EUT: Se, että toimittaja ilmaisee sisäpiiritiedon, on laillista, kun sitä on pidettävä tarpeellisena hänen ammattinsa harjoittamisen kannalta ja suhteellisuusperiaatteen mukaisena

16.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuomio asiassa C-302/20 Autorité des marchés financiers

Lehdistönvapaus: se, että toimittaja ilmaisee pörssinoteerattuihin yhtiöihin liittyviä markkinahuhuja käsittelevän artikkelin tulevaa julkaisemista koskevan sisäpiiritiedon, on laillista, jos ilmaiseminen on tarpeellista, jotta journalistista toimintaa voidaan harjoittaa asianmukaisesti, ja suhteellisuusperiaatteen mukaista.

Toimittaja julkaisi Daily Mail -lehden internetsivustolla kaksi artikkelia, jotka käsittelivät markkinahuhuja, joiden mukaan Hermèsin ja Maurel & Promin arvopapereista oltiin esittämässä julkinen ostotarjous. Artikkeleissa mainitut hinnat ylittivät merkittävästi näiden arvopapereiden hinnan Euronextissä. Näiden arvopapereiden hinnat nousivat huomattavasti tämän julkaisemisen johdosta. Isossa-Britanniassa asuvat henkilöt olivat vähän ennen näiden artikkelien julkaisemista antaneet ostomääräyksiä kyseessä olleista arvopapereista, ja he olivat myyneet arvopaperit
näiden artikkelien julkaisemisen jälkeen. Ranskan rahoitusmarkkinaviranomainen (AMF) määräsi toimittajalle 40 000 euron suuruisen rahamääräisen seuraamuksen sen vuoksi, että hän oli ilmoittanut näiden artikkelien tulevasta julkaisemisesta Isossa-Britanniassa asuville henkilöille ja ilmaissut heille siten sisäpiiritietoja.
Cour d’appel de Paris (Ranska), jonka käsiteltäväksi tästä päätöksestä nostettu kumoamiskanne on saatettu, on esittänyt unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksiä sisäpiirikauppoja koskevien unionin oikeuden säännösten tulkinnasta. Se halusi tietää ensinnäkin, voidaanko tietoa markkinahuhua käsittelevän lehtiartikkelin tulevasta julkaisemisesta pitää sisäpiiritietona, joka kuuluu tällaisten tietojen ilmaisemista koskevan kiellon piiriin. Toiseksi se esitti unionin tuomioistuimelle kysymyksiä tätä kieltoa koskevista poikkeuksista, jotka liittyvät erityisesti journalistisen toiminnan harjoittamiseen.
Unionin tuomioistuimen mukaan tieto rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijaan liittyvää markkinahuhua käsittelevän lehtiartikkelin tulevasta julkaisemisesta voi olla ”luonteeltaan täsmällinen” tieto ja kuulua siten sisäpiiritiedon käsitteen piiriin, jos siinä mainitaan muun muassa hinta, jolla nämä arvopaperit ostettaisiin, kyseisen lehtiartikkelin kirjoittaneen toimittajan nimi ja artikkelin julkaisemisesta vastanneen tiedotusvälineen nimi.
Sisäpiiritietojen ilmaisemista journalistisiin tarkoituksiin voidaan perustella unionin oikeuden nojalla lehdistönvapaudella ja ilmaisunvapaudella. Journalistisiin tarkoituksiin voivat kuulua julkaisemista valmistelevat toimittajan suorittamat tutkintatoimet, joilla pyritään tarkistamaan huhujen todenperäisyys.
Se, että toimittaja ilmaisee sisäpiiritiedon, on laillista vain silloin, kun sitä on pidettävä tarpeellisena hänen ammattinsa harjoittamisen kannalta ja suhteellisuusperiaatteen mukaisena. Kansallisen tuomioistuimen on siten tutkittava seuraavat kysymykset: Oliko toimittajan, joka pyrkii tarkistamaan markkinahuhun todenperäisyyden, yhtäältä tarpeen ilmaista kolmannelle osapuolelle paitsi kyseessä olevan huhun sisältö myös tieto tätä huhua käsittelevän artikkelin tulevasta julkaisemisesta? Onko toiseksi mahdollinen lehdistönvapauden rajoitus, joka tällaisesta ilmaisemiskiellosta aiheutuisi, liiallinen, kun otetaan huomioon ilmaisemiskiellon mahdollinen varoittava vaikutus siihen, miten journalistista toimintaa harjoitetaan, sekä toimittajan ammattia koskevat säännöt, siihen vahinkoon nähden, jota tällaisesta ilmaisemisesta voisi aiheutua paitsi tiettyjen sijoittajien yksityisille eduille myös rahoitusmarkkinoiden luotettavuudelle?

Tiedottee: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments