Työskentely Agfanistanin väkivaltaaa käyttäneessä poliisissa ei estänyt turvapaikan saamista

26.5.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:49 Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Poissulkemislauseke – Törkeä muu kuin poliittinen rikos – Paikallispoliisi – Kiinniotettujen henkilöiden kuljetus kuulusteltaviksi – Afganistan

A oli ollessaan 16–17-vuotias kuulunut Afganistanin paikallispoliisiin. A oli poliisina kahdesti osallistunut kiinniotetun pahoinpitelyyn, mutta sittemmin vain kiinniotettujen kuljettamiseen sellistä kuulusteltaviksi ja takaisin selliin. Maahanmuuttovirasto oli katsonut, että pahoinpitely tunnustuksen saamiseksi kuulusteluissa täytti törkeän muun kuin poliittisen rikoksen tunnusmerkit. A:n nuoren iän vuoksi ja hänen asemansa osana poliisin miehistöä huomioon ottaen Maahanmuuttovirasto katsoi, ettei hänellä ollut ollut tosiasiallista mahdollisuutta kieltäytyä osallistumasta pahoinpitelyihin. Sen sijaan kiinniotettujen kuljettamista koskevaan tehtäväänsä liittyen A:lla oli Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuden mukaan ollut mahdollisuus toimia toisin. Hän oli tuossa tehtävässään myötävaikuttanut törkeään muuhun kuin poliittiseen rikokseen eikä siten ansainnut turvapaikkaa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että poissulkemislausekkeet johtavat poikkeamiseen lähtökohtana olevasta turvapaikkaoikeudesta ja niiden soveltamisen edellytyksiä on siten tulkittava suppeasti. Poissulkemislausekkeita sovellettaessa oli yksittäistapauksessa oltava täysi varmuus lausekkeen soveltamisedellytyksistä.

Arvioidessaan A:n mahdollisuutta toimia toisin kuljetustehtävissä korkein hallinto-oikeus otti huomioon ympäristön, jossa A oli kasvanut, paikallispoliisin ja muiden Afganistanin viranomaisten yleisen toimintakulttuurin, kotialueella pitkään vallinneen konfliktitilanteen, kurinpidossa paikallispoliisissa käytetyt menetelmät sekä kertomukset ja huhut, joita A oli kuullut ja joiden mukaan niskuroiva paikallispoliisi saattoi joutua omiensa ampumaksi. Maatiedon mukaan Afganistanin laillinen hallinto ei ollut juuri puuttunut paikallispoliisin käyttämiin väkivaltaisiin menetelmiin.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että näissä oloissa A ei nuoruutensa, kouluttamattomuutensa ja kasvuympäristönsä vuoksi ollut välttämättä mieltänyt, että hän oli kiinniotettuja kuljettaessaan olennaisella tavalla myötävaikuttanut törkeisiin rikoksiin. Hänellä ei ollut ollut todellista, tietämykseensä ja voimavaroihinsa perustuvaa toisin toimimisen mahdollisuutta myöskään kiinniotettujen kuljetusta koskeneessa tehtävässään.

Äänestys 4-1.

KHO:2023:49

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments