Helsingin hallinto-oikeus arvio alueellisesti toimivaltaista hallinto-oikeutta huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevassa asiassa

8.7.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­sin­gin hal­lin­to-oi­keus: Huostaanottohakemus – Alueellisesti toimivaltainen hallinto-oikeus – Hakemuksen tutkiminen

Asiassa oli kysymys alueellisesti toimivaltaisen hallinto-oikeuden määräytymisestä tahdonvastaista huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa hakemusasiassa.

Hallinto-oikeus totesi, että lastensuojelulaissa ei ole erikseen säädetty, miten toimivaltainen hallinto-oikeus lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoitta-mista koskevassa hakemusasiassa määräytyy. Lastensuojelulain hallituksen esityksen (HE 252/2006 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa on 82 §:n kohdalla todettu, että tahdonvastaista huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista koskevien asioiden käsittelyssä on kysymys hallintolainkäyttölain 69 §:ssä tarkoitetusta hallintoriita-asiasta. Yksityiskohtaisista perusteluista ei ilmene, millä perusteella kysymys olisi juuri hallintoriita-asiasta. Korkeimman hallinto-oikeuden julkaistussa ratkaisukäytännössä ei ole otettu kantaa nyt puheena olevaan toimivaltaista hallinto-oikeutta koskevaan kysymykseen.

Oikeudenkäynnistä hallinto-oikeudessa annetussa laissa (jäljempänä hallintoprosessilaki) on kumotusta hallintolainkäyttölaista poiketen säädetty hallintoriitana ratkaistavaksi asia, joka laissa säädetään ratkaistavaksi hallintoriitana. Lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevaa hakemusasiaa ei ole säädetty lastensuojelulaissa ratkaistavaksi hallintoriita-asiana. Hallinto-oikeus katsoi, että lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa hakemusasiassa ei ole kysymys myöskään hallintoprosessilain 20 §:n 1 momentin kohdissa 2–4 tarkoitetuista riidoista. Hallinto-oikeus kiinnitti huomiota siihen, että hallintoprosessilain hallituksen esityksessä nimenomaisesti mainitaan lastensuojelulaissa tarkoitetut tahdonvastaista huostaanottoa koskevat asiat muuna hallintolainkäyttöasiana hallintoriita-asioiden ohella.

Hallintoprosessilain säätäminen on selkeyttänyt muiden hallintolainkäyttöasioiden määrittämistä. Vaikka lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemusasian käsittelyjärjestyksestä ei ole nimenomaisesti säädetty myöskään hallintoprosessilaissa, sen esitöistä ilmenevän lainsäätäjän tarkoituksen mukaisesti hakemusta ei ole käsiteltävä hallintoriita-asiana, vaan muuna hallintolainkäyttöasiana. Kun otettiin huomioon, että lastensuojelulain 82 §:ssä olevan viittaussäännöksen perusteella lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen käsittelystä on voimassa mitä hallintoprosessilaissa säädetään, hallinto-oikeus katsoi, että lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevaa hakemusasiaa ei ollut käsiteltävä hallintoriitana vaan hallintoprosessilaissa tarkoitettuna muuna hallintolainkäyttöasiana.

Hallintoprosessilain 23 §:n mukaan muuhun lainkäyttöasiaan sovelletaan hallintoprosessilain valitusta koskevia säännöksiä. Näin ollen alueellisesti toimivaltainen hallinto-oikeus on lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa hakemusasiassa hallintoprosessilain 10 §:n 1 momentin perusteella se hallinto-oikeus, jonka tuomiopiirissä on hakemuksen tehneen viranomaisen toimialue. Kun hakemuksen tehneen viranomaisen eli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän lastensuojelun palvelupäällikön toimialue on Itä-Suomen hallinto-oikeuden tuomiopiirin alueella, oli asiassa alueellisesti toimivaltainen hallinto-oikeus Itä-Suomen hallinto-oikeus.

Asiassa oli kuitenkin tässä tapauksessa otettava huomioon myös asian laatu ja merkitys asianosaisille sekä lapsen olosuhteet kokonaisuudessaan, sekä se, että toimivaltaisesta hallinto-oikeudesta ei ole vakiintunutta oikeuskäytäntöä hallintoprosessilain tultua voimaan. Lapsen asuinpaikka Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän toimialueella oli ollut vakiintumaton ja hänen siteensä olivat painottuneet pääkaupunkiseudulle, joka kuuluu Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin. Huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskeva asia oli tullut vireille jo kesällä 2020. Lastensuojelua koskevat asiat on säädetty lastensuojelulaissa kiireellisinä käsiteltäviksi, ja myös lapsen etu puolsi asian joutuisaa käsittelyä. Kun otettiin edellä lausutun lisäksi huomioon se, että Helsingin hallinto-oikeudella on asiassa asiallinen toimivalta, hallinto-oikeus otti tutkittavakseen ja ratkaistavakseen kysymyksessä olevan huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen.

Hel­sin­gin hal­lin­to-oi­keus 22.6.2021 21/​0186/​2

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments