Virkaehtosopimus olisi pakottavan lain vastainen ja syrjivä jos virkamies ei saisi palkkaa siviilipalvelun täydennyspalveluksen ajalta

28.4.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

TT 2021:35: Palkkaus – Syrjintä – Virkaehtosopimuksen tulkinta – Yhdenvertaisuus

A oli määrätty aloittamaan viiden vuorokauden täydennyspalvelus siviilipalveluskeskuksessa. A:lle ei ollut maksettu palkkaa täydennyspalveluksen ajalta. Asiassa oli kysymys siitä, oliko virkaehtosopimuksen määräys syrjinnän kieltävän pakottavan lainsäädännön vastainen siltä osin kuin määräyksessä tarkoitettua palkkausta maksettiin virkamiehelle ja työntekijälle, joka osallistui reservin kertausharjoituksiin, maanpuolustuskurssille tai pelastuslain nojalla väestönsuojelukoulutukseen, ei sen sijaan siviilipalveluslaissa tarkoitettua täydennyspalvelusta suorittaville.

Tuomiossa katsottiin, että siviilipalveluslain mukaiseen täydennyskoulutukseen ja reservin kertausharjoitukseen osallistuvia voitiin riidanalaisessa määräyksessä tarkoitetun palkkauksen kannalta pitää vertailukelpoisessa tilanteessa olevina. Asiassa esille tulleiden seikkojen perusteella oli syntynyt olettama siitä, että riidanalainen määräys oli vakaumuksen perusteella välittömästi syrjivä. Täydennyspalvelukseen osallistuvan erilaisen kohtelun ei katsottu perustuvan työtehtävien laatua ja niiden suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin eikä kohtelun katsottu olevan oikeasuhtaista oikeutettuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Määräyksen katsottiin siten olevan syrjinnän kiellon vastainen siltä osin kuin siinä tarkoitettua palkkausta ei maksettu myös siviilipalveluslain mukaiseen täydennyskoulutukseen osallistuville virkamiehille ja työntekijöille. A:lla oli näin ollen oikeus täydennyspalveluksen ajalta määräyksessä tarkoitettuun palkkaukseen.

TT 2021:35

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments