Verotuspäätös voitiin perustella viittaamalla verotarkastuskertomukseen

9.4.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Arvonlisävero – Veron maksuunpano – Verohallinnon päätöksen perusteleminen – Verotarkastuskertomus päätöksen liitteenä

Verohallinto oli 16.4.2018 tehnyt arvonlisäveroa koskevat maksuunpanopäätökset verokausilta 12/2015 ja 12/2016. Päätösten perusteluina oli ilmoitettu, että ne perustuivat 16.4.2018 hyväksyttyyn verotarkastukseen, josta laadittu verotarkastuskertomus oli päätösten liitteenä. Asiassa oli kysymys siitä, oliko mainitut maksuunpanopäätökset perusteltu arvonlisäverolain 219 a §:ssä (877/2012) edellytetyllä tavalla.

Korkein hallinto-oikeus viittasi hallintolain 44 §:ää koskeviin esitöihin (HE 72/2002 vp), joiden mukaan päätöksen perustelut voidaan ottaa myös päätöksen liitteeksi ja joiden mukaan tällaista liitettä voidaan pitää päätöksen kiinteänä osana, vaikka kysymyksessä olisikin muodollisesti erillinen asiakirja. Vaikka asiassa oli hallintolain säännöksen sijaan sovellettava arvonlisäverolain päätösten perustelemista koskevaa säännöstä, ei ollut perusteita katsoa, että verovelvollisen oikeusturva tai mahdollisuus muutoksenhakuun myöskään arvonlisäveroasiassa vaarantuisi sen vuoksi, että maksuunpanoa koskevan päätöksen perustelut ovat päätöksen liitteenä olevassa verotarkastuskertomuksessa. Verohallinnon mainittu päätösten perustelemista koskeva menettely ei ollut lain vastainen.

Arvonlisäveron maksuunpanot tilikausilta 1.1.–31.12.2015 ja 1.1.–31.12.2016.

9.4.2021/​144

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments