Tekijänoikeusdirektiivin mukaista yksityistä kopiointia koskevaa poikkeusta sovelletaan tekijänoikeuksilla suojatun teoksen kappaleen tallentamiseen pilveen yksityisiin tarkoituksiin

25.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuomio asiassa C-433/20 Austro-Mechana

Austro-Mechana on tekijänoikeuksien yhteishallinnointiyhteisö, joka hallinnoi yksityistä kopiointia koskevan poikkeuksen nojalla maksettavaa korvausta koskevia lakisääteisiä oikeuksia. Se vaati Handelsgericht Wienissä (Wienin kauppatuomioistuin, Itävalta) tämän korvauksen maksamista Strato AG:ltä, joka on pilvitallennuspalvelun tarjoaja. Kyseinen tuomioistuin hylkäsi vaatimuksen sillä perusteella, ettei Strato tarjonnut asiakkailleen tallennusvälineitä vaan tallennuspalvelua verkossa.
Muutoksenhakutuomioistuimena toimiva Oberlandesgericht Wien (Wienin osavaltion ylioikeus) kysyi unionin tuomioistuimelta, kuuluuko sisällön tallentaminen pilvilaskentapalvelun yhteydessä direktiivin 2001/293 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyn yksityistä kopiointia koskevan poikkeuksen soveltamisalaan.
Unionin tuomioistuin katsoi, että yksityistä kopiointia koskevaa poikkeusta sovelletaan teosten kappaleiden valmistamiseen palvelimelle, jolla pilvilaskentapalvelun tarjoaja asettaa käyttäjän saataville tallennustilaa. Jäsenvaltioiden ei kuitenkaan tarvitse velvoittaa pilvitallennuspalvelujen tarjoajia maksamaan tätä poikkeusta koskevaa sopivaa hyvitystä, edellyttäen, että sopivan hyvityksen maksamisesta oikeudenhaltijoille määrätään muulla tavoin.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensinnäkin direktiivissä 2001/29 säädetään, että yksityistä kopiointia koskevaa poikkeusta sovelletaan mille tahansa välineelle valmistettuihin kappaleisin. Unionin tuomioistuin lausuu tämän poikkeuksen soveltamisesta teosten kappaleiden valmistamiseen pilvessä. Kappaleen valmistamisen käsitteestä unionin tuomioistuin täsmentää, että teoksen kappaleen valmistaminen tallentamalla kappale pilvitallennustilaan on kappaleen valmistamista kyseisestä teoksesta. Teoksen lataaminen (upload) pilveen nimittäin koostuu teoksen kappaleen tallentamisesta.
Ilmaisusta ”mille tahansa välineelle” unionin tuomioistuin toteaa, että sillä tarkoitetaan kaikkia välineitä, joille suojattu teos voidaan toisintaa, mukaan lukien pilvilaskennan yhteydessä käytettyjen kaltaiset palvelimet. Tältä osin ei ole ratkaisevaa, että tallennustila asetetaan käyttäjän saataville kolmannen omistamalle palvelimelle. Niinpä yksityistä kopiointia koskevaa poikkeusta voidaan soveltaa myös kappaleisiin, jotka luonnollinen henkilö on valmistanut kolmannelle kuuluvan laitteen avulla. Lisäksi on todettava, että yksi direktiivin 2001/29 päämääristä on sen varmistaminen, ettei tekijänoikeuksien suoja unionissa vanhene ja jää ajasta jälkeen teknisen kehityksen seurauksena. Tätä päämäärää heikennettäisiin, jos tekijänoikeussuojaan säädettyjä poikkeuksia ja rajoituksia tulkittaisiin tavalla, josta seuraisi, ettei digitaalisen median ja pilvilaskentapalvelujen syntymistä otettaisi huomioon.
Näin ollen käsite ”mille tahansa välineelle” kattaa palvelimen, jolla pilvilaskentapalvelun tarjoaja asettaa käyttäjän saataville tallennustilan. Toiseksi unionin tuomioistuin lausuu  pilvitallennuspalvelujen tarjoajien velvollisuudesta maksaa sopiva hyvitys ja katsoo, että unionin oikeuden nykytilassa tällainen velvollisuus kuuluu kansallisen lainsäätäjän laajaan harkintavaltaan sopivan hyvityksen järjestelmän eri osatekijöiden rajaamiseksi.
Tästä se huomauttaa, että jäsenvaltioiden, jotka panevat täytäntöön yksityistä kopiointia koskevan poikkeuksen, on säädettävä sopivan hyvityksen järjestelmästä, jolla on tarkoitus korvata oikeudenhaltijoille aiheutunut vahinko. Sopivan hyvityksen maksamisesta vastuussa olevan henkilön osalta unionin tuomioistuin toteaa, että on lähtökohtaisesti yksityisen kopioinnin suorittavan henkilön eli pilvilaskennan yhteydessä tarjottavien tallennuspalvelujen käyttäjän velvollisuutena rahoittaa tämä hyvitys. Loppukäyttäjien yksilöintiin liittyvien käytännön vaikeuksien vuoksi jäsenvaltiot voivat kuitenkin vahvistaa yksityistä kopiointia koskevan maksun, jonka on velvollinen maksamaan palvelimien, joiden välityksellä pilvilaskentapalveluja tarjotaan yksityishenkilöille, valmistaja tai maahantuoja. Tämä maksu vyörytetään tällaisten palvelimien ostajille, ja maksusta vastaa lopullisesti yksityinen käyttäjä, joka käyttää näitä laitteita tai jolle suoritetaan kappaleenvalmistamispalvelu. Jäsenvaltiot voivat yksityistä kopiointia koskevaa maksua vahvistaessaan ottaa huomioon sen, että tiettyjä laitteita ja välineitä voidaan käyttää yksityiseen kopiointiin pilvilaskennan yhteydessä. Niiden on kuitenkin varmistettava, ettei näin maksettu maksu, siltä osin kuin se kohdistuu useisiin laitteisiin ja välineisiin yksityistä kopiointia koskevan yhden menettelyn yhteydessä, ylitä tästä toimesta kyseessä olevan oikeuden haltijoille mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa.
Näin ollen direktiivi 2001/29 ei ole esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan toimijat, jotka tarjoavat tallennuspalveluja pilvilaskennan yhteydessä, eivät ole velvollisia maksamaan sopivaa hyvitystä, edellyttäen, että tässä säännöstössä määrätään sopivan hyvityksen maksamisesta oikeudenhaltijoille.

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments