Hallinto-oikeus oli äänestänyt virheellisesti, lopputulos jäi epäselväksi

14.9.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:111 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Hallinto-oikeuden päätös – Äänestys – Ratkaistavat kysymykset – Enemmistö – Lopputulos – Selkeyden vaatimus

Asiassa oli otettava kantaa siihen, oliko ulkomaalaisasiaa koskenut hallinto-oikeuden päätös äänestyslausunnot huomioon ottaen syntynyt lainmukaisessa järjestyksessä ja vastasiko päätöksen lopputulos kokoonpanon jäsenten enemmistön kantaa. Päätös oli tehty kolmen jäsenen kokoonpanossa.

Valitus Maahanmuuttoviraston päätöksestä oli tullut vireille hallinto-oikeudessa ennen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain voimaan tuloa. Asiassa oli siten tullut soveltaa hallintolainkäyttölakia. Hallintolainkäyttölain mukaan äänestyksessä voittaa mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Jos samaa vaatimusta koskevassa asiassa on useita kysymyksiä, jotka vaikuttavat ratkaisun lopputulokseen, näistä jokaisesta on asiassa hallintolainkäyttölain ohella sovellettavan oikeudenkäymiskaaren mukaan äänestettävä ja tuomioistuimen jäsenen on lausuttava jokaisesta ratkaistavasta kysymyksestä.

Hallinto-oikeuden pääasiaratkaisu koski kansainvälistä suojelua, yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi myönnettävää oleskelulupaa, käännyttämistä ja maahantulokieltoa. Kansainvälisen suojelun osalta kaksi hallinto-oikeuden jäsentä hylkäsi valituksen. Yksi jäsenistä oli asiasta kansainvälisen suojelun osalta eri mieltä, mutta pääasiaratkaisu oli tältä osin kokoonpanon enemmistön kannan mukainen.

Kansainvälistä suojelua koskevalta osalta ratkaisun lopputuloksesta eri mieltä ollut jäsen oli äänestyslausunnossaan katsonut, että Maahanmuuttoviraston päätös olisi tullut kumota ja asia palauttaa Maahanmuuttovirastolle turvapaikan antamiseksi muutoksenhakijalle.

Yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi myönnettävän oleskeluluvan, käännyttämisen ja maahantulokiellon osalta hallinto-oikeus oli pääasiaratkaisun ja perustelujen mukaan kumonnut Maahanmuuttoviraston päätöksen ja palauttanut asian vastaavilta osin Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Toinen kokoonpanon jäsenistä, joka oli katsonut, ettei asiassa ollut edellytyksiä kansainväliseen suojeluun, olisi äänestyslausuntonsa mukaan hylännyt valituksen myös tältä osin. Toisessa äänestyslausunnossa ei ollut oikeudenkäymiskaaressa edellytetyllä tavalla lausuttu yksilöllisestä inhimillisestä syystä myönnettävästä oleskeluluvasta, käännyttämisestä ja maahantulokiellosta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos ei ollut siltä osin kuin se koski yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi myönnettävää oleskelulupaa, käännyttämistä ja maahantulokieltoa perustunut hallintolainkäyttölaissa edellytetyllä tavalla kokoonpanon enemmistön kantaan. Tähän nähden päätöksen lopputulos jäi epäselväksi.

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen lainvastaisena ja palautti asian hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

Ks. KHO 2020:37

KHO:2022:111

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments