Tutkintavangille olisi tullut järjestää videoneuvottelu kaukana olevan asianajajansa kanssa

28.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija pyysi tutkimaan Turun vankilan menettelyä. Hän kertoi Oulussa olevan asianajajansa ehdottaneen videotapaamista, koska tapaaminen ei välimatkan takia olisi muutoin onnistunut. Kertomansa mukaan hän oli alustavasti järjestellyt asiaa asuinosastollaan vartijan kanssa ja varannut videoneuvotteluajan toteutuvaksi 20.6., mutta hän sai silti 18.6.2022 rikosseuraamusesimiehen tekemän kielteisen päätöksen.

Kielteinen päätös oli kantelun liitteenä. Sen perusteluksi oli merkitty ”asianajakeskustelut voidaan hoitaa puhelimitse tarvittaessa vankilan kustannuksella”.
Lisäksi kantelija kertoi asianajajalleen vastatun vankilasta, että videotapaamista ei myönnetty, koska kantelija oli varmuusosastolla.

Apulaisoikeusasiamies Mikko Sarja:

Voin yhtyä Rikosseuraamuslaitoksen oikeusyksikön näkemykseen, että kantelijalle olisi ollut perusteltua myöntää videoyhteys asianajajansa kanssa. – – – –

Tutkintavankeuslain 9 luvun 4 §:n 3 momentin mukaan tapaamisen järjestämisestä videoyhteyden välityksellä säädetään 10 §:ssä. Tutkintavankeuslain 10 §:n 3 momentissa todetaan, että myös asiamiehen tapaaminen voidaan tutkintavangin tai asiamiehen pyynnöstä järjestää videoyhteyden välityksellä.

Oikeusyksikön mukaan ”voidaan” ei viittaa vankilan harkintavaltaan, vaan siihen, että kyseessä on vaihtoehtoinen tapaamisjärjestely. Näen asian samoin.

Tutkintavangille ja asiamiehelle on järjestettävä paikan päällä tapahtuva tapaaminen. Tutkintavangilla on tähän oikeus. Laki edellyttää lisäksi, että tapaaminen järjestetään ilman aiheetonta viivytystä. Videoyhteydellä tapahtuvassa yhteydenpidossa on käsitteellisesti kyse tapaamisesta. Se ei lain systematiikassa rinnastu puheluun eikä puhelu mielestäni käytännössäkään korvaa sitä täysin. Sujuvan keskustelun, asian selvittämisen, asiakirjojen tutkimisen ja näyttämisen, ja siten tutkintavangin puolustuksen järjestämisen kannalta näkö- ja kuuloyhteys on nähdäkseni selvästi parempi ja tehokkaampi kuin puhelinyhteys.

EOAK/3918/2022

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments