Sivutoiminen valmentaja ei ollut työsuhteessa harjoitusleirillä, jossa hänelle sattui onnettomuus – ei työtapaturma

15.8.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VakO:Työtapaturma – Työsuhde – Vastike

Asiassa oli ratkaistavana, voitiinko A:ta pitää vahinkotapahtuman sattuessa työtapaturma- ja ammattitautilain soveltamisen piiriin kuuluvana henkilönä, joka tekee työtä työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa työsuhteessa.

A oli työskennellyt sivutoimisesti X säätiölle hiihdonopettajien kouluttajana vuodesta 1991 ja hänet oli kutsuttu työhön tarvittaessa. A ei ollut saanut kyseisestä työstä palkkaa vuosina 2014, 2015 ja 2017. A oli osallistunut X säätiön ja Y ry:n yhteistyössä järjestämälle koulutusleirille Itävallassa 22.–26.11.2017, missä hänelle oli sattunut tapaturma hiihtokoulutuksessa. Vakuutusoikeus katsoi esitetyn selvityksen perusteella, että A:lla oli ollut työsuhteen ehdoista niin sanottu keikka- tai puitesopimus, jonka mukaan hänet oli voitu kutsua tarvittaessa työhön ja jolla oli ollut merkitystä myös hänen osallistumiselleen koulutusleirille. Selvityksen perusteella ei voitu kuitenkaan luotettavasti todeta, että työhön kutsuminen olisi edellyttänyt kyseiseen koulutukseen osallistumista. Vakuutusoikeus katsoi, että koulutusleirille osallistumisessa ei ollut ollut kyse siitä, että A olisi tekemäänsä keikka- tai puitesopimukseen perustuen työtapaturma- ja ammattitautilain 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla sitoutunut tekemään työtä, vaan kyse oli ollut enemmänkin A:n tulevien ansaintamahdollisuuksien varmistamisesta. Kun otettiin huomioon myös A:n koulutusleirin kustannuksista suorittama osuus, joka oli ollut yli puolet leirin kustannuksista, ja jota ei voitu pitää leirin kokonaiskustannukset huomioon ottaen vähäisenä, A:n ei voitu katsoa saaneen koulutusleiriin osallistumisesta myöskään sellaista vastiketta, jonka perusteella työsopimuslain mukaisten työsuhteen edellytysten olisi voitu katsoa täyttyneen leirin aikana. A:lla ei siten katsottu olevan oikeutta saada korvausta vahingosta X säätiön lakisääteisestä työtapaturmavakuutuksesta.

VakO 1561:2020

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments