Kunnanhallituksen päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin luottamushenkilön virheelliseksi väitetyn menettelyn johdosta ei ollut valituskelpoinen

18.11.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tu­run HAO: Kunnallisasia – Virheellinen menettely luottamustoimessa – Valituskelpoisuus

Kunnanhallitus oli saamiensa selvitysten perusteella päättänyt, ettei sen ole tarvetta ryhtyä teknisen lautakunnan puheenjohtajan toiminnasta tehdyn ilmoituksen johdosta jatkotoimenpiteisiin, sekä päättänyt merkitä ilmoituksen loppuun käsitellyksi. Hallinto-oikeus totesi kunnanhallituksen katsoneen, ettei asiassa ollut ilmennyt syytä epäillä, että teknisen lautakunnan puheenjohtaja on toimessaan syyllistynyt virkarikokseen tai muuten menetellyt siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, eikä asiasta ollut tarvetta ilmoittaa valtuustolle. Kunnanhallitus oli niin ikään arvioinut, ettei kysymyksessä ollut kuntalain 85 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmeinen virkarikos ja ettei kunnanhallitus ollut velvollinen tekemään asiassa rikosilmoitusta.

Hallinto-oikeus katsoi, että kunnanhallituksen päätös, jolla se kuntalain 85 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin päättää ilmoittaa luottamushenkilön menettelystä valtuustolle tai tehdä rikosilmoituksen taikka päättää olla tekemättä näin ja jättää asian käsittelyn sillensä, ei sisällä sellaista ratkaisua, jolla on välitön vaikutus kenenkään oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. Kunnanhallituksen päätöksellä ei oikeudellisesti sitovasti ratkaista sitä, onko luottamushenkilön menettely ollut velvollisuuksien vastaista, eikä sillä toisaalta rajoiteta kunnalle luottamushenkilön toiminnasta ilmoituksen tehneen tai muun henkilön oikeutta tehdä itse rikosilmoitus. Hallinto-oikeus katsoi, että kunnanhallituksen päätöksessä oli kysymys luonteeltaan vain valmistelua koskevasta päätöksestä, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Valitus tuli siten jättää tutkimatta. Kunnanhallituksen oikaisuvaatimuspäätös tuli kumota ja poistaa sekä kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen kohteena olevaan päätökseen virheellisesti liitetty oikaisuvaatimusohje poistaa.

Tu­run HAO 5.11.2021 21/​0163/​1

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments