Turvapaikanhakijan poistuttua maasta hänen valituksensa oli rauennut. Suomeen palautettuna tehty uusi hakemus oli ns. uusintahakemus, joka voitiin jättää tutkimatta.

11.1.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:2 Kansainvälinen suojelu – Valitusasian raukeaminen hallinto-oikeudessa – Uusintahakemus – Lainvoimainen päätös – Hakemuksen tutkimatta jättäminen – Tehokas oikeussuojakeino – Uudelleenlaadittu vastuunmäärittämisasetus – Dublin III -asetus – Uudelleenlaadittu menettelydirektiivi

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt A:n kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen. A valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Koska A oli kadonnut kesken valitusasiansa käsittelyn, hallinto-oikeus oli tehnyt päätöksen asian raukeamisesta. A oli sittemmin siirretty Saksasta Suomeen niin sanottuna Dublin-palautuksena, ja hän haki toisen kerran kansainvälistä suojelua Suomesta. Maahanmuuttovirasto käsitteli A:n hakemuksen uusintahakemuksena ja jätti sen uusien seikkojen ja perusteiden puuttumisen vuoksi tutkimatta.

Hallinto-oikeus kumosi Maahanmuuttoviraston päätöksen ja palautti asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan A:n ensimmäistä turvapaikkahakemusta koskevan valitusasian rauettua ja Maahanmuuttoviraston jätettyä uuden hakemuksen tutkimatta A:lla ei ollut ollut käytettävissään tehokkaita oikeussuojakeinoja tuomioistuimessa ja siten hän ei ollut saanut hakemukseensa ulkomaalaislain 102 §:ssä tarkoitettua lainvoimaista päätöstä eikä hänen uutta hakemustaan olisi tullut pitää uusintahakemuksena ja jättää tutkimatta.

Korkein hallinto-oikeus totesi Maahanmuuttoviraston valituksen johdosta, että A oli valittanut hallinto-oikeuteen päätöksestä, jolla hänen ensimmäinen hakemuksensa oli hylätty, ja hänellä oli siten ollut mahdollisuus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon tuomioistuimessa. Korkein hallinto-oikeus viittasi säännöksiin, joiden perusteella asianomaisen voitiin katsoa peruuttaneen muutoksenhakunsa tai luopuneen muutoksenhakumahdollisuudesta. A:n kadottua hallinto-oikeus oli voinut päättää, että hänen valituksensa raukeaa. Valituksen rauettua päätös, jolla A:n hakemus oli hylätty, oli saanut lainvoiman. A:n uutta hakemusta oli pidettävä uusintahakemuksena.

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

KHO:2021:2

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments