KKV esit­tää yh­teen­sä 44 mil­joo­nan eu­ron seu­raa­mus­mak­su­ja kil­pai­lun ra­joit­ta­mi­ses­ta LVI-infra­put­kien mark­ki­noil­la

8.9.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 44 miljoonan euron seuraamusmaksut Onniselle, Dahl Suomelle, Ahlsellille, Uponor Infralle, Uponor Suomelle ja Pipelife Finlandille yritysten välisestä kielletystä yhteistyöstä muovisten LVI-infraputkituotteiden markkinoilla Suomessa vuosien 2009–2016 aikana. KKV:n selvitysten perusteella yritysten yhteistyön tavoitteena oli pitää tuotteiden markkinat niiden hallinnassa. Yritykset ohjasivat yhteistyössä tuotteiden kauppaa toisilleen ja vaikeuttivat yhteistyön ulkopuolella olevien yritysten toimintaa.

KKV:n selvitysten perusteella Suomen suurimmat muovisten LVI-infraputkituotteiden valmistajat Uponor Infra (30.6.2013 asti Uponor Suomi) ja Pipelife sekä suurimmat infraputkituotteita myyvät tukut Ahlsell, Onninen ja Dahl pyrkivät yhteistyössä kilpailunvastaisesti ylläpitämään omia markkina-asemiaan ja hillitsemään alan hintakilpailua. Yritykset rajoittivat yhteisymmärryksessä valmistajien suoraa kaupankäyntiä asiakkaiden kanssa ja ohjasivat valmistajien tuotteiden jakelua ja myyntiä tukkuihin. Tukut pidättäytyivät myös ottamasta valikoimiinsa merkittäviä määriä kilpailevia tuotteita. Lisäksi yritykset pyrkivät yhteisesti estämään ja vaikeuttamaan yhteistyön ulkopuolisten yritysten toimintaa rajoittaakseen kilpailupainetta sekä vaikeuttamaan ulkomaisten toimijoiden tuloa Suomen markkinoille.

Muovisilla LVI-infraputkituotteilla tarkoitetaan erilaisia maanrakennus-, sähkö- ja vesihuoltotuotteita, kuten putkia ja liittimiä, joita käytetään muun muassa paineputkistoissa, hulevesijärjestelmissä, viettoviemärijärjestelmissä, salaojajärjestelmissä ja kaapelinsuojaputkistoissa. Tuotteita käytetään etenkin suurissa rakennusprojekteissa, ja merkittävimpiä asiakkaita ovat valtio, kunnat, kaupungit, vesilaitokset ja suuret rakennusliikkeet. Yhteistyöhön osallistuneet yritykset ovat alan markkinajohtajia, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus oli rikkomusaikaan sekä tukku- että valmistajaportaalla noin 70 prosenttia.

”Yri­tys­ten lain­vas­tai­nen yh­teis­työ on peh­mit­tä­nyt kil­pai­lua ja vai­keut­ta­nut kil­pai­le­vien yri­tys­ten toi­min­taa. Yri­tys­ten pi­tää teh­dä it­se­näi­ses­ti lii­ke­toi­min­ta­pää­tök­sen­sä ja näin täs­sä ei ole toi­mit­tu. Yh­teis­työ on ol­lut hai­tal­lis­ta asiak­kail­le kil­pai­lun vä­he­ne­mi­sen vuok­si.”
Ylijohtaja Timo Mattila

Mark­ki­noi­den hal­lin­ta pe­rus­tui vas­ta­vuo­roi­seen yh­teis­työ­hön

KKV:n keräämän näytön perusteella yritykset pyrkivät yhteisymmärryksessä nostamaan infraputkituotteiden hintatasoa vahvistamalla tukkukaupan roolia suhteessa valmistajien ja asiakkaiden väliseen kaupankäyntiin. Toiminta perustui vastavuoroisuuteen. Valmistajat pidättäytyivät pääsääntöisesti suorasta kaupankäynnistä asiakkaiden kanssa ja ohjasivat yhteistyössä myyntiä tukkuihin, vaikka asiakkaat toivoivat etenkin suurissa rakennusprojekteissa mahdollisuutta käydä kauppaa myös suoraan valmistajien kanssa, jolloin hintataso on tyypillisesti tukkukauppaa matalampi.

Vastineeksi tukkumyynnin osuuden kasvattamisesta tukut antoivat valmistajille suojatun aseman valikoimissaan ottamalla myyntiin vain sen verran kilpailevien valmistajien tuotteita, ettei niiden määrä horjuttanut yhteistyötä.

KKV esittää yrityksille seuraavia seuraamusmaksuja. Seuraamusmaksujen määräämisestä päättää markkinaoikeus.

KKV tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments