Kielletyllä estolaitteella varustetun moottoriajoneuvon ostajalla on oikeus korvaukseen ajoneuvon valmistajalta, kun laite on aiheuttanut vahinkoa ostajalle

22.3.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-100/21 | Mercedes-Benz Group (Estolaitteilla varustettujen ajoneuvojen valmistajien vastuu)

Unionin oikeus suojaa yleisten etujen lisäksi myös moottoriajoneuvon yksittäisen ostajan erityisiä etuja ajoneuvon valmistajaan nähden, kun ajoneuvossa on kielletty estolaite.

Ravensburgin alueellisessa alioikeudessa (Landgericht Ravensburg, Saksa) on vireillä oikeusriita, jossa vastapuolina ovat yksityishenkilö (QB) ja Mercedes-Benz Group. Tuomioistuimessa nostetussa kanteessa vaaditaan korvausta vahingosta, jonka Mercedes-Benz Group on kanteen mukaan aiheuttanut  varustamalla QB:n ostaman dieselkäyttöisen ajoneuvon ohjelmistolla, joka vähentää pakokaasujen takaisinkierrätysastetta silloin, kun ulkolämpötilat alittavat tietyn rajan. Tällainen estolaite, jonka käytön seurauksena typen oksidien (NOx) päästöt kasvavat, on kanteen mukaan kielletty moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen osalta koskevassa asetuksessa N:o 715/2007.

Saksan oikeuden mukaan korvaukseen voi tavallisen tuottamuksen tapauksessa olla oikeus silloin, kun muiden suojaamiseksi säädettyä lakia on rikottu. Tämän vuoksi saksalainen tuomioistuin tiedustelee unionin tuomioistuimelta, onko puitteiden luomista moottoriajoneuvojen hyväksymiselle koskevan  direktiivin 2007/46 (jäljempänä puitedirektiivi) asiaa koskevia säännöksiä, luettuina yhdessä asetuksen N:o 715/2007 kanssa, tulkittava siten, että niillä suojataan tällaisen ajoneuvon yksittäisen ostajan etuja. QB:lle mahdollisesti kuuluvan korvauksen määrän laskemisen osalta Landgericht Ravensburg haluaa selvittää myös, edellyttääkö unionin oikeuden tehokkaan vaikutuksen turvaaminen sitä, että korvauksesta ei vähennetä ajoneuvon käytöstä saatua etua tai että se vähennetään vain osittain.

Unionin tuomioistuin selittää tuomiossaan aluksi, että Saksan tuomioistuinten tehtävänä on suorittaa tarvittavat tosiseikkojen arvioinnit sen selvittämiseksi, onko kyseessä olevaa ohjelmointiohjelmistoa pidettävä asetuksessa N:o 715/2007 tarkoitettuna estolaitteena ja voidaanko sen käyttö oikeuttaa jollakin kyseisessä asetuksessa säädetyistä poikkeuksista.

Asetuksella N:o 715/2007 suojattujen etujen osalta unionin tuomioistuin ottaa ympäristönsuojelun korkean tason takaamista koskevan yleisen tavoitteen lisäksi laajemminkin huomioon moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevat unionin oikeussäännöt, joihin kyseinen asetus sisältyy. Tältä osin unionin tuomioistuin muistuttaa, että puitedirektiivin mukaan ajoneuvoille on suoritettava EY-tyyppihyväksyntämenettely ja että tyyppihyväksyntä voidaan myöntää vain, jos ajoneuvotyyppi täyttää asetuksen N:o 715/2007 säännökset ja erityisesti päästöjä koskevat säännökset. Lisäksi unionin tuomioistuin korostaa, että puitedirektiivin mukaan ajoneuvojen valmistajien on myös annettava yksittäiselle ostajalle vaatimustenmukaisuustodistus. Kyseinen asiakirja, joka on pakollinen muun muassa ajoneuvon käyttöönottoa varten, on todistuksena siitä, että ajoneuvo on tuotantohetkellä kaikkien säädösten mukainen. Näin ollen vaatimustenmukaisuustodistuksella voidaan suojata ajoneuvon yksittäistä ostajaa siltä, että valmistaja ei noudata velvollisuuttaan saattaa markkinoille asetuksen N:o 715/2007 mukaisia ajoneuvoja.

Näiden tarkastelujen perusteella unionin tuomioistuin katsoo, että puitedirektiivissä luodaan moottoriajoneuvojen valmistajan ja moottoriajoneuvon yksittäisen ostajan välille suora suhde, jonka tarkoituksena on taata ostajalle, että kyseinen ajoneuvo on asiaa koskevan unionin lainsäädännön mukainen. Näin ollen unionin tuomioistuin katsoo, että puitedirektiivin säännöksillä, luettuina yhdessä asetuksen N:o 715/2007 säännösten kanssa, suojataan yleisten etujen lisäksi moottoriajoneuvon yksittäisen ostajan erityisiä etuja ajoneuvon valmistajaan nähden, kun ajoneuvossa on kyseisen asetuksen säännöksissä tarkoitettu kielletty estolaite. Näin ollen jäsenvaltioiden on säädettävä, että kielletyllä estolaitteella varustetun ajoneuvon ostajalla on oikeus korvaukseen kyseisen ajoneuvon valmistajalta. Koska unionin oikeudessa ei ole yksityiskohtaisia sääntöjä siitä, miten kielletyllä estolaitteella varustetun ajoneuvon ostajat saavat tällaisen korvauksen, kunkin jäsenvaltion asiana on määrittää nämä yksityiskohtaiset säännöt. Unionin tuomioistuin toteaa kuitenkin, että kansallisella lainsäädännöllä ei saa tehdä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi sitä, että moottoriajoneuvon ostaja saa asianmukaisen korvauksen hänelle aiheutuneista vahingoista. On myös mahdollista säätää, että kansallisten tuomioistuinten on valvottava, ettei unionin oikeusjärjestyksessä taattujen oikeuksien suojaaminen johda siihen, että korvaukseen oikeutetut saisivat perusteetonta etua. Nyt käsiteltävässä tapauksessa Landgericht Ravensburgin on tarkistettava, varmistetaanko QB:n kyseessä olevan ajoneuvon tosiasiallisesta käytöstä saaman edun vähentämisellä hänelle riittävä korvaus vahingosta, joka hänelle on tosiasiallisesti aiheutunut unionin oikeuden mukaan kielletyn laitteen asentamisesta hänen ajoneuvoonsa.

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments