Tuloverolain 123 §:n 2 momentissa vastaanottavan yhteisön osakkaalla tarkoitetaan osakasta, joka on hankkinut osakkeita ennen sulautuvan yhteisön tappiollisen verovuoden alkua

4.8.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:105 Tuloverotus – Tappioiden vähentäminen – Sulautuminen – Sulautumisen vaikutus tappion vähentämiseen – Vastaanottavan yhteisön osakas – Osakkaaksi tulemisen ajankohta

C Oy:n tilikausi oli kalenterivuoden mukainen. C Oy:lle oli verovuodelta 2018 toimitetussa verotuksessa vahvistettu tappiota elinkeinotoiminnan tulolähteestä. C Oy:n osakkaina olivat tappiollisen verovuoden 2018 alusta lukien olleet A-konserniin kuuluvat B Ltd ja G S.a.r.l.

F Oy:n koko osakekanta oli maaliskuussa 2018 ostettu C Oy:n välilliseen omistukseen. F Oy:n kaikki osakkeet oli tarkoitus siirtää B Ltd:n ja G S.a.r.l:n välittömään omistukseen, minkä jälkeen C Oy:n oli tarkoitus sulautua F Oy:öön elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 a §:n mukaisella sulautumisella.

Asiassa oli ratkaistava, täyttyvätkö tuloverolain 123 §:n 2 momentissa tappion sulautumisessa siirtymiselle asetetut edellytykset, vaikka B Ltd ja G S.a.r.l. olivat saaneet F Oy:n osakekannan välilliseen omistukseensa vasta maaliskuussa 2018 eli C Oy:n tappiollisen verovuoden aikana. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tuloverolain 123 §:n 2 momentissa vastaanottavan yhteisön osakkaalla tarkoitetaan sellaista osakasta, joka on hankkinut vastaanottavan yhteisön osakkeen tai osakkeita ennen sulautuvan yhteisön tappiollisen verovuoden alkua. C Oy:lle vahvistettu tappio ei siten siirtynyt sulautumisessa vähennettäväksi F Oy:lle kertyvistä tuloista. Asiassa ei annettu merkitystä yritysjärjestelydirektiivin tavoitteille, sulautumisen liiketaloudellisille syille eikä sille seikalle, että B Ltd ja G S.a.r.l. olivat tappiollisen verovuoden aikana saaneet välilliseen omistukseensa koko F Oy:n osakekannan.

KHO:2021:105

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments