Käräjätuomari myönsi telekuunteluluvan ilman laillista perustetta

22.1.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lupa telekuunteluun on myönnetty sillä perusteella, että sen on katsottu olevan välttämätöntä henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi. Päätöksen perusteluiden osalta on viitattu esitettyyn vaatimukseen minkä lisäksi on todettu, että telekuunteluluvan voidaan katsoa olevan välttämätöntä henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi.

Selvityksessään käräjätuomari toteaa, että hän päätti telekuuntelua koskevan luvan myöntämisestä hakijan kanssa käytyjen keskusteluiden ja hakemuksen pohjalta. Selvityksessään käräjätuomari kuvailee minkä tietojen pohjalta hän asiaa arvioi. Käräjätuomari toteaa, että kun torjuttavaksi rikokseksi on esitetty törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu, niin uhkaavan vaaran ei voida katsoa olevan poliisilain telekuuntelua koskevan säännöksen edellyttämällä tavalla välitön. Käräjätuomari toteaa, että telekuuntelua koskeva päätös ei ole poliisilain 5 luvun 5 §:n 3 momentin mukainen ja että hän on tehnyt virheellisen ratkaisun kiireessä ja huolimattomuudesta.

“Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n 1 momentin nojalla annan käräjätuomarille vastaisen varalle huomautuksen edellä kohdassa 3.2 selostetusta lainvastaisesta menettelystä.”

Käräjäoikeuden tiedonhankintakeinon käyttöä koskeva päätös (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments