Korona ei hidastanut KHO:n työtahtia vuonna 2021

9.2.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus rat­kai­si vii­me vuon­na yli 5 000 asi­aa ja on­nis­tui alen­ta­maan vi­reil­lä ole­vien asioi­den mää­rän en­nä­tyk­sel­li­sen pie­nek­si. Kak­si vuot­ta sit­ten käyt­töön otet­tu va­li­tus­lu­pa­jär­jes­tel­mä ja säh­köi­nen asian­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä ovat te­hos­ta­neet asioi­den kä­sit­te­lyä.

Vuonna 2021 korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui kaikkiaan 4 099 asiaa ja 5 081 asiaa ratkaistiin. Oikeuskäytäntöä ohjaavia vuosikirjapäätöksiä ja lyhyitä ratkaisuselosteita julkaistiin yhteensä 224. Asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli viime vuonna 8,1 kuukautta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli vireillä vuoden 2021 lopussa 2 147 asiaa, kun vastaava määrä vuoden 2021 alussa oli 3 129.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävistä asiaryhmistä suurimmat olivat ulkomaalaisasiat (41 prosenttia saapuneista asioista) ja sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat (25 prosenttia). Yksittäisistä asioista suurimman ryhmän muodostivat edelleen turvapaikka-asiat, joita koskevia muutoksenhakuja tuli korkeimpaan hallinto-oikeuteen viime vuonna 855.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneista asioista 80 prosenttia oli valituslupahakemuksia. Valituksia oli 7 prosenttia, purkuhakemuksia 9 prosenttia ja loput menetetyn määräajan palauttamisia ja muita hakemuksia.

Korkein hallinto-oikeus teki Euroopan unionin tuomioistuimelle viime vuonna neljä ennakkoratkaisupyyntöä. Vuoden 2021 aikana järjestettiin kaksi suullista käsittelyä sekä katselmus Soklin suunnitellulla kaivosalueella. Lisäksi korkein hallinto-oikeus antoi 21 lausuntoa eri ministeriöiden lainsäädäntöhankkeista.

Korona ei hidastanut KHO:n työtahtia vuonna 2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments