Uusia pakotteita ja vientirajoituksia Venäjälle

26.2.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan unioni on julkaissut 25. helmikuuta 2022 uusia pakotteita, jotka ovat tulleet voimaan 26. helmikuuta 2022.

Ulkoministeriön vientivalvontayksikkö kehottaa kaikkia Venäjä-kauppaa ja Venäjä-yhteistyötä tekeviä yrityksiä ja muita tahoja tutustumaan huolellisesti näihin säädöksiin. 

Viejän vastuulla on varmistaa omissa toimissaan lainsäädännön noudattaminen kokonaisuudessaan. Vientiyritysten kannalta erityisen merkittävät uudet laajennukset löytyvät neuvoston asetuksesta (EU) 2022/328(Linkki toiselle verkkosivustolle). Nämä pakotteet ovat voimassa, joskin tietyissä tässä asetuksessa nimenomaisesti mainituissa tapauksissa asetus sisältää siirtymäaikoja. 

Tiedotustilaisuus

Vientiyrityksille esitellään uusi tilanne ulkoministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja Elinkeinoelämän keskusliiton Teams Live -tilaisuudessa (Linkki toiselle verkkosivustolle)maanantaina 28. helmikuuta klo 10. 

Ulkoministeriön vientivalvontayksikkö toivoo, että ennen mahdollisten tiedustelujen lähettämistä yritykset perehtyvät ensin itse lainsäädäntöön sekä osallistuvat tiedotustilaisuuteen tai perehtyvät tilaisuuden materiaaliin. Tilaisuus videoidaan ja materiaali julkaistaan tilaisuuden jälkeen.  

Pääkohdat vientiyritysten kannalta 

Venäjän-kappaa tekevien vientiyritysten osalta uusien pakotteiden pääkohtina voidaan pitää muun muassa seuraavia:

Perinteisesti tuotteiden ominaisuuksien perusteella valvonnanalaisille kaksikäyttötuotteille eli asetuksen (EU) 2021/821 liitteessä I mainituille tuotteille asetettiin vientikielto Venäjälle tietyin poikkeuksin. Ilman soveltuvaa poikkeusta ei vientilupia voida myöntää. 
Lisäksi valvontaa laajennettiin koskemaan laajempaa joukkoa tuotteita, esimerkiksi 

 • elektroniikkaa, 
 • tietoliikennetekniikkaa, 
 • puolijohteiden valmistuslaitteita, 
 • kaikki laivat, veneet ja niiden osat, 
 • kaikki lentokoneet ja niiden osat, 
 • sensoritekniikkaa, 
 • öljynjalostustekniikkaa ja niin edelleen. 

Uusien tuotteiden listat löytyvät löytyvät neuvoston asetuksen (EU) 2022/328 liitteistä(Linkki toiselle verkkosivustolle).  

Kiellot ja rajoitukset koskevat tuotteiden lisäksi myös muun muassa palveluiden vientiä ja valvonnan alaisen kaupan rahoitusta siten kuten asetuksessa on kuvattu. 

Valvonnan alainen vienti ja muu toiminta vaativat luvat, ellei valvonnan alaisuuksiin ole asetuksessa annettu poikkeuksia. Tietyissä poikkeustapauksissa vientiä voi suorittaa ilman ilmoitusmenettelyä tai ilmoitusmenettelyllä, ja tietyissä poikkeustapauksissa ulkoministeriö voi myöntää vientilupia. Ellei vientiin voida soveltaa mitään asetuksessa nimenomaisesti todettua poikkeusta, tai viennillä on lupavaatimus mutta viejällä ei ole lupaa, vienti on kiellettyä. 

Perinteisten kaksikäyttötuotteiden (asetuksen (EU) 2021/821 liite I) sekä uusien valvonnan alaisten tuotteiden (asetuksen (EU) 2022/328 liite VI suomenkielisen toisinnon sivuilla 58-121) osalta tuotteille sovelletaan samoja poikkeuksia.

Poikkeuksia on useita ryhmiä, seuraavasti:

Seuraavissa poikkeuksissa ei sovelleta erillistä lupaharkintaa, viejän on ainoastaan viimeistään 30 päivää viennin jälkeen ilmoitettava jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, Suomessa ulkoministeriön vientivalvontayksikölle osoitteeseen kpo-40@formin.fi otsikolla ”Venäjä; ilmoitus poikkeuksen käyttämisestä”. 

 • humanitaarisia tarkoituksia tai terveyskriisejä varten tai sellaisen tapahtuman kiireellistä estämistä tai lieventämistä varten, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön, tai luonnonkatastrofeihin reagoimiseksi
 • lääketieteellisiä tai farmaseuttisia tarkoituksia varten
 • uutisvälineiden käyttöön väliaikaisesti vietyinä
 • ohjelmistopäivityksiin
 • kuluttajien viestintälaitteina käytettäväksi 

Seuraavissa poikkeuksissa ei sovelleta erillistä lupaharkintaa, eikä viejän ole ilmoitettava poikkeuksen käytöstä:

 • Venäjällä olevien luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, lukuun ottamatta Venäjän hallitusta ja sen määräysvallassa suoraan tai välillisesti olevia yrityksiä, kyberturvallisuuden ja tietoturvan varmistamiseen
 • Venäjälle matkustavien luonnollisten henkilöiden tai heidän mukanaan matkustavien perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön, ja rajoittuen heidän omistuksessaan oleviin henkilökohtaisiin tavaroihin, koti-irtaimistoon, ajoneuvoihin tai työvälineisiin, joita ei ole tarkoitettu myyntiin

Seuraavissa poikkeuksissa jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen (Suomessa ulkoministeriö) tekee lupaharkinnan, myönnetäänkö vientilupa:

 • unionin, jäsenvaltioiden hallitusten ja Venäjän hallituksen puhtaasti siviiliasioissa tekemää yhteistyötä varten
 • avaruusohjelmiin liittyvään hallitustenväliseen yhteistyöhön
 • siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen toimintaan, huoltoon, polttoaineen uudelleenkäsittelyyn ja turvallisuuteen, sekä ydinalan siviiliyhteistyöhön erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen alalla
 • meriturvallisuuteen
 • siviilialan televiestintäverkkoja varten, mukaan lukien internetpalvelujen tarjoaminen;
 • sellaisten yhteisöjen yksinomaiseen käyttöön, jotka ovat jonkin jäsenvaltion tai kumppanimaan lainsäädännön mukaisesti perustetun tai muodostetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen yksinomaisessa tai yhteisessä määräysvallassa
 • unionin, jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden diplomaattiedustustoille, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot 

Vientilupahakemuksia harkitessa vientilupia ei saa myöntää, jos on perusteltu syy katsoa että 

 • loppukäyttäjä voisi olla sotilaallinen loppukäyttäjä tai neuvoston asetuksen (EU) 2022/328 liitteessä III (suomenkielisen toisinnon sivut 50-55) mainittu taho tai että tuotteilla voisi olla sotilaallinen loppukäyttö, tai 
 • jos vienti on tarkoitettu ilmailuun tai avaruusteollisuuteen.  

Vientilupaa myös uusille tuotteille haetaan UM:n asiointipalvelusta. Ohjeita vientiluvan hakemiseen löydät ulkoministeriön sivuilta.

Hakemuksessa on perusteltava kattavasti, miksi tietty poikkeus soveltuu kyseiseen vientiin. Mikäli mikään poikkeus ei sovellu, ei vientilupaa voida myöntää. 

Ulkoministeriön vientivalvontayksikkö suosittelee, että yritykset eivät lähetä selvästi aiheettomia lupahakemuksia tai tiedusteluja Venäjää koskien. Tällä tarkoitetaan tilanteita, joissa yritys jo itse tietää, että yrityksen vientituote on valvontalistalla eikä mikään nimenomaisesti todetuista poikkeuksista sovellu tapaukseen. Välttämällä selvästi aiheettomia Venäjän-kauppaa koskevia hakemuksia ja tiedusteluja vientiyritykset voivat lyhentää vastaus- ja käsittelyaikoja, mikä vaikuttaa kaikkiin kaksikäyttötuotteiden vientilupia Suomessa eri maailman maihin hakeviin vientiyrityksiin.     

Edellä käsiteltyjen tuotteiden lisäksi on myös muita tuotteita, joille on 26. helmikuuta 2022 voimassa vientikielto siten kuin neuvoston asetuksessa (EU) 2022/328 on säädetty. Tämä koskee mm. lentokoneita ja niiden osia sekä niihin liittyviä palveluita sekä öljynjalostustekniikkaa ja niihin liittyviin palveluihin. Lentokoneisiin liittyen lentoa edeltävä tarkastus on edelleen sallittua. Öljynjalostustekniikassa on mahdollista hakea vientilupaa tietyissä välttämättömissä terveyteen ja ympäristöön liittyvissä tapauksissa, sekä hätätapauksissa suorittaa vienti ilman vientilupaa, missä tapauksessa viejän on annettava ilmoitus tapahtuneesta viiden päivän sisällä.

Linkkejä

Uudet vientirajoitteet sisältävä asetus:

Muut uudet pakotteisiin liittyvät päätökset ja asetukset 

Tietoa muista EU:n Venäjään kohdistamista pakotteista ulkoministeriön verkkosivuilla

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments