Toisessa EU-maassa lääkäriksi valmistuneelle ei voitu määrätä kolmen vuoden erityiskoulutusvelvollisuutta ennen täyttä ammatinharjoittamisoikeutta

28.3.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:26 Ammattipätevyyden tunnustaminen – Lääkärin peruskoulutus – Toisessa EU-jäsenvaltiossa suoritettu koulutus – Puuttuva ammatillinen harjoittelu – Korvaavien toimenpiteiden oikeasuhtaisuus

A oli suorittanut lääkärin perustutkinnon Isossa-Britanniassa. Hänellä ei kuitenkaan ammattipätevyyden tunnustamista Suomessa hakiessaan ollut lääkärin täysimääräisten oikeuksien saamiseksi Isossa-Britanniassa vaadittavaa todistusta vuoden mittaisesta ammatillisesta harjoittelusta. Asiassa oli kysymys siitä, oliko Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) voinut kansallisen lainsäädännön mukaisesti edellyttää A:n harjoittavan lääkärin ammattia kolmen vuoden ajan laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena saadakseen oikeuden harjoittaa itsenäisesti lääkärin ammattia Suomessa.

Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun asiassa saatuaan korkein hallinto-oikeus katsoi, että Valviran olisi tullut tehdä muutoksenhakijan ammattipätevyyttä koskeva vertailu, jossa muutoksenhakijan tutkintotodistuksesta ja muista muodollista pätevyyttä osoittavista asiakirjoista ilmenevää pätevyyttä ja kokemusta olisi verrattu kansallisessa lainsäädännössä edellytettyihin tietoihin ja pätevyyteen. Korvaavien toimenpiteiden asettaminen olisi ollut mahdollista siinä tapauksessa, että Valvira olisi vertailun yhteydessä havainnut olennaisia eroja muutoksenhakijan suorittaman koulutuksen ja Suomessa edellytetyn koulutuksen välillä. Näiden toimenpiteiden olisi myös tullut olla oikeassa suhteessa havaittuihin ammattipätevyyttä koskeviin yksilöityihin puutteisiin.

Koska Valvira ei ollut tehnyt muutoksenhakijan pätevyyttä koskevaa vertailua, se ei ollut voinut asettaa kolmen vuoden pituisen yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamista muutoksenhakijan ammattipätevyyden täysimääräisen tunnustamisen edellytykseksi.

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-634/20, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Lääkärin peruskoulutus) (EU:C:2022:149). KHO 2020:125

KHO:2023:26

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments