Lähdesuojaan vedonneella toimittajalla ei ollut oikeutta olla vastaamatta poliisin kysymyksiin

24.3.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­keim­man oi­keu­den mu­kaan toi­mit­ta­jal­le esi­tut­kin­nas­sa esi­te­tyt ky­sy­myk­set ei­vät kos­ke­neet läh­de­suo­jan tai ano­nyy­min il­mai­sun oi­keu­den pii­riin kuu­lu­via seik­ko­ja. Toi­mit­ta­jal­la ei si­ten ol­lut oi­keut­ta kiel­täy­tyä vas­taa­mas­ta ky­sy­myk­siin.

Poliisi tutki epäiltyä turvallisuussalaisuuden paljastamista, joka liittyi Helsingin Sanomissa joulukuussa 2017 julkaistuun artikkeliin Puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta. Esitutkinnassa todistajana kuultu toimittaja kieltäytyi vastaamasta tiettyihin hänelle esitettyihin kysymyksiin vedoten toimittajan lähdesuojaan ja anonyymin ilmaisun oikeuteen.

Helsingin käräjäoikeus velvoitti tutkinnanjohtajan hakemuksesta toimittajan vastaamaan kysymyksiin. Yhden kysymyksen osalta käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että toimittaja voisi kysymykseen vastaamalla saattaa itsensä syytteen vaaraan, minkä vuoksi toimittajalla oli oikeus olla vastaamatta kysymykseen.

Valituksessaan KKO:lle toimittaja katsoi, että hänelle esitetyt kysymykset koskivat lähdesuojan ja anonyymin ilmaisun oikeuden piiriin kuuluvia seikkoja.

Korkeimman oikeuden mukaan anonyymin ilmaisun oikeus ei soveltunut tapaukseen. Kysymyksiin vastaaminen ei myöskään voisi johtaa tutkinnan kohteena olevien artikkelien tietolähteen paljastumiseen. Kysymykset eivät siten koskeneet lähdesuojan piiriin kuuluvia seikkoja, eikä toimittajalla ollut oikeutta olla vastaamatta kysymyksiin. KKO palautti asian käräjäoikeuteen toimittajan kuulemista varten.

Tiedote

KKO:2021:19 Esitutkinta – Todistaja – Todistajan kieltäytymisoikeus – Sananvapaus – Lähdesuoja – Anonyymi ilmaisu

Todistaja oli esitutkinnassa kieltäytynyt vastaamasta hänelle esitettyihin kysymyksiin vedoten muun ohella lähdesuojaan ja anonyymin ilmaisun oikeuteen.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevin perustein, etteivät todistajalle esitetyt kysymykset koskeneet lähdesuojan tai anonyymin ilmaisun oikeuden piiriin kuuluvia seikkoja. Todistajalla ei siten ollut oikeutta kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin näillä perusteilla.

KKO 2021:19

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments