Oikeusasiamieheltä huomautus Poliisihallitukselle – mielenterveyspotilas vietävä terveyskeskukseen arviointia varten

23.7.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut Poliisihallitukselle huomautuksen osin lainvastaisesta ja osin virheellisestä mielenterveyslain mukaista poliisin virka-apua koskevasta ohjaavasta kirjeestä. OA katsoo, että ohjaava kirje on voinut vakavasti vaarantaa sekä mielenterveyslain mukaisen hoidon tarpeessa olevien henkilöiden että sivullisten henkilöiden terveyttä ja turvallisuutta sekä muita perusoikeuksia. Hän pitää Poliisihallituksen menettelyä vakavasti moitittavana.

Mielenterveyslain mukaan poliisi on virkasuhteisen lääkärin pyynnöstä tietyin edellytyksin velvollinen antamaan virka-apua henkilön toimittamiseksi terveydenhuollon toimintayksikköön tahdosta riippumattoman hoidon tarpeen arviointia varten.

Poliisihallituksen ohjaavan kirjeen mukaan poliisin virka-avun sisältö riippuu siitä, onko henkilöstä laadittu tarkkailulähete vai ei. Jos henkilöstä on laadittu tarkkailulähete, poliisi voi käyttää poliisilain mukaisia toimivaltuuksiaan henkilön kuljettamiseksi terveydenhuollon toimintayksikköön vastoin tämän tahtoa. Jos taas tarkkailulähetettä ei ole laadittu, poliisi ei voi kirjeen mukaan puuttua henkilön vapauteen tai ryhtyä muuhunkaan henkilön toimintavapautta rajoittavaan toimenpiteeseen, vaan kuljetus perustuu henkilön vapaaehtoisuuteen ja suostumukseen.

Poliisihallituksen ohjaavan kirjeen tämä peruslähtökohta on OA:n mukaan virheellinen ja lainvastainen. Kirjeessä esitettyä erottelua ei voida voimassa olevan lainsäädännön mukaan tehdä. Mielenterveyslaissa on poliisin virka-avun suhteen nimenomaisesti rinnastettu tilanteet, joissa tarkkailulähete on laadittu tai joissa virka-apua pyydetään tarkkailulähetteen laatimiseksi. Molemmissa tilanteissa poliisi on velvollinen antamaan virka-apua samalla tavalla.

Mielenterveyslaissa on poliisin virka-avun suhteen nimenomaisesti rinnastettu tilanteet, joissa tarkkailulähete on laadittu tai joissa virka-apua pyydetään tarkkailulähetteen laatimiseksi.

Ohjaavan kirjeen mukaan mielenterveyslaissa ei ole erikseen säädetty terveydenhuollon viranomaisen toimivaltuuksista, joilla henkilö voitaisiin ilman tarkkailulähetettä velvoittaa lähtemään terveydenhuollon toimintayksikköön hänen tahdostaan riippumatta.  Jos terveydenhuollon viranomainen ei voi itse ”pakottaa” henkilöä lähtemään hoitoon, niin ei kirjeen mukaan voi tehdä virka-avun antajakaan.

OA pitää kirjettä tältäkin osin virheellisenä. Terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin virkasuhteisella lääkärillä on toimivalta päättää, että henkilö on kuljetettava toimintayksikköön tarkkailulähetteen laatimiseksi. Tämä ei edellytä, että lääkärille itselleen olisi säädetty oikeus ”pakottaa” eli käyttää voimakeinoja potilaan toimittamiseksi terveyskeskukseen. Myöskään ensihoitohenkilökunnalla ei ole oikeutta voimakeinojen käyttöön. Sen sijaan lääkärille on mielenterveyslaissa säädetty oikeus pyytää virka-apua poliisilta, jolla puolestaan on toimivalta käyttää poliisilaissa säädettyjä voimakeinoja muun muassa sellaisen vastarinnan murtamiseksi, jolla pyritään estämään henkilön kuljettaminen toimintayksikköön.

Mielenterveyslain mukainen tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen tapahtuu monivaiheisessa prosessissa, jonka ensimmäinen vaihe on tarkkailulähetteen laatiminen. Lääkäri ei voi laatia tarkkailulähetettä, ennen kuin hän on henkilökohtaisesti tutkinut potilaan. Kun Poliisihallituksen ohjaavan kirjeen mukaan poliisi ei anna virka-apua vastoin henkilön tahtoa tämän toimittamiseksi terveyskeskukseen tarkkailulähetteen laatimista varten, tahdosta riippumattoman hoidon määräämisprosessi ei käytännössä voi käynnistyä. Tämä voi vakavasti vaarantaa sekä hoidon tarpeessa olevien henkilöiden että sivullisten henkilöiden terveyttä ja turvallisuutta sekä muita perusoikeuksia.

OA pitää Poliisihallituksen ohjaavan kirjeen ja siinä tehdyn mielenterveyslain tulkinnan yllättävän muutoksen aiheuttamaa tilannetta hyvin huolestuttavana ja vakavana. OA on saanut asiasta useita kanteluita ja hoidon tarpeessa olevien henkilöiden läheisten huolestuneita yhteydenottoja. 

OA on lähettänyt päätöksensä Poliisihallitukselle ja pyytänyt sitä saattamaan hänen ratkaisunsa kaikkien poliisiyksiköiden tietoon. OA on myös pyytänyt Poliisihallitusta kiireellisesti arvioimaan ohjaavan kirjeensä sisältöä ja ilmoittamaan hänelle viimeistään 30.9.2022 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on hänen päätöksensä johdosta ryhtynyt.

OA on lähettänyt päätöksensä tiedoksi myös sisäministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle Valviralle.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisu 55/2022

Oikeusasiamieheltä huomautus Poliisihallitukselle 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments