Tuomioistuinviraston strategia: Laadukkaan lainkäytön mahdollistaja

16.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on työs­tä­nyt his­to­rian­sa en­sim­mäis­tä stra­te­gi­aa vuo­den 2021 ai­ka­na yh­teis­työs­sä HAUS ke­hit­tä­mis­kes­kus Oy:n, oman hen­ki­lö­kun­tan­sa sekä tuo­miois­tuin­ten ja si­dos­ryh­mien edus­ta­jien kans­sa. Val­tio­kont­to­ri on myön­tä­nyt hank­kee­seen Kai­ku-ke­hit­tä­mis­ra­haa.

Strategia on nyt valmis julkaistavaksi ja otettavaksi käyttöön. Strategia rakentuu kolmesta osasta: tarkoituksesta, tavoitteista sekä teemoista. Nämä elementit on työstetty useissa työpajoissa viime kevään ja kesän aikana. Seuraavaksi työ jatkuu toimenpiteiden suunnittelulla ja toteutuksella viraston sisällä.

Strategiassa tarkoitus tiivistää Tuomioistuinviraston perustehtävän ja olemassaolon tarkoituksen:

Tuomioistuimia varten − laadukkaan lainkäytön mahdollistaja.

Tavoitteet taas syventävät tarkoitusta ja jakavat sen eri osa-alueisiin.

Teemat nostavat esille Tuomioistuinviraston tehtäviä ja sen tavoitetilan, johon niiden sisällä pyritään.

Katso koko strategia.

Vaikuttava viestintä

Yhtenä strategian teemana on vaikuttava viestintä. Tuomioistuinviraston tavoitteena on viestinnän keinoin muun muassa lisätä tietoisuutta Tuomioistuinviraston ja tuomioistuinten toiminnasta.

Tähän teemaan liittyen tänään on avattu Tuomioistuinvirastolle uusi sosiaalisen median kanava YouTube, jonka kautta on tarkoitus jakaa videoita sekä tehdä Tuomioistuinvirastoa ja tuomioistuinten työtä tunnetummaksi.

Katso Tuomioistuinviraston ensimmäiset videot YouTube-kanavaltaAvautuu uuteen ikkunaan

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments