Luovutusvoiton laskennassa virtuaalivaluutat on katsottava luovutetuiksi, jollei valittaja muuta näytä, siinä järjestyksessä kuin ne on saatu.

23.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Itä-Suo­men HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Virtuaalivaluutta – Hankintameno – Luovutusjärjestys – FIFO-periaate

A on tekemässään ennakkoratkaisuhakemuksessa kysynyt, voiko hän soveltaa virtuaalivaluuttoja koskevan luovutusvoiton laskennassa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 1984-B-II-581 vahvistettua keskihintamenetelmää.

Verohallinto on antamassaan ennakkoratkaisussa katsonut, että Verohallinnon linjauksen mukaisesti virtuaalivaluutat katsotaan luovutetuksi siinä järjestyksessä kuin ne on saatu, ellei asiassa muuta näytetä. Virtuaalivaluuttoja koskevan luovutusvoiton laskennassa ei voida soveltaa hakemuksessa kuvattua keskihintamenetelmää.

A on valittanut annetusta ennakkoratkaisusta. Asiassa oli siten hallinto-oikeudessa ratkaistavana, tuleeko A:n virtuaalivaluuttaa koskevat luovutusvoitot laskea niin sanottua FIFO-periaatetta käyttäen, jolloin virtuaalivaluutat katsotaan luovutetuiksi siinä järjestyksessä kuin ne on saatu, vai A:n vaatimalla tavalla korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta 1984-B-II-581 ilmenevää keskihintamenetelmää käyttäen, jolloin A:n katsotaan luovuttavan suhteessa yhtä suuren osuuden kaikista eri saannoilla saamistaan virtuaalivaluutoista.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Kun otetaan huomioon millaisia tilanteita varten tuloverolain 47 §:n 4 momentin säännös ja siitä ilmenevä FIFO-periaate on säädetty, virtuaalivaluutan erityispiirteet sekä verotuksen yleinen yhdenmukaisuuden vaatimus, hallinto-oikeus katsoi, että virtuaalivaluuttojen luovutusjärjestystä ratkaistaessa on noudatettava samoja periaatteita kuin ratkaistaessa arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien osakkeiden, sijoitusrahaston rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyrityksen osuuksien luovutusjärjestystä. Näin ollen tuloverolain 46 §:n 1 momenttia sovellettaessa virtuaalivaluutat on katsottava luovutetuiksi, jollei valittaja muuta näytä, siinä järjestyksessä kuin ne on saatu.

Itä-Suo­men HAO 16.10.2023 2306/​2023

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments