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan A:lle aiheutuneet lakimieskulut ovat osittain korvattavia oikeusturvavakuutuksesta. Päätöksessään vakuutusyhtiö viittaa kuitenkin tapauksessa sovellettaviin rajoitusehtoihin ja toteaa, ettei vakuutuksesta korvata kustannuksia oikeudenkäynnissä, jossa vakuutetun vaatimus on jätetty tutkimatta. Tästä huolimatta vakuutusyhtiö on katsonut A:n vaatimista kuluista korvattavaksi yhteensä 9.520 euroa. A:n esittämää asianajolaskua ei kuitenkaan ollut korvattu kokonaan, koska laskuun sisältyi osittain vakuutuksen korvauspiiriin kuulumattomia kustannuksia, kuten ennen vahinkotapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia. Lisäksi yhtiö on kohtuullistanut tuntilaskutuksen määräksi 200 euroa tunnilta sillä perusteella, että A on itse toiminut asiamiehenään lakiasiantoimistonsa kautta. Siltä osin, kun A:n riita-asiat palautettiin käräjäoikeuden käsiteltäväksi ja käräjäoikeus katsoi uudelleen, että asiat ovat jätettävä tutkimatta, totesi yhtiö, ettei näissä asioissa syntyneitä kustannuksia korvata enää oikeusturvavakuutuksesta mainitun rajoitusehtokohdan vuoksi.

A vaati asian käsittelyn kulujen korvaamista täysimääräisenä. – – –

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, onko oikeusturvavakuutuksen rajoitusehto kohtuuton tai johtiko sen soveltaminen käsiteltävässä tilanteessa vakuutuksenottajan kannalta kohtuuttomuuteen. – – –

Lautakunnan näkemyksen mukaan tapauksessa sovellettavat vakuutusehdot ovat sanamuodoltaan sinänsä selkeitä ja yksiselitteisiä. Sovittelua puoltavana seikkoina voitaisiin käsillä olevassa tapauksessa pitää erityisesti sitä, että lautakunnan ratkaisukäytännössä on joissakin olosuhteissa pidetty vastaanvankaltaista rajoitusehtoa ongelmallisena ja kohtuuttomaan lopputulokseen johtavana oikeusturvavakuutuksen tarkoitus huomioiden. Nyt käsillä olevassa tapauksessa A on kuitenkin saanut riita-asiasta oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaisen korvauksen siihen saakka, kun rajoitusehdon soveltuvuus on ilmennyt. Samoin lautakunta katsoo, ettei myöskään se puolla ehdon sovittelua, ettei A ollut yhtiön pyynnöistä huolimatta toimittanut yhtiön pyytämiä lisäasiakirjoja korvattavuuden arvioimiseksi ennen käräjäoikeuden valmisteluistuntoa. Lisäksi yhtiö oli jo 20.9.2019 päätöksessään huomauttanut, että vastaisuudessa syntyvät riidan asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen korvattavuus tullaan arvioimaan niitä koskevien asiakirjojen vastaanottamisen jälkeen.

Edellä todetuin perustein Vakuutuslautakunta toteaa, ettei edellä mainittuja sopimusehtoja voida käsillä olevassa tapauksessa pitää tapausta kokonaisuutena arvioiden sillä tavoin kohtuuttomina taikka niiden soveltamista kohtuuttomaan lopputulokseen johtavana, että sitä tulisi sovitella tai jättää kokonaan soveltamatta kyseessä olevassa tilanteessa.

FINE-053230

FINE: Oikeusturvavakuutuksella vakuutetut – Kuolinpesän vakuutus – Riita-asian osapuolet

A on tilannut yhtiö Y:lta saunatilojen remontin elokuussa 2021 O.A:n kuolinpesän omistamaan kiinteistöön. A on O.A:n kuolinpesän toinen osakas. A:lle syntyi myöhemmin riita Y:n kanssa remontin laskun loppusummasta. A:n asianajaja haki 3.2.2022 oikeusturvaetua O.A:n kuolinpesän vakuutuksesta urakkasopimusta koskevaan riitaan Y:tä vastaan.

Vakuutusyhtiö antoi 5.4.2022 asiassa kielteisen päätöksen, koska vakuutusehtojen mukaan A ei ole vakuutettuna kuolinpesän vakuutuksella. Oikeusturvavakuutusehtojen mukaan vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan yhteisessä taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Jos vakuutuksenottaja on kuollut vakuutuskauden aikana, vakuutettuina ovat henkilöt, jotka vakuutuksenottajan kuollessa asuivat vakinaisesti hänen kanssaan yhteisessä taloudessa, ellei heillä ole omaa vakuutusta. Korvauspäätöksen mukaan oikeusturvaedun hakija A ei ole asunut vakinaisesti yhteisessä taloudessa vakuutuksenottajan kanssa eikä oikeusturvaetua voida myöntää O.A:n kuolinpesän vakuutuksesta.

A haki muutosta vakuutusyhtiön päätökseen vedoten siihen, että A on yhdessä äitinsä B:n kanssa kuolinpesän osakas ja B asuu talossa, johon kuolinpesällä on vakuutus. Vakuutusyhtiö on 7.8.2022 antanut asiassa edelleen kielteisen korvauspäätöksen katsoen, ettei kuolinpesä on ole osallisena riita-asiassa. Yhtiön mukaan riidan osapuolina ovat A ja yhtiö Y. – – –

Asiassa on kyse siitä, onko kuolinpesä urakkasopimusta koskevassa riidassa osapuolena ja tulisiko asiassa aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut korvata kuolinpesän oikeusturvavakuutuksesta. – – –

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutuksenottajana on ollut O.A, joka on kuollut 1.7.2017. FINEn käytössä olevan selvityksen mukaan A ei ole asunut O.A:n kanssa yhteisessä taloudessa O.A:n kuollessa eikä hän näin ollen ole vakuutettuna O.A:n kuolinpesän vakuutuksella. Kuolinpesään kuuluu A:n lisäksi hänen äitinsä B, joka asumisensa perusteella on vakuutettuna kuolinpesän vakuutuksella.

A on tilannut kuolinpesän omistamaan kiinteistöön remontin. Asiassa on syntynyt riita remonttiurakan laskutuksen määrästä, ja urakoitsijana toiminut yhtiö Y on nostanut A:ta vastaan kanteen käräjäoikeudessa. Käytettävissä olevien selvitysten mukaan työn tilaaja urakassa on ollut A ja myös käräjäoikeudessa vireillä olevassa riita-asiassa on vastaajana A. Kuolinpesä tai sen toinen osakas B ei ole selvitysten mukaan riidan osapuoli. Se tosiseikka, että remontin kohteena on kuolinpesä, ei tee kuolinpesästä tai sen toisesta osakkaasta riita-asian osapuolta. Asiassa aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut ovat A:lle aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja eikä niitä voida ehtojen perusteella korvata kuolinpesän oikeusturvavakuutuksesta.

Ottaen huomioon, että ehtokohdassa on nimenomaisesti todettu ne tahot, jotka ovat oikeusturvavakuutuksella vakuutettuja vakuutuksenottajan kuollessa sekä sen, ettei kuolinpesä tai kuolinpesän vakuutuksella vakuutettu B ole osallisena käräjäoikeudessa vireillä olevassa riita-asiassa, FINE katsoo, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

FINE-053066

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments