Tahdonvastaiselta katoamiselta suojaava ihmisoikeussopimus voimaan Suomessa

26.4.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomessa tuli voimaan uusi ihmisoikeussopimus. Kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehty kansainvälinen yleissopimus tuli Suomen osalta voimaan 23. huhtikuuta 2023. Yleissopimus ratifioitiin kuukautta aikeisemmin New Yorkissa.

Tämä yleissopimus on yksi yhdeksästä YK:n keskeisestä ihmisoikeussopimuksesta, ja sen tarkoituksena on estää, rankaista ja selvittää tahdonvastaisia katoamisia. Tahdonvastaiset katoamiset ovat kansainvälisesti edelleen merkittävä ihmisoikeusongelma, usein tilanteissa, joissa poliittisia päämääriä ajetaan väkivalloin.

Tahdonvastaisella katoamisella tarkoitetaan sitä, että valtion edustajat tai valtion luvalla toimivat henkilöt riistävät henkilön vapauden ja kieltäytyvät tunnustamasta sitä tai salaavat kadonneen henkilön olinpaikan, jolloin hän jää ilman suojaa.

Ratifioimalla yleissopimuksen Suomi liittyy siihen kansainväliseen viiteryhmään, joka on oikeudellisesti sitoutunut toimimaan tahdonvastaisia katoamisia vastaan. Suomea on YK:n eri ihmisoikeusfoorumeilla usein kehotettu ratifioimaan yleissopimus.

Yleissopimukseen liittymistä valmisteltaessa arvioitiin tarkasti sopimuksen velvoitteiden suhde Suomen lainsäädäntöön ja tehtiin sopimuksen selvästi edellyttämät lainsäädäntömuutokset. Uutena rikoksena säädettiin rangaistavaksi tahdonvastaisen katoamisen toteuttaminen. Lisäksi uuden rikoksen edellyttämät muutokset tehtiin esimiehen rikosoikeudellista vastuuta ja alaisen rikoksen ilmoittamatta jättämistä koskeviin säännöksiin.

Asetusmuutoksella tahdonvastaisen katoamisen toteuttaminen säädettiin kansainväliseksi rikokseksi, joka voidaan käsitellä Suomessa riippumatta esimerkiksi rikoksentekijän kansalaisuudesta, tekopaikasta ja tekopaikan lainsäädännöstä.

Suomi teki yleissopimuksen ratifioimisen yhteydessä kansalliseen lainsäädäntöön ja käytännön näkökohtiin perustuvan varauman, joka koskee sopimuksessa tarkoitettujen, tahdonvastaisesti kadonneiden lasten adoption kumoamista. Varauman tekeminen ei tarkoita sitä, että lapsen palauttaminen alkuperäisille vanhemmilleen ei olisi tällaisissa tilanteissa yksittäistapauksissa mahdollista. Varauma voidaan myöhemmin poistaa, jos se katsotaan aiheelliseksi.

Suomen tulee raportoida yleissopimuksen täytäntöönpanosta sitä valvovalle tahdonvastaisia katoamisia käsittelevälle komitealle. Yleissopimuksen ratifioimisen yhteydessä Suomi tunnusti myös komitean toimivallan käsitellä Suomea vastaan tehtyjä yksilö- ja valtiovalituksia yleissopimuksen velvoitteisiin liittyen. 

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments