Eduskunnalle vielä tällä vaalikaudella annettavien lakiesitysten lista julkaistu

2.2.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto on hyväksynyt lainsäädäntösuunnitelman alkaneelle vuodelle. Lainsäädäntösuunnitelma sisältää ajantasaisen tiedon hallituksen esityksistä, jotka hallitus on suunnitellut annettaviksi eduskunnalle kullakin eduskunnan istuntokaudella.

Hallituksen on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella eduskunnalle 166 hallituksen esitystä ja 8 selontekoa. Samalla hyväksyttiin alustavasti syysistuntokauden 2022 suunnitelma.

Syysistuntokaudella oikeusministeri esittää eduskunanlle myös oikeudenhoidon selonteon

Tässä otteita suunnitelmasta:

Kevätistuntokaudelle annettavat esitykset

Oikeusministeriö

 • HE rikoslain 20 luvun muuttamiseksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain seksuaalirikoksia koskevat säännökset. 
 • HE laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki positiivisesta luottotietorekisteristä.
 • HE kuluttajansuojalain muuttamisesta Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön kuluttajansuojan Omnibus-direktiivi 2019/2161/EU sekä tehdä lainsäädäntömuutokset puhelin- ja kotimyyntiä koskevan hallitusohjelmakirjauksen toimeenpanemiseksi.
 • HE uuden Bryssel IIa –asetuksen soveltamista koskevaksi laiksi Säädetään laki, jossa on uuden Bryssel IIa -asetuksen soveltamisen edellyttämät kansalliset säännökset.
 • HE laeiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) korvausperusteet esitetään uudistettavaksi. Muutosten tarkoituksena on turvata lunastettavan omaisuuden haltijan asemaa. Korvausperusteita tulisi tarkistaa kiinteistöarvioinnin tutkimusta ja kansainvä- listä kehitystä vastaaviksi. Lakiin ehdotettavat menettelylliset tarkistukset keventäisivät ja nopeuttaisivat lunastusasian hallinnollista käsittelyä ja vähentäisivät asian käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.
 • HE ilmoittajien suojelusta annetun direktiivin 2019/1937/EU täytäntöön pane- miseksi Esityksellä pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 2019/1937 (23.10.2019), EUVL L 305/34, 26.11.2019. Direktiivillä pyritään parantamaan unionin oikeuden täytäntöönpanon te- hokkuutta luomalla unionitasoiset yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset väärinkäytösten ilmoit- tajien suojelulle. Direktiivillä halutaan varmistaa, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havait- see tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Näin voitaisiin ennaltaehkäistä yleiseen etuun kohdistuvia uhkia tai vakavia haittoja.
 • HE asiakkaansuojan parantamisesta henkilöön kohdistuvissa palveluissa Lisätään kuluttajansuojalakiin uusi 9 a luku kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista eräiden henkilöön kohdistuvien palvelujen virhe- ja viivästystilanteissa.
 • HE avoimuusrekisterilaiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi avoimuusrekisterilaki. Rekisterin tavoitteena on päätöksen- teon läpinäkyvyyden parantaminen, epäasiallisen vaikuttamisen torjunta sekä kansalaisten luot- tamuksen vahvistaminen. Avoimuusrekisterin perustaminen on yksi pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman toimenpiteistä demokratian ja oikeusvaltion kehittämiseksi. Avoimuusrekisterilaissa säädettäisiin rekisteröintivelvollisuus oikeushenkilöiden ja yksityisten elin- keinonharjoittajien harjoittamasta vaikuttamistoiminnasta ja siihen liittyvästä ammattimaisesta neuvonnasta. Rekisterinpitäjänä toimisi Valtiontalouden tarkastusvirasto.
 • HE Etäosallistuminen ja verkkokokoukset osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa Esitys yhtiökokousta ja osuuskunnan kokousta koskevan osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain ja osuuskuntalain sääntelyn muuttamiseksi etäosallistumisen helpottamiseksi ja etäkokouksen sallimiseksi.
 • HE laiksi oikeushallinnon erityisviranomaisista Tavoitteena on antaa hallituksen esitys laiksi oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta, jo- hon koottaisiin konkurssiasiamies, lapsiasiavaltuutetun toimisto, tasa-arvovaltuutetun toimisto, tiedusteluvalvontavaltuutettu, tietosuojavaltuutetun toimisto, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, vanhusasiavaltuutettu, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), Onnettomuustutkintakeskus, kuluttajariitalautakunta ja oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Viranomaisten itse- näistä asemaa ei vaaranneta eikä niiden tehtäväkenttää muuteta, vaan niiden tuki- ja hallintopalvelut koottaisiin yhteen. Tavoitteena on lain voimaantulo 1.1.2023.
 • HE laiksi Oikeuspalveluvirastosta Tavoitteena on antaa hallituksen esitys laiksi uudesta valtakunnallisesta virastosta, jonka tehtävänä on oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palvelujen järjestä- minen. Nykyiset kuusi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä lakkaisivat. Oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot sekä toimipaikat säilyisivät edelleen. Virastolla olisi valtakunnallinen toimivalta hallinto- ja tukitehtävissä ja siitä tulisi itsenäinen kirjanpitoyksikkö. Nykyisin oikeusministeriöllä olevat keskushallintotehtävät siirrettäisiin virastolle. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.
 • HE vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 165/2020 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan säännöksiä täsmennettäväksi perustuslakivaliokunnan lausunnossaan 40/2020 vp esittämillä valtiosääntöoikeudellisilla huomautuksilla. Tupakointi ehdotetaan kiellettäväksi vankiloiden sisätiloissa, mutta vangeille ja tutkintavangeille varattaisiin mahdollisuus tupakoida ulkotiloissa. Lisäksi säädettäisiin vankien ja tutkintavankien oikeudesta tupakoinnista vieroittautumisen tukeen. 
 • HE laeiksi ryhmäkannelain muuttamisesta ja kieltotoimenpiteitä koskevasta edusta- jakanteesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ryhmäkannelakia ja säädettäväksi laki kieltotoimenpiteitä koskevasta edustajakanteesta. Esitys sisältää ehdotukset tarpeellisiksi lainsäädäntömuutoksiksi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskevan Euroopan par- lamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöönpanemiseksi Suomessa.
 • HE laiksi yhdistyslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi Yhdistysten ja muun yhteisöllisen kansalaistoiminnan toimintaedellytysten parantamiseksi yhdistyslain jäseneksi ottamista ja jäsenyyden päättymistä, jäsenten päätöksentekoa, hallintomallia ja toimielimiä, tilinpitoa, vahingonkorvausvastuuta ja yhdistysten rakennemuutoksia koskevia uusien vaihtoehtojen sääntelyä sekä eräiden yhdistysoikeuden periaatteiden kirjaamista lakiin. Lisäksi kevyemmin järjestäytyvän yhteisöllisen kansalaistoiminnan käyttöön toisena vaihtoehtona oikeushenkilöyden saavuttamiseksi säännöksiä toimintaryhmästä, joka syntyy rekisteröinnillä ja jonka hallinto voidaan järjestää kokonaan verkossa.

Sisäministeriö

 • HE laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta Kansalaisuuslakiin ehdotetaan pääosin säädöshuollollisia muutoksia. Lapsen ja kansalaisuudettoman määritelmiä ajantasaistettaisiin. Lapsen kansalaisuuden saamista uudistettaisiin niin, että lapsi saisi syntyessään Suomen kansalaisuuden suomalaiselta vanhemmaltaan aina suoraan lain nojalla. Myös suomalaisen adoptoima lapsi saisi kansalaisuuden aina suoraan lain nojalla. Kansalaisuuden saamisen edellytyksenä olevaa selvitettyä henkilöllisyyttä koskevia säännöksiä täsmen- nettäisiin. Kansalaisuuteen vaadittavan asumisajan laskentaa koskevaa sääntelyä selkeytettäisiin ja kielitaidon osoittamista koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Lakiin ehdotetaan myös muita, teknisluonteisempia muutoksia.
 • HE laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Uudistetaan poliisin säilyttämien vapautensa menettäneiden henkilöiden kohtelua koskeva lainsäädäntö. Liittyy JTS 2023 – 2026 -päätökseen ja vuoden 2023 talousarvioon.

Työ- ja elinkonoministeriö

 • HE työehtodirektiivin täytäntöönpanosta ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työn- tekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi Esityksellä pannaan täytäntöön EU:n työehtodirektiivi. Samalla toteutetaan hallitusohjelmaan liit- tyvät vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat lainsäädäntötoimet.
 • HE kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Valmistellaan hallituksen esitys uudeksi kaupparekisterilaiksi. Samanaikaisesti valmistellaan esitys elinkeinotoimintalaiksi, jolla kumottaisiin laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (122/1919).

Ympäristöministeriö

 • HE kaavoitus- ja rakentamislaiksi Hallitusohjelman mukaisesti (3.1.1 tavoite 1) maankäyttö- ja rakennuslaki uudistetaan.

Syysistuntokaudella 2022 eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset

Oikeusministeriö

 • HE julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi Hallintolakiin lisätään hallintoasian automaattisen ratkaisemisen mahdollistava sääntely. Tiedon- hallintalakiin lisätään sääntely muun muassa automatisoidun toimintaprosessin kehittämisen do- kumentoinnista, laadunvarmistamisesta, laadunvalvonnasta ja käyttöönotosta. Esitys liittyy EU:n tietosuojasääntelyyn sekä perustuslakivaliokunnan ja ylimpien laillisuusvalvojien automaattista päätöksentekoa koskeviin kannanottoihin. Tavoite lain voimaantulolle on 1.1.2023.
 • HE laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi Esityksen tavoitteena on valmistella tarpeelliset muutokset yhdenvertaisuuslakiin, lakiin yhden- vertaisuusvaltuutetusta ja lakiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta. Tämän lisäksi tavoitteena on tarkastella työelämäsyrjintään koskevien säädösten muutostarpeita.
 • HE rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan selkeytettävän rikoslain säännöksiä koskien naisten ja tyttöjen sukuelin- ten silpomisen rangaistavuutta.
 • HE laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan tarpeelliset säännökset direktiivin täytäntöönpanemiseksi.
 • HE laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain muuttamisesta. Lakia eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista (6.1.1984/21) sovellettaisiin myös hyvinvointialueiden palveluksessa oleviin työntekijöihin. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.
 • HE lähestymiskiellon tehostamisesta Esityksen tavoitteena on parantaa lähestymiskiellon tehokkuutta, vähentää lähestymiskiellon rikkomista ja lisätä erityisesti lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan uhrin turvallisuutta. 
 • HE kuluttajansuojalain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutoksia ennen muuta kuluttajaluottoja koskeviin kuluttajansuojalain säännöksiin. Muutosten tarkoituksena on vähentää luottojen aiheuttamia ongelmia, ohjata kuluttajaluottojen hinnoittelua ja markkinointia yhteiskunnallisesti hyväksyttävämpään suuntaan sekä estää luotonottoon ja maksamiseen liittyviä väärinkäytöksiä.
 • HE laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutoksia maksuaikoja koskevan lainsäädännön noudattamiseen liittyviin säännöksiin. Muutosten tarkoituksena on tehostaa maksuaikoja koskevan lainsäädännön noudattamista erityisesti silloin, kun velkoja-asemassa on pieni tai keskisuuri yritys ja velallisena on niitä suurempi yritys.
 • HE suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan uudistuksen voimaanpanosta Esityksessä ehdotetaan lakia, jolla suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskeva uudistus saatettaisiin voimaan.
 • HE asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta (esteettömyys, kestävä asuminen ja osuus- toiminnallinen asuminen) Esteettömyyttä parantava osakkaan muutostyö huoneistonsa ulkopuolella (luiska, sähköovi, jne), joka toteutetaan ja pidetään kunnossa osakkaan kustannuksella ja josta ei aiheudu haittaa taloyhtiölle eikä muille osakkaille. Yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä tietyt vaatimukset täyttävät kestävää kehitystä edustavat taloyhtiön perusparannukset ja muut uudistukset (esim. sähköautojen latauspisteet ja aurinkosähkön tuotanto). Osuustoiminnallisen asumisen piirteet mahdollistetaan asunto-osakeyhtiölaissa.
 • HE laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi esitutkintalakia, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettua lakia, oikeudenkäymiskaarta ja oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettua lakia. Esityksessä ehdotettavilla muutoksilla on tarkoitus tehostaa rikosprosessia ja nopeuttaa rikosasioiden käsittelyä. Ehdotetuilla muutoksilla on myös tarkoitus tehdä esitutkintalakiin ja muuhun rikosprosessia koskevaan lainsäädäntöön sellaiset lainsäädäntömuutokset, joiden on katsottu olevan eduskunnan lausumien, erilaisten toimenpidekirjausten, laillisuusvalvontaratkai- suiden ja käytännön toimijoiden kannanottojen johdosta tarpeellisia.
 • HE laiksi pakkokeinolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pakkokeinolakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja. Muutosten tarkoituksena on ensinnäkin selventää pakkokeinolain ja muun pakkokeinoasioita sääntelevän lainsäädännön sellaisia säännöksiä, jotka ovat käytännössä osoittautuneet tulkinnanvaraisiksi. Tarkoituksena on myös tehostaa pakkokeinoasioiden käsittelyä siltä osin kuin tämä voidaan tehdä vaarantamatta asiaan liittyviä perusoikeusintressejä. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi useita pakkokeinon kohteena olevan henkilön perusoikeussuojaa vahvistavia muutoksia, jotka perustuvat erityisesti laillisuusvalvonta- ja oikeuskäytännössä esiin nousseisiin huomioihin.
 • HE laiksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:n muuttamista niin, että asianosaisen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrää alennettaisiin kohtuuttomuus- tilanteissa viran puolesta nykyistä useammin.
 • HE laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamista hallitusohjelman kirjasten ja muiden muutostarpeiden toteuttamiseksi. Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 44 HE laiksi asianajajista annetun lain muuttamisesta Hankkeessa on tavoitteena tarkistaa eräitä valvontalautakunnan jäseniä sekä jaostorakennetta koskevia säännöksiä siten, että valvontalautakunta voisi joustavammin perustaa jaostoja työtilanteensa ja tarpeidensa mukaan. Myös kantelumenettelyä koskevia säännöksiä tarkistetaan eräin osin tavoitteena menettelyn keventäminen. Tavoiteltu voimaantuloajankohta on 1.1.2023.
 • HE hallintotuomioistuimien kokoonpanoja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi Esityksen tarkoituksena on uudistaa korkeimman hallinto-oikeuden, hallinto-oikeuksien ja vakuu- tusoikeuden ratkaisukokoonpanoja koskevat säännökset. Kokoonpanosäännösten ajantasaisuutta ja toimivuutta on tarkoitus parantaa muun muassa lisäämällä erilaisia kokoonpanovaihtoehtoja, jotta hallintotuomioistuimien kokoonpanosäännökset vastaisivat aiempaa joustavammin erilai- sista ratkaisutilanteista johtuviin tarpeisiin. Tavoitteena on muotoilla kokoonpanosäännökset si- ten, että ne eivät ole riippuvaisia sektorilainsäädännön muutoksista.

Syysistuntokaudella 2022 eduskunnalle annettavat valtioneuvoston selonteot

 • Lokakuu: Oikeudenhoidon selonteko, oikeusministeri Henriksson

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments