Kumotun tieliikennelain nojalla annettua asetusta voitiin soveltaa ja sen mukaisesti korottaa tuomittua sakkorangaistusta 50 eurolla

15.11.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:64 Liikennerikos – Liikenneturvallisuuden vaarantaminen – Rangaistuksen määrääminen – Sakko – Sakon kokonaisrahamäärä

Henkilöautoa kuljettanut A oli tuomittu liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 25 rahamäärältään 6 euron päiväsakon sakkorangaistukseen eli maksamaan sakkoa 150 euroa. Hovioikeus hylkäsi vaatimuksen sakon kokonaisrahamäärän korottamisesta 200 euroksi sillä perusteella, että päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momenttia ei voitu soveltaa. Kyseisessä asetuksessa viitattiin kumottuun tieliikennelakiin (267/1981), eikä sellaista asetusta, jonka nojalla päiväsakon rahamäärä olisi korotettava tieliikennelaissa (729/2018) tarkoitetun liikennevirhemaksun suuruiseksi, ollut annettu.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin perustein, että päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momenttia voitiin edelleen soveltaa. Tieliikennelaissa (729/2018) säädetyn suurimman sallitun nopeuden ylityksestä tuomitun päiväsakon rahamäärä oli siten korotettava 200 euroon. (Ään.)

Tieliikennelailla (729/2018) on kumottu aikaisemmin voimassa ollut tieliikennelaki (267/1981), johon asetuksen mainitussa säännöksessä viitataan. Uuden tieliikennelain 194 §:n 3 momentin mukaan jos muualla lainsäädännössä viitataan kumottuun lakiin, sovelletaan sen asemesta tätä lakia. Tieliikennelain 165 §:n mukaan suurin ylinopeuksista määrättävä liikennevirhemaksu on 200 euroa. – – –
Korkein oikeus toteaa, että termillä lainsäädäntö tarkoitetaan tässä yhteydessä niin lakeja kuin niihin sisältyvien valtuutusten nojalla annettuja asetuksia. Näin ollen päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momentin viittaus aiemmin voimassa olleeseen tieliikennelakiin (267/1981) on katsottava viittaukseksi nykyisin voimassa olevaan tieliikennelakiin sellaisessa tilanteessa, jossa liikenneturvallisuutta on vaarannettu uuden tieliikennelain voimassa ollessa.

KKO:2022:64

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments