Kunta oli voinut jättää hyväksymättä ranta-asemakaavan, koska korttelissa sijaitsee porojen joenylityspaikka

2.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:12 Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – Maakuntakaavan suunnittelumääräys – Ranta-asemakaavan sisältövaatimukset – Poronhoidossa perinteisesti käytetty joenylityspaikka

Kunnanvaltuusto oli ranta-asemakaavan hyväksyessään jättänyt hyväksymättä loma-asuntojen rakennuspaikat kortteliin, jolla sijaitsi paliskunnan porojen siirtämiseen perinteisesti käyttämä luontainen joenylityspaikka. Joenylityspaikka oli osa paliskunnan poronhoidon kannalta tärkeää aluetta toimintaan liittyvine aitarakennelmineen. Alueella voimassa olevaan maakuntakaavaan sisältyi suunnittelumääräys, jonka mukaan poronhoidon alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset oli turvattava. Alueella ei ollut voimassa yleiskaavaa.

Kysymyksessä oli maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:ssä tarkoitettu ranta-asemakaava, jonka laatimisesta olivat huolehtineet maanomistajat. Maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n 1 ja 4 momentin perusteella yksittäisellä maanomistajalla ei kuitenkaan ollut oikeutta saada aluettaan kaavoitetuksi. Kaavan hyväksyminen oli maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyissä rajoissa kunnan harkinnassa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kunnanvaltuuston päätös perustui ranta-asemakaavalle maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjen sisältövaatimusten vastaisuuteen ja siten oikeusharkintaan. Päätös oli perustunut erityisesti siihen kaavaehdotuksesta saaduissa lausunnoissa esille tuotuun seikkaan, että korttelin kohdalla oli tärkeä luontainen porojen joenylityspaikka.

Kaavan sisältövaatimusten täyttymisen arviointi oli kokonaisharkintaa, jossa kunnalla oli kaavaehdotusta hyväksyessään harkintavaltaa sisältövaatimusten keskinäisten painoarvojen suhteen. Ranta-asemakaavoitusta alueella ohjasi maakuntakaava. Maakuntakaavan poronhoidon turvaamista koskevat suunnittelumääräykset oli tullut ottaa huomioon harkittaessa sitä, oliko hyväksymättä jätetty kortteli ranta-asemakaavalle säädettyjen sisältövaatimusten mukainen.

KHO:2023:12

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments