KHO:n ratkaisu tuottajaosuuskunnan jäsenosuuden arvon määrittämisestä jäsenyhtiön verotuksessa

6.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:58 Tuloverotus – Nettovarallisuuslaskelma – Yhtiön varat – Maataloutta harjoittava yhtiö – Osuuskunnan osuus – Rinnastuminen osakkeeseen

A Oy oli lihantuotantoa harjoittava muu kuin julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka tulos laskettiin tuloverotusta toimitettaessa maatilatalouden tuloverolain mukaan. A Oy oli B osuuskunnan jäsen. B osuuskunta oli julkisesti noteeraamaton tuottajaosuuskunta, jonka tarkoituksena oli harjoittaa jäsenten maatalouden tukemiseksi muun ohella teuraskarjan hankintaa. B osuuskunnan sääntöjen mukaan jäsenet olivat pääsääntöisesti velvollisia toimittamaan tuottamansa eläintuotteet ja välityseläimet osuuskunnan osoittamalle taholle.

Asiassa oli ratkaistavana, miten A Oy:n omistamat B osuuskunnan osuudet oli arvostettava, kun määritetään A Oy:n nettovarallisuuden määrä yhtiön osakkeen matemaattisen arvon laskemista varten.

Koska A Oy oli tuloverolain 33 b §:n 1 momentissa tarkoitettu osakeyhtiö, sen osakkeen matemaattinen arvo laskettiin varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 2 luvun säännösten mukaan. Koska maatilatalouden tuloverolaissa ei ollut säännöksiä, joiden nojalla osakeyhtiön harjoittaman maatalouden varat olisi jaettu käyttö-, vaihto- tai rahoitusomaisuuteen, yhtiön varat oli arvostettava varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 2 luvun 3 §:n 8 momentin mukaisesti soveltuvin osin sanotussa pykälässä tarkoitetulla tavalla. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että B osuuskunnan osuudet rinnastuivat osakeyhtiön osakkeiseen, kun määritettiin maataloutta harjoittavan A Oy:n nettovarallisuuden määrää, ja että osuudet oli siten arvostettava varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 § 6 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu verovuosille 2022 ja 2023.

KHO:2023:58

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments