KHO purki ratkaisunsa: perheenyhdistämisasiassa hakijan alaikäisyys määrittyy hakemuksen vireilletulohetken mukaisesti

7.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:13 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku –Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Pakolaisen perheenjäsen – Edellytys lapsen alaikäisyydestä – Alaikäisyyden määrittämishetki – EU-oikeuden vastaisuus

Asiassa oli ratkaistavana, perustuiko pakolaisen perheenjäsenelle tehty kielteinen oleskelulupapäätös unionin tuomioistuimen myöhempään tuomioon nähden ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. Mikäli näin oli, arvioitavaksi tuli, onko päätös purettava.

Perheenkokoajan poika B oli tehnyt alaikäisenä oleskelulupahakemuksen pakolaisen perheenjäsenenä. B oli hallintomenettelyn aikana täysi-ikäistynyt, eikä oleskelulupaa ollut myönnetty ulkomaalaislain 38 §:n 1 momentti (549/2010) huomioon ottaen. Päätös tuli lainvoimaiseksi, kun korkein hallinto-oikeus ennakkoratkaisua pyytämättä ei myöntänyt asiassa valituslupaa.

Päätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen unionin tuomioistuin oli antanut perheenyhdistämisdirektiivin tulkintaa koskevan tuomion, jonka mukaan alaikäisyyttä määritettäessä huomioon otettava päivämäärä oli se, jolloin hakemus perheenyhdistämiseksi oli tehty.

Ilmeisesti väärän lain soveltamisen osalta korkein hallinto-oikeus totesi, että ulkomaalaislain 38 §:n 1 momentti oli ollut ristiriidassa perheenyhdistämisdirektiivin kanssa. B:n hakemus olisi tullut tutkia pitäen häntä alaikäisenä.

Purkamisen edellytysten osalta korkein hallinto-oikeus viittasi ratkaisukäytäntöönsä, jossa on korostettu oikeusvarmuuden periaatteen edellyttävän, ettei lainvoimaisiin päätöksiin yleensä puututa. Tämä on hyväksytty myös unionin tuomioistuimen käytännössä.

Kun purkuhakemusta koskevassa kokonaisharkinnassa otettiin kuitenkin huomioon, että kysymys alaikäisyyden määrittämisen ajankohdasta oli asiassa ollut ratkaiseva perhe-elämän suojan sekä lapsen edun kannalta ja että oleskelulupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tehtyä virhettä ei B:n täysi-ikäistyttyä saisi enää tehokkaasti korjattua uudella hakemuksella, purkuhakemus hyväksyttiin. Asiaa uudelleen Maahanmuuttovirastossa käsiteltäessä B:tä oli pidettävä alaikäisenä.

Äänestys 5–2 perustelujen osalta

KHO:2023:13

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments