Pysyvän oleskeluluvan esteenä oleva rikosepäily tarkoittaa Suomessa vireillä olevaa esitutkintaa tai syytettä

17.4.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­sin­gin HAO: Ulkomaalaisasia – Pysyvä oleskelulupa – Rikosepäily – Pysyvän oleskeluluvan myöntämisen este

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt valittajan oleskelulupahakemuksen muun ohessa sillä perusteella, että pysyvän oleskeluluvan myöntämiselle oli ulkomaalaislain 57 §:n mukainen este. Maahanmuuttovirasto oli lausunut johtopäätöksissään, että valittajan epäillään syyllistyneen 17.10.2016 törkeään petokseen. Asiasta on tehty Suomessa syyttämättäjättämispäätös. Rikoslain 10 §:n mukaan rikos katsotaan tehdyksi sekä siellä, missä rikollinen teko suoritettiin, että siellä, missä rikoksen tunnusmerkistön mukainen seuraus ilmeni. Kyseessä olevan epäillyn rikoksen voi siten tulkita tapahtuneen sekä Suomessa että Intiassa ja se voitaisiin tutkia kummassa tahansa maassa. Koska syyttämättäjättämispäätös oli tehty Suomessa vain sen vuoksi, että asia oli tutkinnassa Intian viranomaisilla eikä samaa asiaa voitu saattaa samanaikaisesti toisen oikeudenkäynnin kohteeksi, ja asiassa oli yhä voimassa kansainvälinen pidätysmääräys (Red Notice), tulkitsi Maahanmuuttovirasto epäillyn rikoksen esteeksi pysyvän oleskeluluvan myöntämiselle.

Hallinto-oikeus katsoi, että vaikka ulkomaalaislain 57 § ei sanamuotonsa ja lainvalmistelutöiden perusteella suoraan sulje pois tulkintaa sen soveltumisesta nyt kysymyksessä olevan kaltaiseen tilanteeseen pysyvän oleskeluluvan esteitä arvioitaessa, pykälä on kuitenkin sisällöltään ja systematiikaltaan muuten selvästi tarkoitettu koskemaan vain tilanteita, joissa ulkomaalaista epäillään Suomen viranomaisten toimesta rikoksesta. Kun valittaja oli ollut asiaa Maahanmuuttovirastossa ratkaistaessa ainoastaan Intian viranomaisten toimesta epäiltynä rikoksesta, ei asiassa voitu katsoa olleen ulkomaalaislain 57 §:n 1 momentin tarkoittamaa estettä pysyvän oleskeluluvan myöntämiselle. Merkitystä ei ollut sillä, että syyttämättäjättämispäätös asiassa oli tehty Intiassa nostetun syytteen perusteella. Maahanmuuttoviraston päätöksen oli katsottava olevan tältä osin lainvastainen.

Hel­sin­gin HAO 9.3.2023 1026/​2023

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments