Generic filters
Exact matches only
14.6.2024 Oikeusuutiset

Yhtiön tilinpäätös kruunumääräinen, joten realisoitumattomat kurssivoitot euromääräisistä lainasaamisista olivat yhtiön veronalaista elinkeinotuloa ja kurssitappiot vähennyskelpoisia

KHO:2024:88 Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Menon vähennyskelpoisuus – Suomessa yleisesti verovelvollinen ulkomainen yhteisö – Ulkomaanrahan määräinen tilinpäätös – Euromääräinen saaminen – Realisoitumaton valuuttakurssivoitto tai -tappio A AB oli tosiasiallisen johtopaikan perusteella Suomessa yleisesti verovelvollinen ruotsalainen osakeyhtiö. A AB oli listattu muun muassa ruotsalaisella markkinapaikalla, ja yhtiö laati tilinpäätöksensä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/yhtion-tilinpaatos-kruunumaarainen-joten-realisoitumattomat-kurssivoitot-euromaaraisista-lainasaamisista-olivat-yhtion-veronalaista-elinkeinotuloa-ja-kurssitappiot-vahennyskelpoisia-verotettavasta-tu/
4.8.2021 Oikeusuutiset

Tuloverolain 123 §:n 2 momentissa vastaanottavan yhteisön osakkaalla tarkoitetaan osakasta, joka on hankkinut osakkeita ennen sulautuvan yhteisön tappiollisen verovuoden alkua

KHO:2021:105 Tuloverotus – Tappioiden vähentäminen – Sulautuminen – Sulautumisen vaikutus tappion vähentämiseen – Vastaanottavan yhteisön osakas – Osakkaaksi tulemisen ajankohta C Oy:n tilikausi oli kalenterivuoden mukainen. C Oy:lle oli verovuodelta 2018 toimitetussa verotuksessa vahvistettu tappiota elinkeinotoiminnan tulolähteestä. C Oy:n osakkaina olivat tappiollisen verovuoden 2018 alusta lukien olleet A-konserniin kuuluvat B…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/tuloverolain-123-%c2%a7n-2-momentissa-vastaanottavan-yhteison-osakkaalla-tarkoitetaan-osakasta-joka-on-hankkinut-osakkeita-ennen-sulautuvan-yhteison-tappiollisen-verovuoden-alkua/
4.8.2021 Oikeusuutiset

Vuosikirjaratkaisu välillisen omistuksen vaikutuksesta tappioiden vähentämiseen sulautumistilanteessa

KHO:2021:104 Tuloverotus – Tappioiden vähentäminen – Sulautuminen – Sulautumisen vaikutus tappion vähentämiseen – Vastaanottavan yhtiön osakas – Välillinen omistus – Kommandiittiyhtiö F Oy:n verovuosi 2015 oli muodostunut tilikausista 1.10.2014 –30.9.2015 ja 1.10.–31.12.2015. F Oy:lle oli verovuodelta 2015 toimitetussa verotuksessa vahvistettu tappiota elinkeinotoiminnan tulolähteestä. F Oy:n osakkeista olivat tappiollisen verovuoden 2015…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/vuosikirjaratkaisu-valillisen-omistuksen-vaikutuksesta-tappioiden-vahentamiseen-sulautumistilanteessa/
15.10.2019 Oikeusuutiset

Äänettömien yhtiömiesten osuudet otettiin huomioon arvioitaessa onko yli puolet yhtiön osuuksista vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana

KHO:2019:130 Tuloverotus – Tappioiden vähentäminen – Kommandiittiyhtiö – Osuuksien omistajien vaihtuminen – Äänetön yhtiömies – Vastuunalainen yhtiömies – Pääomasijoitustoiminta Kommandiittiyhtiössä oli yksi vastuunalainen yhtiömies ja useita äänettömiä yhtiömiehiä. Vastuunalainen yhtiömies aikoi hankkia kaikki äänettömien yhtiömiesten yhtiöosuudet niin, että yhtiöön jäi vain vastuunalainen yhtiömies. Tuloverolain 122 §:n 1 momentin mukaan elinkeinoyhtymän…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/aanettomien-yhtiomiesten-osuudet-otettiin-huomioon-arvioitaessa-onko-yli-puolet-yhtion-osuuksista-vaihtanut-omistajaa-tappiovuoden-aikana/
2.11.2018 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon luonnoksesta Konserniavustus-ohjeeksi

Dnro 73/2018 Lausuntopyyntönne: A89/200/2018, 15.10.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI KONSERNIAVUSTUS Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Konserniavustus (Diaarinumero A89/200/2018). Asianajajaliitto pitää Verohallinnon konserniavustusta koskevan ohjeen päivittämistä tarpeellisena, sillä voimassa oleva ohje (4591/41/90, 6.6.1990) on vuodelta 1990 ja konserniavustusta koskevaa oikeuskäytäntöä on tullut tämän jälkeen runsaasti. Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/lausunto-verohallinnon-luonnoksesta-konserniavustus-ohjeeksi/
21.2.2013 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio koskien yritysten sulautumisen verokohtelua

Unionin tuomioistuin antoi tuomionsa suomalaisessa ennakkoratkaisuasiassa, joka koskee rajat ylittävien sulautumisten verokohtelua Asiassa on pääpiirteissään kyse siitä, onko jäsenvaltion hyväksyttävä toisessa jäsenvaltiossa asuneen sulautuvan yhtiön edeltävien vuosien tappioiden vähentäminen vastaanottavan yhtiön verotuksessa silloin, kun tällainen tappioiden vähentäminen on mahdollista kyseisen jäsenvaltion sisällä tapahtuvissa sulautumisissa. Toinen kysymys koskee sitä, onko vähennettävän…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/eun-tuomioistuimen-tuomio-koskien-yritysten-sulautumisen-verokohtelua/