KHO:n päätös pienpanimoalennuksesta kun kahdella pienpanimolla oli yhteisiä johtajia ja omistajia

1.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:27 Valmisteverotus – Alkoholijuomavero – Pienpanimoalennus – Oikeudellinen ja taloudellinen riippumattomuus – Yhteisverotus – Rakennedirektiivi – Unionin tuomioistuimen antama ennakkoratkaisu

Pienpanimotoimintaa harjoittavan A Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen C oli ollut vastaavassa asemassa myös toisessa pienpanimossa B Oy:ssä, joka myös omisti osan A Oy:n osakkeista. Korkein hallinto-oikeus katsoi unionin tuomioistuomioistuimen asiassa C-83/08, Glückauf Brauerei, antamaan tuomioon viitaten, että koska C oli voinut vaikuttaa molempien panimoiden liiketoimintaa koskeviin päätöksiin ja koska yhtiöiden välillä oli myös rakenteellisia sidoksia omistussuhteiden ja äänioikeuksien osalta, A Oy:tä ei voitu pitää alkoholi- ja alkoholijuomaverolain 9 §:ssä ja rakennedirektiivin 92/83/ETY 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuna veronalennukseen oikeutettuna oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumattomana panimona.

Asiassa oli A Oy:n vaatimuksesta vielä ratkaistava, oliko A Oy:llä oikeus pienpanimoalennukseen yhdessä B Oy:n kanssa panimoiden yhteenlaskettujen tuotantomäärien perusteella, kun otettiin huomioon rakennedirektiivin 4 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen mukainen pienpanimoiden yhteisverotus. Unionin tuomioistuimen korkeimman hallinto-oikeuden asiassa tekemän ennakkoratkaisupyynnön johdosta yhdistetyissä asioissa C-221/20 ja C-223/20, A, antaman tuomion mukaan mainittu rakennedirektiivin säännös ei ollut jäsenvaltioita velvoittava. Vastoin A Oy:n käsitystä mainittua direktiivin säännöstä ei myöskään ollut pantu täytäntöön alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n 3 momentin säännöksellä.

A Oy:llä ei ollut oikeutta pienpanimoalennukseen, minkä vuoksi Tulli oli voinut määrätä A Oy:n maksettavaksi suorittamatta jääneet valmisteverot.

Jälkiverotukset vuosilta 2013–2015.

Unionin tuomioistuimen tuomiot asiassa C-83/08, Glückauf Brauerei (EU:C:2009:228) ja yhdistetyissä asioissa C-221/20 ja C-223/20, A (EU:C:2021:890)

KHO:2022:27

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments