Kun oikeusapupäätöksessä määrätty avustaja ei ollut tehnyt laskutettuja toimenpiteitä ei lakimiehen työnantajalle maksettu muiden tekemästä työstä

3.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poh­jois-Suo­men HAO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Avustajan palkkio – Avustajan tilapäinen sijaistaminen – Avustajan vaihtaminen – Avustajan tehtävän henkilökohtainen luonne – Puhevalta ratkaisupyyntöä koskevassa asiassa

Oikeusaputoimisto oli myöntänyt hakijalle oikeusapua ulkoprosessuaalisessa asiassa ilman perusomavastuuta ja määrännyt hakijan avustajaksi A:n 19.11.2015 lukien. A:n työnantajana toiminut yhtiö ja yhtiön toimitusjohtaja B (jäljempänä ratkaisupyynnön esittäjät) hakivat avustajan palkkion vahvistamista oikeusaputoimistolle osoitetun laskuerittelyn mukaisesti. Oikeusaputoimisto oli hylännyt ratkaisupyynnön esittäjien laskuerittelyn mukaiset toimenpiteet ja palkkion kokonaisuudessaan sillä perusteella, että A ei ollut suorittanut asiassa yhtään toimenpidettä.

Ratkaisupyynnön esittäjät vaativat palkkion maksamista laskuerittelyn mukaisesti hallinto-oikeudessa muun muassa sillä perusteella, että kysymyksessä on ollut A:n tilapäinen sijaistaminen. Ratkaisupyynnön esittäjät vetosivat siihen, että oikeusapulain mukaan avustajan määräys ei ole hallintoviranomaisessa henkilökohtainen vaan avustaja on ollut oikeutettu sijaisen käyttöön hallintoviranomaisessa. Ratkaisupyynnön esittäjät perustelivat vaatimustaan hallinto-oikeudessa edelleen sillä, että A oli antanut suostumuksensa siihen, että toimiston muut juristit voivat hakea ratkaisupyyntöä ja avustajan vaihtoa asiassa.

Hallinto-oikeus totesi, että avustaja voi hyväksyttävästä syystä tilapäisesti panna sijaansa avustajan kelpoisuusvaatimukset täyttävän toisen henkilön muussa kuin tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa. Oikeusaputoimistolle toimitetun laskuerittelyn mukaan nyt kysymyksessä olevassa asiassa suoritetut toimenpiteet kohdistuivat ajalle 24.11.2015-23.3.2016. Asiassa saadun selvityksen perusteella A ei ollut tehnyt lainkaan laskuerittelyssä mainittuja toimenpiteitä. Näin ollen hallinto-oikeus katsoi, että asiassa ei ollut kysymys väliaikaisesta sijaistamisesta. Palkkion maksaminen asiassa toimenpiteitä suorittaneille muille avustajille kuin A:lle olisi siten edellyttänyt sitä, että oikeusaputoimistolta olisi pyydetty avustajan määräyksen peruuttamista ja uutta avustajan määräystä oikeusapulain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin. Asiassa ei ollut kuitenkaan tehty tällaista pyyntöä, eikä oikeusaputoimisto ollut siten päättänyt avustajan vaihdosta.

Kun avustajan määräys asiassa suoritettujen toimenpiteiden aikana oli edellä todettuun nähden ollut A:lla ja kun otettiin lisäksi huomioon oikeusapulain 9 ja 17 §:stä ilmenevä avustajan tehtävän henkilökohtainen luonne, puhevalta palkkiota koskevassa asiassa oli yksin A:lla. Ratkaisupyynnön esittäjät eivät olleet toimittaneet A:n valtakirjaa ratkaisupyynnön tekemiseksi tässä asiassa hänen puolestaan. Ratkaisupyynnön esittäjien viittaamassa A:n työsuhteensa aikana antamassa suostumuksessa oli kysymys suostumuksen antamisesta avustajan vaihtamiseen, josta tässä asiassa ei ollut kysymys.

Edellä todettuun nähden ratkaisupyynnön esittäjillä B:llä ja A:n työnantajana toimineella yhtiöllä ei ollut oikeutta vaatia muutosta oikeusaputoimiston päätökseen A:n puolesta eikä näillä tahoilla ollut myöskään oikeutta palkkioon tässä asiassa. Näin ollen hakemus oli hylättävä.

Poh­jois-Suo­men HAO 30.11.2021 1227/​2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments