Pakotteet: Kahdeksankymmentä takavarikkoa tai väliaikaistointa maaliskuun alun jälkeen

25.4.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n pa­ko­te­lis­taa­mien hen­ki­löi­den ja yh­tei­sö­jen omai­suu­den et­sin­tä on työl­lis­tä­nyt Ulos­ot­to­lai­tos­ta al­ku­vuo­des­ta. Maa­lis­kuun alun jäl­keen vä­liai­kais­toi­mia ja ta­ka­va­rik­ko­ja on teh­ty yh­teen­sä noin kah­dek­san­kym­men­tä kap­pa­let­ta. Koh­tee­na ole­van omai­suu­den arvo on tä­män het­ken ar­vion mu­kaan usei­ta kym­me­niä mil­joo­nia eu­ro­ja.

Jäädyttämisiä koskeva selvitystyö ja täytäntöönpano on vaativaa ja aikaa vievää. Selvityksiä tehdään hyödyntämällä ulosottomiehen laajoja kansallisia tietojensaantioikeuksia ja yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Pakotteiden täytäntöönpanoon liittyy tyypillisesti tarvetta myös kansainväliselle tiedonhankinnalle. Ulosottolaitos osallistuu ulkoministeriön kanssa EU:n yhteistyökanaviin, joiden tarkoitus on turvata pakotteiden tehokas täytäntöönpano jäsenvaltioissa.

Selvitystyö varojen jäädyttämiseksi jatkuu. Ulosottolaitos on kohdentanut lisää resursseja erityistäytäntöönpanon toimintayksikölle, joka vastaa pakoteasioiden täytäntöönpanosta.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments